ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

дистанційне навчання
інформаційно-телекомунікаційні технології
професійні компетенції
студенти
інформатизація освіти
фахова перед вища освіта

Як цитувати

Ахромов, М., & Боброва, Т. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Молодий вчений, 1 (89), 75-77. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-16

Анотація

Формування потреби людини в самоосвіті – важлива умова реалізації ідеї безперервної освіти. Однією з форм самостійного отримання професійних компетенцій стає дистанційне навчання, пов'язане з появою всесвітньої мережі Інтернет. У законі України «Про фахову передвищу освіту» дана форма навчання розглядається в якості однієї з ланок у ланцюзі інституційної освіти. Реально дистанційне навчання сьогодні наштовхується на ряд проблем, пов'язаних з його реалізацією: 1) відсутність науково обґрунтованих методик розробки навчальних курсів і матеріалів; 2) недостатньо достовірні критерії оцінки якості знань здобувачів фахової передвищої освіти у цій формі навчання; 3) слабка підготовка фахівців з розробки навчальних матеріалів та педагогічної роботи; 4) неналежна якість отриманої освіти та професійних компетенцій випускників закладів фахової перед вищої освіти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-16
PDF

Посилання

Морозов В.Б., Осинцева А.О. «О проблемах формирования реальных профессиональных компетенций студентов, обучающихся дистанционно». URL: https://core.ac.uk/download/pdf/156948454.pdf (дата звернення: 13.12.2020).

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. URL: https://chmnu.edu.ua/navchannya-pid-chas-karantinu-yak-studenti-v-ukrayini-ta-sviti-navchayutsya-onlajn/ (дата звернення: 13.12.2020)

Електронний науковий журнал «Сучасні проблеми науки та освіти». URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21312 (дата звернення: 15.12.2020).

Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образованин: теория и практика : пособие для студентов и аспирантов языковых факультетов университетов и вузов. Москва, 2009. 240 с.

Потапова И.А. Характеристика компетентности мультикультурной личности. Общество: социология, психология, педагогика. 2012. № 2. С. 108–114.

Perraton H. A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan. & B. Holmberg (Eds.), Distance education: International perspectives. NJ: Routledge, 1988. рр. 34–45.

Roblyer M. D., & Edwards J. (2000). Integrating educational technology into teaching (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ : Merrill, 2000. р. 192.

Morozov V.B., Osintseva A.O. "On the problems of formation of real professional competencies of distance learning students". URL: https://core.ac.uk/download/pdf/156948454.pdf (Application date 13.12.2020)

Petro Mohyla Black Sea National University. URL: https://chmnu.edu.ua/navchannya-pid-chas-karantinu-yak-studenti-v-ukrayini-ta-sviti-navchayutsya-onlajn/ (Application date 13.12.2020).

Electronic scientific journal "Modern problems of science and education". URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21312 (Application date 15.12.2020).

Titova S.V. (2009) Information and communication technologies in the humanities: theory and practice: a guide for students and graduate students of language faculties of universities and colleges. Moskow, 240 p.

Potapova I.A. (2012) Characteristics of the competence of a multicultural personality. Society: sociology, psychology, pedagogy, no 2, pp. 108–144.

Perraton H. (1988) A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan. & B. Holmberg (Eds.), Distance education: International perspectives. NJ: Routledge, рр. 34–45.

Roblyer M.D., & Edwards J. (2000) Integrating educational technology into teaching (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ : Merrill, р. 192.