ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ З ГАРМОНІЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ
PDF

Ключові слова

бойлерна станція
тиск
регулятор змінної структури (РЗС)

Як цитувати

Дудник, С., & Поліщук , І. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ З ГАРМОНІЧНИМИ ЗБУРЕННЯМИ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ. Молодий вчений, 11 (75), 673-679. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-143

Анотація

Досліджено особливості та проблематика регулювання вхідних параметрів бойлерної станції сміттєспалювального заводу. Досліджено способи регулювання тиску на вході бойлерної станції. Досліджено основні проблеми регулювання тиском на вході бойлерної станції. Досліджено методи регулювання об’єктом з гармонічними збуреннями. Розроблена система автоматичного регулювання тиском на вході бойлерної станції. Досліджена робота регулятора змінної структури для регулювання системою в умовах гармонічних збурень. Проаналізовані відмінності у роботі систем із традиційним ПІ – регулятором та регулятора змінної структури. Досліджена поведінка одноконтурних систем автоматичного регулювання тиском на вході бойлерної станції з ПІ – регулятором та регулятора змінної структури в умовах зміни параметрів об’єкту протягом його експлуатації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-143
PDF

Посилання

Шпарук Б.О., Поліщук І.А. Адаптивне управління інерційними квазістаціонарними об’єктами. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 577–582.

Хобін В.А., Парамонов О.І. Регулятор змінної структури для побутових ефективних робастних автоматичних систем. Одес. держ. акад. харч. техн. Одеса, 1997. Вип. 17. С. 241–248.

Shparuk B.O., Polishchuk I.A. Adaptyvne upravlinnia inertsiinymy kvazistatsionarnymy obiektamy. Molodyi vchenyi. 2017. № 4 (44). S. 577–582.

Khobin V.A., Paramonov O.I. Rehuliator zminnoi struktury dlia pobutovykh efektyvnykh robastnykh avtomatychnykh system. Odes. derzh. akad. kharch. tekhn. Odesa, 1997. Vyp. 17. S. 241–248.