УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
PDF

Ключові слова

Портфель цінних паперів
банк
інвестиційна політика
управління
фондовий ринок

Як цитувати

Турило, А., & Палєй, В. (2019). УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Молодий вчений, 11 (75), 637-639. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-135

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи управління портфелем цінних паперів у комерційних банках та існуючі типи портфелів цінних паперів (агресивний, поміркований та консервативний). Досліджено поняття портфеля цінних паперів. Проаналізовано п’ять загальноприйнятих етапів управління портфелем цінних паперів. Проаналізовано типи управління портфелем цінних паперів та наведено переваги та недоліки кожного, проведено взаємозв’язок між типами управління та різними портфелями цінних паперів. Запропоновано внести шостий етап управління портфелем цінних паперів, відповідно до існуючих думок вчених. Обґрунтовано необхідність постійного моніторингу фондового ринку у процесі здійснення інвестиційної політики за наведеними етапами управління.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-135
PDF

Посилання

Cергеев И.В., Веретенникова И.И., Шеховцов В.В. Инвестиции : учебник для бакалавров. Москва, 2014. 314 с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. Підручник. Київ, 2004. 468 с.

Скрипник Г.О., Гераймович В.Л. Інвестування. Київ, 2015. 307 с. 4. Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2008. № 5. С. 13–16.

Луців Б.Л. Інвестиційний банківський портфель. Київ, 2002. 192 с.

Соколов Ю.А. Рынок ценных бумаг : учебник. Москва, 2016. 396 с.

Мусієнко О.М. Специфіка управління портфелем цінних паперів у контексті реалізацї інвестиційної діяльності банку. Наукові записки. Серія «Економіка». 2013. №23. С. 315–318.

Sergeev, I.V., Veretennikova, I.I., & Shekhovtsov, V.V. (2014). Investicii: uchebnik dlya bakalavrov [Investments: Bachelor's textbook]. Moscow: Urait. (in Russian)

Prymostka, L.O. (2004). Finansovyi menedgment u banku. Pidruchnyk [Financial management in bank. Textbook]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Skrypnyk, H.O. (2015). Investuvannya [Investments]. Kyiv: Komprint. (in Ukrainian)

Kloba, L.H. (2008). Investyciyna polityka bankiv Ukrainy v umovah rynkovoi transformatsii ekonomiky [Investment policy of Ukrainian banks in the conditions of market transformation of the economy]. Investment: practice and experience, no. 5, pp. 13–16.

Lutsiv, B.L. (2002). Investyciyniy bankivskyi portfel [Investment banking portfolio]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)

Sokolov, U.A. (2016). Rynok tsannyh bumag: uchebnik [Securities market: a textbook]. Moscow: Urait.

Musienko, O.M. (2013). Specifika upravlinnia portfelem tsinnyh paperiv u konteksti realizatsii investyciynoi diyalnosti banku [Specificity of securities portfolio management in the context of realization of the bank's investment activity]. Proceedings. Economy Series, no. 5, pp. 315–318.