ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
PDF

Ключові слова

тестування
програмне забезпечення
біла скринька
код

Як цитувати

Єгорова, О., & Бичок, В. (2019). ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ . Молодий вчений, 11 (75), 680-684. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-144

Анотація

У статті розглядаються особливості використання методу білої скриньки для тестування програмного забезпечення. Наведено основні різновиди методу білої скриньки. Наведено основні напрями автоматизації тестування програмного забезпечення. Виконано аналітичний огляд систем автоматизованого тестування програмного забезпечення. Інформаційні системи для тестування програмного забезпечення допомагають керувати процесом тестування, відслідковуванням помилок та формуванням звітності. Більшість таких систем є кросплатформеною, має відкритий вхідний код, зручний користувацький інтерфейс та гарно інтегрується з іншими системами, проте потребує наявності у тестувальника навичок програмування для написання спеціальних фреймів і бібліотек.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-144
PDF

Посилання

. Кравчук С.О. Проблеми автоматизації тестування програмного забезпечення. Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали VІІ міжнар. наук.-техн. конф. мол. учен. та студ., м. Тернопіль, 28–29 листопада 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 95.

Буров Є.В. Інтелектуальна система автоматизованого тестування програмного продукту з використанням алгоритмічних моделей. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 699: Інформаційні системи та мережі. С. 21–30.

Говорущенко Т.О. Проблеми реалізації методу ідентифікації прихованих помилок програмного забезпечення на основі нейромережних інформаційних технологій. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2008. № 7. С. 107–112.

Ali К., Xiaoling X. A reliable and an efficient web testing system. International Journal of Software Engineering & Applications. 2019. Vol. 10, № 1. Р. 1–16. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341095 (дата звернення: 16.11.2019).

Mann M., Sangwan O.P., Tomar P. Automated software test optimization using test language processing. The International Arab Journal of Information Technology. 2019. Vol. 16, № 3. Р. 348–356.

Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. Москва : Вильямс, 2003. 359 с.

Василенко Н.В. Модели оценки надежности программного обеспечения. Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2004. № 28. С. 126–132.

Бирюков С.В. Анализ стратегий тестирования программного обеспечения. Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. Вып. 78, № 1. С. 59–63.

Канер C., Фолк Д., Кек Нгуен Е. Тестирование программного обеспечения. Киев : ДиаСофт, 2000. 544 с.

Test Case Management Software – TestRail. URL: https://www.gurock.com/testrail?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=europe_en_generic&utm_content=testpad&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPPo21kSi2XJH3gafMJ1fmoK-HHv0HBUotizADsmbEKZP1Fw5k-nDH8aAr4QEALw_wcB (дата звернення: 15.11.2019).

qTest – Modern Softw are Testing Tools Platform. URL: https://www.qasymphony.com/software-testing-tools/ (дата звернення: 15.11.2019).

PractiTEST QA Test Management Tool. URL: https://www.practitest.com/?utm_medium=listings&utm_source=guru&utm_campaign=testing+tools (дата звернення: 15.11.2019).

Automate Functional Testing QTP. URL: https://www.microfocus.com/ru-ru/products/uft-one/overview (дата звернення: 17.11.2019).

Automated GUI Testing – Squish. URL: https://www.froglogic.com/squish/?utm_source=guru99&utm_content=testing-tools (дата звернення: 15.11.2019).

SeleniumHQ Browsers Automations. URL: http://www.seleniumhq.org/ (дата звернення: 15.11.2019).

Katalon | Simplify Web, API, mobile. URL: https://www.katalon.com/ (дата звернення: 19.11.2019).

Watir is... URL: http://watir.com/ (дата звернення: 19.11.2019).

LAMBDATEST – Cross Browser Testing Cloud. URL: https://www.lambdatest.com/?utm_source=Guru99-2&utm_medium=Listing&utm_campaign=Softwaretestinngtools&utm_term=listing (дата звернення: 20.11.2019).

Browsera. URL: http://www.browsera.com/web_sites (дата звернення: 23.11.2019).

BROWSERSHOTS. URL: http://browsershots.org/ (дата звернення: 23.11.2019).

WebLOAD – Website and applications. URL: https://www.radview.com/webload-download/ (дата звернення: 27.11.2019).

WAPT 10: Performance testing tool for web and mobile applications. URL: https://www.loadtestingtool.com/download.shtml (дата звернення: 27.11.2019).

LoadUI Pro. URL: https://www.loadui.org/downloads/download-loadui-pro.html (дата звернення: 27.11.2019).

Redmine. URL: http://www.redmine.org/projects/redmine (дата звернення: 29.11.2019).

The Bug Genie. URL: http://www.thebuggenie.com/#tab_active (дата звернення: 29.11.2019).

SoapUI. URL: https://www.soapui.org/downloads/download-soapui-pro-trial.html (дата звернення: 29.11.2019).

WebInject – Web/HTTP Test Tool. URL: http://www.webinject.org/ (дата звернення: 29.11.2019).

Kravchuk, S.O. (2018). Problemy avtomatyzatsii testuvannia prohramnoho zabezpechennia [The problem of software testing automatyion]. Proceedings of the Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii: VII mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia molodykh uchenykh ta studentiv (Ukraine, Ternopil, November 28–29, 2019), Ternopil, p. 95.

Burov, Ye.V. (2011). Intelektualna systema avtomatyzovanoho testuvannia prohramnoho produktu z vykorystanniam alhorytmichnykh modelei [Intelligent system for automated testing of software using algorithmic models]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 699: Informatsiini systemy ta merezhi, pp. 21–30.

Hovorushchenko, T.O. (2008). Problemy realizatsii metodu identyfikatsii prykhovanykh pomylok prohramnoho zabezpechennia na osnovi neiromerezhnykh informatsiinykh tekhnolohii [Problems of implementation of the method of identification of hidden errors of software on the basis of neural network information technologies]. Radioelektronni i komp’iuterni systemy, no. 7, pp. 107–112.

Ali, К., & Xiaoling, X. (2019). A reliable and an efficient web testing system. International Journal of Software Engineering & Applications, vol. 10, no. 1, pp. 1–16. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3341095 (accessed 16.11.2019).

Mann, M., Sangwan, O.P., & Tomar, P. (2019). Automated software test optimization using test language processing. The International Arab Journal of Information Technology, vol. 16, no. 3, pp. 348–356.

Tamre, L. (2003). Vvedeniye v testirovaniye programmnogo obespecheniya [Introduction to Software Testing]. Moscow: Vil'yams. (in Russian)

Vasilenko, N.V. (2004). Modeli otsenki nadezhnosti programmnogo obespecheniya [Software reliability assessment models]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo, no. 28, pp. 126–132.

Biryukov, S.V. (2008). Analiz strategiy testirovaniya programmnogo obespecheniya [Software Testing Strategies Analysis]. Izvestiya YUFU. Tekhnicheskiye nauki, vol. 78, no. 1, pp. 59–63.

Kaner, C., Folk, D., Kek Nguyen, Ye. (2000). Testirovaniye programmnogo obespecheniya [Sofrware testing]. Kyiv: DiASoft. (in Russian)

Test Case Management Software – TestRail. Available at: https://www.gurock.com/testrail?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=europe_en_generic&utm_content=testpad&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPPo21kSi2XJH3gafMJ1fmoK-HHv0HBUotizADsmbEKZP1Fw5k-nDH8aAr4QEALw_wcB (accessed 15.11.2019).

qTest – Modern Softw are Testing Tools Platform. Available at: https://www.qasymphony.com/software-testing-tools/ (accessed 15.11.2019).

PractiTEST QA Test Management Tool. Available at: https://www.practitest.com/?utm_medium=listings&utm_source=guru&utm_campaign=testing+tools (accessed 15.11.2019).

Automate Functional Testing QTP. Available at: https://www.microfocus.com/ru-ru/products/uft-one/overview (accessed 17.11.2019).

Automated GUI Testing – Squish. Available at: https://www.froglogic.com/squish/?utm_source=guru99&utm_content=testing-tools (accessed 15.11.2019).

SeleniumHQ Browsers Automations. Available at: http://www.seleniumhq.org/ (accessed 15.11.2019).

Katalon | Simplify Web, API, mobile. Available at: https://www.katalon.com/ (accessed 19.11.2019).

Watir is... Available at: http://watir.com/ (accessed 19.11.2019).

LAMBDATEST – Cross Browser Testing Cloud. Available at: https://www.lambdatest.com/?utm_source=Guru99-2&utm_medium=Listing&utm_ campaign=Softwaretestinngtools&utm_term=listing (accessed 20.11.2019).

Browsera. Available at: http://www.browsera.com/web_sites (accessed.11.2019).

BROWSERSHOTS. Available at: http://browsershots.org/ (accessed 23.11.2019).

WebLOAD – Website and applications. Available at: https://www.radview.com/webload-download/ (accessed 27.11.2019).

WAPT 10: Performance testing tool for web and mobile applications. Available at: https://www.loadtestingtool.com/download.shtml (accessed 27.11.2019).

LoadUI Pro. Available at: https://www.loadui.org/downloads/download-loadui-pro.html (accessed 27.11.2019).

Redmine. Available at: http://www.redmine.org/projects/redmine (accessed 29.11.2019).

The Bug Genie. Available at: http://www.thebuggenie.com/#tab_active (accessed 29.11.2019).

SoapUI. Available at: https://www.soapui.org/downloads/download-soapui-pro-trial.html (accessed 29.11.2019).

WebInject – Web/HTTP Test Tool. Available at: http://www.webinject.org/ (accessed 29.11.2019).