ПРОБЛЕМИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

майнове оподаткування
податкова система
система оподаткування
фіскальна ефективність
місцеві бюджети
податкові надходження

Як цитувати

Ярема, Я., & Гнатенко , О. (2019). ПРОБЛЕМИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 664-667. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-141

Анотація

У більшості розвинених країн світу розвиток національних податкових систем триває в десятків разів більше часу, ніж це тривало в України й має наслідки нерозуміння з боку податкових нововведень. Створення держави, її майбутній розвиток та зміна форми супроводжується реформуванням податкової системи, яка повинна бути адаптована до певних вимог періоду функціонування країни. В системі оподаткування майнові податки спроможні забезпечити справедливий та правильний розподіл податкового навантаження між платниками податків, а також мотивувати фізичних і юридичних осіб до раціонального та результативного використання власного майна. У статті оцінено фіскальну ефективність існуючої в Україні системи майнового оподаткування, проблеми майнового оподаткування та шляхи для їх вирішення у процесі здійснення їх аналізу. Обгрунтовано можливість зміщення акцентів в оподаткуванні в бік фіскально надійних, соціально справедливих та простих в управлінні майнових податків.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-141
PDF

Посилання

Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Попадюк Н. Податок на нерухомість: реалії та перспективи. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2837 (дата звернення: 17.06.2018).

Малініна Н.М. Особливості побудови системи майнового оподаткування в Україні. Інноваційна економіка. 2013. №2. С. 309–313.

Закон України «Про систему оподаткування». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12

Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкова система зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 208 с.

Сідельникова Л.П., Костіна Н.М. Податкова система : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2013. 579 с.

Городиський І. Оподаткування нерухомого майна відповідно до положень Податкового кодексу. URL: http://legalaid.com.ua/opodatkuvannyaneruhomoho-majna/

Крупей Н.С. Податки і платежі: історичний аспект. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/fkd/20121Zpart1Z15.pdf

Податкова система : навч. посіб. [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с.

Legacy Code of Ukraine Verkhovna Rada of Ukraine; The Code of Ukraine, Law, Code of ID 02.12.2010 No. 2755-VI. Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Popadyuk N. The deposit on indiscretion: real prospects. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2837 (accessed: June 17, 2018).

Malіnіna N.M. Special Features Encourage the system of lane backtracking in Ukraine. Іnnovatsіyna ekonomіka. 2013. №2. S. 309–313.

The Law of Ukraine "On the system of opodatkvannya". Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1251-12

Litvinenko Y.V., Yakushik I.D. Podatkova system of foreign countries: Nav. posib. Kyiv: IAPM, 2004. 208 s.

Sіdelnikova L.P., Kostina N.M. Podatkova system: Nav. posib. Kyiv: Lira-K, 2013. 579 p.

Gorodisky I. Opodatkuvannya of the indestructible lane vidpovidno up to the provisions of the Patronage Code. Access mode: http://legalaid.com.ua/opodatkuvannyaneruhomoho-majna/

Krupey N.S. Payments and payments: historical aspect. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/fkd/20121Zpart1Z15.pdf

Podatkova system: Nav. posib. [Baranova V.G., Dubovik O.Yu., Khomutenko V.P. ta in.]; as amended by V.G. Baranovo. Odessa: WWII, 2014. 344 s.