ШАХРАЙСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКУ
PDF

Ключові слова

безпека банків
банківська система
шахрайство
фінансова безпека
крадіжка
вішинг
смішинг
мобільний банк
банківська картка

Як цитувати

Янчук, Т., Селіванова, К., & Нестерчук , К. (2019). ШАХРАЙСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКУ. Молодий вчений, 11 (75), 660-663. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-140

Анотація

У статті основна увага приділяється шахрайству в банках та заходам щодо мінімізації цієї проблеми. Банківське шахрайство на сьогоднішній день є проблемою глобального характеру для банків та їх клієнтів. За останні роки збитки від фінансових шахрайств зросли кардинально. Це має негативні наслідки для клієнтів фінансово-економічних агентів, які стають основним об’єктом шахрайств та втрачають кошти. В умовах зародження і становлення ринкових відносин шахрайство є досить поширеним явищем, оскільки і звичайні, і нестандартні форми бізнесу можуть здійснюватися в межах чинного законодавства. Інколи неможливо визначити, що здійснюється: нова форма бізнесу, афера чи незловмисно допущена помилка. Небезпечність шахрайства завжди була і є досить актуальною, особливо, коли банк може непомітно втратити значний капітал.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-140
PDF

Посилання

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.

Чумарин И.Г. Что такое кадровая безопасность компании? Кадры предприятия. 2003. № 2. С. 34.

В Черновцах работники банка незаконно выдавали кредиты безрабитним. URL: https://www.analitika.kiev.ua (дата звернення: 28.11.2019).

Козлов Д.Н. Система предотвращения мошенничества как составляющая кредитного конвейера. Д. Н. Козлов, В. В. Левин. Банковское кредитование. 2013. № 2 (48). С. 15–25.

Подосенков Н.С. Риски мошенничества в торговом финансировании. Управление финансовыми рисками. 2015. № 4 (44). С. 270–277.

Шевченко А.М. Зловживання та махінації на ринку фінансових послуг: методи боротьби, засоби протидії. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 767–771.

Офіційний сайт Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Fraud Digest. URL: https://ema.com.ua/fraud-digest-25-05-2017 (дата звернення: 27.11.2019).

Соцінженерія 2.0. Як шахраї обманюють банки та їх клієнтів. URL: http://www.uekka.org.ua/novina/soc%D1%96nzhener%D1%96ya-20-yak-shahrayi-obmanyuyuty-banki-ta-yih-kl%D1%96yent%D1%96v.html (дата звернення: 26.11.2019).

«ПриватБанк» повідомив про нове банківське шахрайство в Україні. URL: https://zaxid.net/u_privatbanku_povidomili_pro_nove_bankivske_shahraystvo_v_ukrayini_n1449514 (дата звернення: 27.11.2019).

Pro Osnovy Natsionalnoi Bezpeky Ukrainy (2003). [On the basics of Ukraine's national security]. Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 roku № 964-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Law of Ukraine of June 19, 2003 No. 964-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. № 39, p. 351.

Chumaryn, Y.H. (2003) Chto Takoe Kadrovaia Bezopasnost Kompanyy? [What is company personnel security?]. Kadry Predpryiatyia [Company personnel]. № 2, p. 34.

V Chernovtsakh rabotnyky banka nezakonno vydavaly kredyty bezrabytnym [In Chernivtsi, bank employees illegally issued loans to unprotected]. Available at: https://www.analitika.kiev.ua (accessed 28 November 2019)

Kozlov, D.N., & Levyn, V.V. (2013). Systema predotvrashchenyia moshennychestva kak sostavliaiushchaia kredytnoho konveiera [Fraud Prevention System as a Part of the Credit Conveyor]. Bankovskoe kredytovanye [Bank lending]. № 2 (48), pp. 15–25.

Podosenkov, N.S. (2015). Rysky moshennychestva v torhovom fynansyrovanyy [Risks of fraud in trade finance]. Upravlenye fynansovymy ryskamy [Financial risk management]. № 4 (44), pp. 270–277.

Shevchenko, A.M. (2015). Zlovzhyvannia ta makhinatsii na rynku finansovykh posluh: metody borotby, zasoby protydi [Abuse and fraud in the financial services market: methods of struggle, countermeasures]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of economy]. № 7, pp. 767–771.

Ofitsiinyi sait Ukrainskoi mizhbankivskoi Asotsiatsii chleniv platizhnykh system EMA Fraud Digest [Official site of the Ukrainian Interbank Association of Payment System Members ЕМА Fraud Digest]. Available at: https://ema.com.ua/fraud-digest-25-05-2017 (accessed 27 November 2019)

Sotsinzheneriia 2.0. Yak shakhrai obmaniuiut banky ta yikh kliientiv [Co-engineering 2.0. How fraudsters cheat banks and their customers]. Available at: http://www.uekka.org.ua/novina/soc%D1%96nzhener%D1%96ya-20-yak-shahrayi-obmanyuyuty-banki-ta-yih-kl%D1%96yent%D1%96v.html (accessed 26 November 2019)

«PryvatBank» povidomyv pro nove bankivske shakhraistvo v Ukraini [PrivatBank has announced a new banking fraud in Ukraine]. Available at: https://zaxid.net/u_privatbanku_povidomili_pro_nove_bankivske_shahraystvo_v_ukrukray_n1449514 (accessed 27 November 2019)