СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

логістика
транспорт
інфраструктура
транспортна інфраструктура
інфраструктурний індекс
рівень розвитку транспортної інфраструктури

Як цитувати

Репіч, Т., & Булеховець, А. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 1 (89), 69-74. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-15

Анотація

У статті розглянуто походження терміну «транспортна інфраструктура» та сформовано загальне визначення цього терміну, що детермінується як сукупність об’єктів , що забезпечують задоволення потреб населення та промисловості у перевезеннях пасажирів та вантажів. Розглянуто основні компоненти транспортної інфраструктури, що включає в себе шляхову мережу усіх видів транспорту, об’єкти транспортного сервісу, рухомий склад та транс-портно-логістичні підприємства. Також у статті розглядається динаміка паса-жирських та вантажних перевезень різними видами транспорту в період з 1995 по 2019 рік. Проаналізовано попит на різні види транспорту та причини падіння попиту в період з 2014 року. Розглядається дослідження Європейської Бізнес Асоціації, щодо рівня транспортної інфраструктури України. Визначено, що транспортна інфраструктура України знаходиться на низькому рівні розвитку. Також аналізується стан транспортної інфраструктури за різними видами транспорту. Визначено, що Україна потребує термінових реформ у галузі транспорту для подальшого розвитку країни в цілому. Проаналізовано основні причини низького рівня розвитку транспортної інфраструктури України та сформовано необхідні заходи щодо підвищення індексу інфраструктури.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-15
PDF

Посилання

Стисле поняття транспорту. URL: https://studopedia.com.ua/1_32636_stisle-ponyattya-transportu.html (дата звернен-ня: 15.01.2021).

Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 09. 11. 2000 р. № 1684. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.01.2021).

Іксарова Н.О. Транспортна інфраструктура як компо-нент економічної безпеки України. Економічний простір. 2010. №36. С. 55–61.

Пікулик О.Б. Пріоритетні напрями розвитку транспортної системи Західного регіону України в умовах європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2008. № 7. С. 284–291.

Максимова С.Ю. Інноваційні технології в управлінні розвитком транспортно-логістичною інфраструктурою регіону. Інновації в економіці, управлінні та освіті : монографія. Ставрополь : СІЕУ ім. О.В. Казначеєва, 2009. 357 с.

Заблодська І.В., Бузько І.Р., Зеленко О.О., Хорошилова І.О. Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону : монографія. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.

Поняття транспорту і транспортної системи України. Транспортне право. Правознавство. URL: http://studentam.net.ua/content/view/6079/93/ (дата звернення: 19.01.2021).

Жовтяк Г.А. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура регіону». Ефективна економіка. 2011. №11.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua / (дата звернення: 19.01.2021).

Бізнес оцінив стан розвитку транспортної інфраструктури в Україні. URL : https://eba.com.ua/biznes-otsinyv-stan-rozvytku-transportnoyi-infrastruktury-v-ukrayini/ (дата звернення: 17.01.2021).

Міністерство інфраструктури України. Офіційний сайт. URL: https://mtu.gov.ua/ (дата звернення: 21.01.2021).

Stysle poniattia transportu [Concise concept of transport]. Available at: https://studopedia.com.ua/1_32636_stisle-ponyattya-transportu.html (accessed 15 January 2021).

Pro zatverdzhennia Kontseptsii reformuvannia transportnoho sektoru ekonomiky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09. 11. 2000 r. № 1684 [On approval of the Concept of reforming the transport sector of the economy: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 9, 2000 № 1684]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-2000-%D0%BF#Text (accessed 15 January 2021).

Iksarova N.O. (2010) Transportna infrastruktura yak komponent ekonomichnoi bezpeky Ukrain [Transport infrastructure as a component of economic security of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir [Economic space]. №36, pp. 55–61.

Pikulyk O.B. (2008) Priorytetni napriamy rozvytku transportnoi systemy Zakhidnoho rehionu Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Priority directions of development of the Western region of Ukraine in the conditions of European integration]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky [Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka]. № 7. S. 284–291.

Maksymova S.Yu. (2009). Innovatsiini tekhnolohii v upravlinni rozvytkom transportno-lohistychnoiu infrastrukturoiu rehionu [Innovative technologies in the management of transport and logistics infrastructure development of the region]. Innovatsiini v ekonomitsi, upravlinni ta osviti [Innovations in economics, management and education.]: monohrafyia. Stavropol : SIEU named after O.V. Kaznacheeva, 357 p.

Zablodska I.V., Buzko I.R., Zelenko O.O., Khoroshylova I.O. (2016) Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku transportnoi systemy rehionu [Infrastructural support for the development of the transport system of the region]: monohrafiia. Sievierodonetsk: SNU named after V. Dalia, 193 s.

Poniattia transportu i transportnoi systemy Ukrainy. Transportne pravo. Pravoznavstvo [Transport law. Science of law]. Available at: http://studentam.net.ua/content/view/6079/93/ (accessed 19 January 2021).

Zhovtiak H.A. (2011) Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia poniattia «transportna infrastruktura rehionu» [Theoretical and methodological approaches to the definition of «transport infrastructure of the region»]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. №11.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 19 January 2021).

Biznes otsinyv stan rozvytku transportnoi infrastruktury v Ukraini [Business assessed the state of development of transport infrastructure in Ukraine]. Available at: https://eba.com.ua/biznes-otsinyv-stan-rozvytku-transportnoyi-infrastruktury-v-ukrayini/(accessed 17 January 2021).

Ministerstvo infrastruktury Ukrainy [Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Available at: https://mtu.gov.ua/(accessed 21 January 2021).