ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІМІДЖ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ
PDF

Ключові слова

інвестиційний імідж
інвестиційна привабливість
інвестиційний клімат
іноземні інвестиції

Як цитувати

ШушкoвaЮ., Матвійків, М., & Колісник, М. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІМІДЖ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ. Молодий вчений, 11 (75), 655-659. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-139

Анотація

У статті досліджено імідж України та її привабливість в інвестиційному середовищі. Розглянуто інституціональні, економічні та соціальні фактори, що формують інвестиційну привабливість держави, та їх складові. Визначено конкурентні переваги України перед інвесторами відносно інших країн та вплив іміджу держави на розподіл інвестицій. Здійснено оцінку інвестиційної привабливості України за індексом інвестиційної привабливості та проаналізовано інвестиційний клімат країни за 2016-2018 роки шляхом дослідження позицій країни у міжнародних рейтингах, зокрема у International Business Compass, Doing Business, The Global Competitiveness Index, Index of Economic Freedom та FDI Index. На основі проведеного дослідження узагальнено основні чинники, які сприяють або стають на заваді залученню іноземних інвестицій в економіку країни, запропоновано шляхи покращення інвестиційного іміджу та інвестиційної привабливості України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-139
PDF

Посилання

Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України. Фінанси України. 2008. №3. С. 79–93.

Малько К.С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2015. №3(165). С. 100–105.

Диба М.І., Осадчий Є.С. Вплив економічної кризи на інвестиційний клімат в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. №2. С. 93–102.

Європейська бізнес асоціація. Індекс інвестиційної привабливості України. URL: https://eba.com.ua/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny/ (дата звернення: 20.11.2019).

Шкурупій О.В., Базавлук Н.Г. Чинники динаміки економіки України та національної конкурентоспроможності. Проблеми економіки. 2014. №2. С. 89–94.

Разумков Центр. Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України. 2017. URL: http://razumkov.org.ua/ (дата звернення: 20.11.2019).

Горна М., Іщук Я, Халілова Т. Умови та фактори формування інвестиційної привабливості країн Східної Європи. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2. С. 137–155.

Українська Правда. Гетьманець О. Україна піднялась в рейтингу Doing business. 2019. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/24/7229910/ (дата звернення: 20.11.2019).

World economic forum. Звіт про глобальну конкурентоспроможність за 2019 рік. URL: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 (дата звернення: 20.11.2019).

Index of Economic Freedom 2019. URL: https://www.heritage.org/index/ (дата звернення: 20.11.2019).

Міністерство фінансів України. Індекс прямих іноземних інвестицій. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 20.11.2019).

Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.11.2019).

Шушкова Ю.В. Формування середовища безпеки міжнародної фінансово-економічної діяльності вітчизняних суб’єктів бізнесу Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць Львівського торговельно-економічного університету. 2016. Вип. 20. С. 71–75.

Gavrylyuk, O.V. (2008). Investytsiynuy imidg ta investytsiyna pryvablyvist Ukrainy [Investment image and investment attractiveness of Ukraine]. Finansy Ukrayiny, no. 3, pp. 79–93.

Malko, K.S. (2015). Investytsiynyi klimat ta investytsiyna pryvablyvist Ukrainy: chynnyky formuvania v suchasnyh umovah [Investment climate and investment attractiveness of Ukraine: factors of their formation in modern conditions]. Aktualʹni problemy ekonomiky, no. 3 (165), pp. 100–105.

Diba, M.I., & Osadchyi, E.S. (2011). Vplyv economichnoi kryzu na investytsiynyi klimat v Ukraini [Impact of the economic crisis on the investment climate in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, no. 2, pp. 93–102.

European Business Association. Indeks investytsiynoi pryvablyvosti v Ukraini [Index of investment attractiveness of Ukraine]. URL: https://eba.com.ua/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny/ (accessed 20.11.2019).

Shkrupiy, O.V., & Bazavluk, N.G. (2014). Chynnyky dynamiky ukrainskoi ekonomiky i natsionalnoi konkurentospromozhnosti [Factors of the dynamics of the Ukrainian economy and national competitiveness]. Problemy ekonomiky, no. 2, pp. 89–94.

Razumkov Center. Zavdania i perspectyvy investytsiyno-integratsiynogo rozvytku Ukrainy [Tasks and prospects of investment-integration development of Ukraine]. 2017. URL: http://razumkov.org.ua/ (accessed 20.11.2019).

Gorna, M., Ishchuk, Y., & Khalilova, T. (2017). Umovy ta factory formuvania investytsiynoi pryvablyvosti Karin Shidnoi Evropy [Conditions and factors of formation of investment attractiveness of the countries of Eastern Europe]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, no. 2, pp. 137–155.

The Ukrainian Truth. Hetman O. Ukraine has risen in the rating of Doing business. 2019. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/24/7229910/

World Economic Forum. Global Competitiveness Report. 2019. URL: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 (accessed 20.11.2019).

Index of Economic Freedom 2019. URL: https://www.heritage.org/index/ (accessed 20.11.2019).

Ministry of Finance of Ukraine. Indeks priamyh inozemnyh investytsiy. [Foreign Direct Investment Index]. URL: https://index.minfin.com.ua/en/economy/fdi/ (accessed 20.11.2019).

Statistical information. State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 20.11.2019).

Shushkova, Yu.V. (2016). Formation of Security Environment for the International Financial and Economic Activity of Domestic Business Subjects. Pidpryyemnytstvo i torhivlya: zbirnyk naukovykh pratsʹ Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu, no. 20, pp. 71–75.