РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

малий бізнес
фінансова підтримка
регіон
держава
розвиток
економіка

Як цитувати

Столяров, В., & Савченко, В. (2019). РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 627-630. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-133

Анотація

З погляду міжнародного досвіду, важливою умовою розбудови конкурентоздатної економіки є успішний розвиток малого бізнесу. Оскільки саме він має вплив на темпи економічного зростання, структуру валового внутрішнього продукту, забезпечує впровадження інновацій, насичує внутрішній ринок товарами та послугами, зменшує рівень безробіття, урівноважує попит та пропозицію та ін. У статті визначено роль, специфічні особливості та місце малого бізнесу у соціально-економічному розвитку держави. Розкрито основні проблеми, що виникають на шляху його розвитку і функціонування. Виявлені регіональні тенденції і загрози, у контексті аналізу конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. На підставі аналітичних даних, які характеризують тенденції розвитку малого бізнесу в Україні на сучасному етапі здійснена спроба пошуку перспективних шляхів для стимулювання підвищення та визначення фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу. Розглянуто основні елементи інфраструктури та інституцій підтримки, що регулюють та контролюють середовище регіоналізації. Визначено перспективну схему заходів щодо стимулювання та підвищення ефективності регіональної інфраструктури МБ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-133
PDF

Посилання

Дергачова В.В. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 130–133.

Крисак А.О., Мусятовська О.С. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. Економiка та держава. 2018. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf (дата звернення: 25.10.2019).

Мазій Н. Стимулювання розвитку та функціонування регіональної інфраструктури малого підприємництва. Ефективність державного управління. 2014. №39. С. 179–189.

Матвіїшин Є., Третяк Г. Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні в контексті міжнародної співпраці. Ефективність державного управління. 2017. №1. С. 220.

Піжук О.І. Державна підтримка малого підприємництва як важлива умова розвитку сфери послуг в Україні. Економічний простір. 2015. №93. С. 150-162.

Поліщук Г. Державне регулювання сфери малого підприємництва: оцінка ефективності. Ефективність державного управління. 2017. №4. С. 217.

Dergachova, V.V. (2018). Derzhavna pidtrymka maloho ta serednoho biznesu v Ukraini[State support for small and medium-sized businesses in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University] (electronic journal). Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf.

Krisak, A.O., & Musyatovskaya, O.S. (2018). Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho biznesu v Ukraini[Problems and prospects of small business development in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state] (electronic journal). Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2018/16.pdf.

Maziy, N. (2014). Stymuliuvannia rozvytku ta funktsionuvannia rehionalnoi infrastruktury maloho pidpryiemnytstva [Stimulating the development and functioning of regional small business infrastructure]. Public Administration Efficiency, no. 39, pp. 179–189.

Matviishin, E., & Tretyak, G. (2017). Rozvytok maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini v konteksti mizhnarodnoi spivpratsi [Development of small and medium business in Ukraine in the context of international cooperation]. Public administration efficiency, no. 1, 220 p.

Pizhuk, O.I. (2015). Derzhavna pidtrymka maloho pidpryiemnytstva yak vazhlyva umova rozvytku sfery posluh v Ukraini[State support for small business as an important condition for the development of services in Ukraine]. Economic Space, no. 93, pp. 150–162.

Polishchuk, G. (2017). Derzhavne rehuliuvannia sfery maloho pidpryiemnytstva otsinka efektyvnosti [State regulation of small business: evaluation of efficiency]. The efficiency of public administration, no. 4, 217 p.