АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

фінансова система
фінансовий механізм
фінансові взаємовідносини
структура фінансової системи
проблеми фінансової системи
перспективи розвитку

Як цитувати

Татарин , Н., & Колачник, П. (2019). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 631-636. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-134

Анотація

У даній статті йдеться про сферу фінансових відносин та, зокрема, фінансову систему держави, яка являє собою сукупність різних сфер та ланок цих відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів. Починаючи з моменту проголошення незалежності, Україна завжди ставила за мету створення своєї фінансової ситеми, яка була би конкурентоспроможною на міжнародному фінансовому ринку. Тим не менш, станом на сьогодні кожен її елемент потребує удосконалення та вирішення ряду проблем. Процес розвитку також ускладнений неоднозначним трактуванням сутності категорії «фінансова система», її змісту та структури. В межах цієї теми розглянуто проблеми в функціонуванні фінансової системи України, як основного фінансового механізму держави. А також проаналізовано шляхи удосконалення окремих ланок фінансової системи та процесу модернізації її будови вцілому, задля досягнення стабільного економічного розвитку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-134
PDF

Посилання

Венгер В.В. Фінанси : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 432 с.

Завгородній А.Г., Смовженко Т.С., Вознюк Г.Л. Фінансовий словник. Львів : видавництво НУ «Львівська політехніка», 1996. 384 с.

Селюченко Н.Е., Шмігельська З. К. Управління фінансовою системою України. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2012. №725. С. 366–371.

Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2009. 202 с.

Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу : навчальний посібник. Київ : Знання. 2011. 154 с.

Шлапак О.В. Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління. Фінанси України. 2014. № 4. С. 7–31.

Петрова Т.С. Фінансова система в умовах трансформації економіки. Фінансова система України в умовах економічних перетворень : всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19 квітня 2018 р.). Київ. 2018. 173 с.

Кименко К.В. Актуальні проблеми модернізації фінансової системи. Ефективна економіка. 2015. №1. С. 1–2.

Vengher, V.V. (2009). Finansy [Finances]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury.

Zavghorodnij, A.Gh., Voznjuk Gh.L., & Smovzhenko, T.S. (1996). Finansovyj slovnyk [Financial dictionary]. Lviv: Visnyk “Ljvivsjka politekhnika“.

Seljuchenko, N.E., Shmigheljsjka, Z.K. (2012). Upravlinnja finansovoju systemoju Ukrajiny [Management of the financial system of Ukraine] Lviv: Visnyk “Ljvivsjka politekhnika“.

Ghucalenko, L.V. (2011). Derzhavnyj finansovyj kontrolj [State financial control]. Kyiv: Centr uchbovoji literatury.

Karlin, M.I. (2011). Finansy krajin Jevropejsjkogho Sojuzu [The finances of the countries of the European Union]. Kyiv: Znannja.

Shlapak, O.V. (2014). Derzhavni finansy Ukrajiny v suchasnykh umovakh: problemy stabilizaciji ta antykryzovogho upravlinnja [Public finances of Ukraine in modern conditions: problems of stabilization and crisis management]. Finansy Ukrajiny, vol. 4, pp. 7–31.

Petrova, T.S. (2018). Finansova systema Ukrajiny v umovakh transformatsii ekonomiky [Financial system of Ukraine in the conditions of economic transformations]. Finansova systema Ukrajiny v umovakh ekonomichnykh peretvorenj (Kyiv, Ukraine, April 18–19, 2018). Kyiv: National University of Trade and Economics, pp. 173–174.

Kymenko, K.V. (2015). Aktualjni problemy modernizaciji finansovoji systemy Ukrajiny modernizaciji finansovoji systemy Ukrajiny [Actual problems of modernization of the financial system of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, vol. 1, pp. 1–2.