ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
PDF

Ключові слова

інтегрований облік
контроль
інтеграція
переваги системи інтегрованого обліку
інтегрована звітність

Як цитувати

Шевченко, Л., & Куліш, А. (2019). ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Молодий вчений, 11 (75), 646-648. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-137

Анотація

Досліджено систему формування інтегрованого обліку на підприємствах та необхідність його створення. У статті розглянуто переваги створення та фо-рмування інтегрованої системи обліку, головну мету та завдання. На підпри-ємстві облік потребує використання різних функцій – контрольної, інформа-ційної та аналітичної. Інтеграція обліку дає змогу поєднати всі види обліку та забезпечити їх виконання відповідно до вимог міжнародних стандартів облі-ку та фінансової звітності. Оскільки, зараз більшість компаній повинні готу-вати звіти для внутрішніх та зовнішніх користувачів, через паралельне фор-мування документів відбувається сповільнення даного процесу. Інтегрований облік дає можливість поєднати всі види обліку та зменшити навантаження облікових працівників. Сьогодні не існує чіткого уявлення про систему інте-грованого обліку, але вже зараз зрозуміла її необхідність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-137
PDF

Посилання

Шевченко Л.Я. Перспективи інтегрованого обліку в Україні. Економічні студії. 2018. № 1 (19). С. 82–87.

Нестеренко О.О. Удосконалення облікової політики для складання інтег-рованої звітності в інформаційній системі підприємства. Глобальні та на-ціональні проблеми економіки. 2018. №22. С. 972–979.

Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1 (22). С. 170–180.

Бутинець Ф.Ф., Драбаніч А.В. Інтегрований облік як засіб управління під-приємством. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2016. № 2. С. 12–4.

Shevchenko, L.Y. (2018). Perspektivi integrovanogo obliku v Ukrayini [Prospects of integrated accounting in Ukraine]. Ekonomichni studiyi, vol. 1 (19), pp. 82–87.

Nesterenko, O.O. (2018). Udoskonalennya oblikovoyi politiki dlya skladannya integrovanoyi zvitnosti v informacijnij sistemi pidpriyemstva [Improvement of accounting policies for the preparation of integrated reporting in the enterprise information system]. Globalni ta nacionalni problemi ekonomiki, vol. 22, pp. 972–979.

Tomchuk, V.V. (2017). Integrovana zvitnist: novij etap u evolyuciyi buhgalterskogo obliku [Integrated reporting: a new stage in the evolution of accounting]. Finansi, oblik, banki, vol. 1 (22), pp. 170–180.

Butynets, F.F., & Drabanich, A.V. (2016). Integrovanij oblik yak zasib upravlinnya pidpriyemstvom [Integrated accounting as a means of enterprise management]. Buhgalterskij oblik, analiz ta audit: problemi teoriyi, metodologiyi, organizaciyi, vol. 2, pp. 12–24.