ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВУЗОЛ ЯК СКЛАДНА ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА
PDF

Ключові слова

транспортна система
залізничний вузол
вагонопотік
технологічна система
технологічна структура
математичні моделі

Як цитувати

Петрушов, В., Піддубчак , В., Замула, І., & Черніков, В. (2019). ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВУЗОЛ ЯК СКЛАДНА ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА . Молодий вчений, 11 (75), 690-693. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-146

Анотація

Обґрунтована доцільність удосконалення процесу управління вагонопотоками та функціонування інформаційних підсистем в умовах залізничних вузлів. Наведені описи технологічної структури розвиненого залізничного вузла до складу якого входять дві основні підсистеми: пасажирської і вантажної роботи. Представлено відповідне математичний опис залізничного вузла з урахуванням підмножин елементів і підмножин їх характеристик. Показаний граф технологічної лінії переробки місцевого вагонопотоку в розвинених вузлах, який містить математичні очікування інтервалів прибуття (відправлення) місцевих вагонопотоків підсистем вузла, математичні очікування кількості місцевих вагонів в групах, які прибувають (відправляються) в (з) підсистему (и) вузла, а також безлічі процесів на вхідний технічної, вантажний і вихідної технічної станціях вузла відповідно.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-146
PDF

Посилання

. Основные параметры Европейской транспортной системы. URL: http://www.nationalsecurity.ru/maps/europerivertransport.htm (дата звернення 04.11.2019).

Haramina H., Talan I., Mihaljević B. Improvement of suburban railway services by Infrastructure and timetable modifications based on Simulation modeling. Transport problems. 2018. Vol. 13, Issue 3. P. 15–27.

Rakhmangulov A., Sladkowski A., Osintsev N., Mishkurov P., Muravev D. Dynamic optimization of railcar traffic volumes at railway nodes. Rail transport – systems approach. Studies in systems, decision and control 87. Cham: Switzerland. 2017. P. 405–456.

Karel Volesky, Martin Kendra, Radoslav Valovic. The instruments of rationalization in railway freight transport. International scientific conference “Transport of 21st century”. Warsaw, Poland, 18–21 September 2007. Warsaw University of Technology, Poland, 2007. P. 347–351.

Любохинець Л.М. Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС. Збірник наукових праць Дніпропетровського нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». Дніпро, 2016. Вип. 12. С. 77–83.

Kornelia Ambrus-Somogyi. A new Pavement Model with Traffic Change // I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznan, 17-18 April 2008. Poznan, Poland. 2008. P. 186-190.

Krystof Koper. The role of upgrading process as a method of fighting obsolescence of technical objects and a way to minimize environmental impact. I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznan, 17-18 April 2008. Poznan, Poland. 2008. P. 209–212.

Thomas Kulpa. Review of freight transport modeling techniques in Poland // I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznan, 17-18 April 2008. Poznan, Poland. 2008. P. 191–195.

Thomas Seidier, Denisa Cihlarova. Traffic Service in the City of Ostrava // I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznan, 17-18 April 2008. Poznan, Poland. 2008. P. 201–205.

Бакаев А.А., Пирожков С.И., Ровенко В.П., Бакаев Л.А., Кут Ю.А. Международные коридоры Украины: сети и моделирование : учебное пособие. Київ : КУЕТТ, 2003. В 2 томах. 518 с.

Апатцев В.И. Оптимизация работы железнодорожных узлов. Железнодорожный транспорт. 1998. №11. С. 2–6.

Яновський П.О. Управління вагонопотоками на залізницях. Київ : КУЕТТ, 2006. 362 с.

Бобровський В.І. Теоретичні основи удосконалення конструкцій та технології роботи залізничних станцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Дніпро, 2002. 33 с.

Волканова Н.Д. Удосконалення діяльністю транспортного вузла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: спец. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством. Харків, 2007. 23 с.

Кочнев Ф.П., Сотников И.Б. Управление эксплуатационной работой железных дорог. Москва : Транспорт, 1990. 424 с.

Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте / П.С. Грунтов, Ю.В. Дьяков, А. М. Макарочкин и др.; под ред. П.С. Грунтова. Москва : Транспорт, 1990. 543 с.

Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. Львів : Науковий світ. 2003. 424 с.

Крюков М.М., Кравець Т.В. Методи і моделі дослідження операцій. Київ, 2006. 218 с.

Viacheslav Matsiuk, Viktor Myronenko. Optimization of the local traffic volume processing in railway junctions // 7-th European conference of young research and scientific workers. University of Zilina, Slovak Republic. Zilina, 2007. C. 153–156.

Osnovnyye parametry Evropeyskoy transportnoy sistemy [The main parameters of the European transport system]. URL: http://www.nationalsecurity.ru/maps/europerivertransport.htm (accessed 04.11.2019).

Haramina, H., Talan, I., & Mihaljević, B. (2018). Improvement of suburban railway services by Infrastructure and timetable modifications based on Simulation modelling. Transport problems, vol. 13, issue 3, pp. 15–27.

Rakhmangulov, A., Sladkowski, A., Osintsev, N., Mishkurov, P. & Muravev, D. (2017). Dynamic optimization of railcar traffic volumes at railway nodes. Rail transport – systems approach. Cham: Springer International, pp. 405–456.

Karel Volesky, Martin Kendra, Radoslav Valovic (2007). The instruments of rationalization in railway freight transport. International scientific conference “Transport of 21st century” (Warsaw, Poland, September 18-21), Warsaw, pp. 347–351.

Liubokhynets, L.M. (2016). Reformuvannia zaliznychnoho transportu: dosvid krain YeS [Reforming rail transport: the experience of EU countries]. Collection of scientific works of Dnepropetrovsk Nat. un-that of iron. trans. them. Acad. V. Lazaryan "Problems of Transport Economy", Vol. 12, pp. 77–83.

Kornelia Ambrus-Somogyi (2008). A new Pavement Model with Traffic Change. I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznan (Poznan, Poland, April 17–18), Poznan, pp. 186–190.

Krystof Koper (2008). The role of upgrading process as a method of fighting obsolescence of technical objects and a way to minimize environmental impact. I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (Poznan, Poland, April 17–18), Poznan, pp. 209–212.

Thomas Kulpa (2008). Review of freight transport modeling techniques in Poland. I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (Poznan, Poland, April 17–18), Poznan, pp. 191–195.

Thomas Seidier, Denisa Cihlarova (2008). Traffic Service in the City of Ostrava. I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (Poznan, Poland, April 17–18), Poznan, pp. 201–205.

Bakaev, A.A., Pirozhkov, S.I., Rovenko, V.P., Bakaev, L.A., & Kut, Ju.A. (2003). Mezhdunarodnye koridory Ukrainy: seti i modelirovanie [International Corridors of Ukraine: Networks and Modeling]. Kyiv: KUETT. (in Ukrainian)

Apatcev, V.I. (1998). Optimizacija raboty zheleznodorozhnyh uzlov [Optimization of railway junctions]. Railway transport, no. 11, pp. 2–6.

Yanovskyi, P.O. (2006). Upravlinnia vahonopotokamy na zaliznytsiakh [Management of railroad carriages]. Kyiv: KUETT. (in Ukrainian)

Bobrovskyi, V.I. (2002). Teoretychni osnovy udoskonalennia konstruktsii ta tekhnolohii roboty zaliznychnykh stantsii [Theoretical bases of improvement of constructions and technology of work of railway stations]. Dnipro: Dnepropetrovsk. nat. University Railway. trans. them. V. Lazaryan. (in Ukrainian)

Volkanova, N.D. (2007). Udoskonalennia diialnistiu transportnoho vuzla [Improvement of transport hub activity]. Kharkiv: Ukrainian State Academy of Railway Transport. (in Ukrainian)

Kochnev, F.P., Sotnikov, I.B. (1990). Upravlenie jekspluatacionnoj rabotoj zheleznyh dorog [Management of operational work of railways]. Moscow: Transport. (in Russian)

Gruntov, P.S., D'jakov, Ju.V., & Makarochkin, A.M. (1990). Upravlenie jekspluatacionnoj rabotoj i kachestvom perevozok na zheleznodorozhnom transporte [Management of operational work and quality of rail transportation]. Moscow: Transport. (in Russian)

Katrenko, A.V. (2003). Systemnyi analiz obiektiv ta protsesiv kompiuteryzatsii [System analysis of objects and processes of computerization]. Lviv: Science. (in Ukrainian)

Kriukov, M.M., & Kravets, T.V. (2006). Metody i modeli doslidzhennia operatsii [Operations research methods and models]. Kyiv: KUETT. (in Ukrainian)

Viacheslav Matsiuk, Viktor Myronenko (2007). Optimization of the local traffic volume processing in railway junctions. 7-th European conference of young research and scientific workers (Slovak Republic, Zilina), Zilina, pp. 153–156.