ЗАЛУЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

інноваційна модель
перспективи розвитку та вдосконалення
її проблеми

Як цитувати

Ситников, М., & Калачова, К. (2019). ЗАЛУЧЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 623-626. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-132

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти інноваційної моделі України. Обґрунтовано необхідність формування та розвитку інноваційного розвитку в Україні. Визначено ключові параметри економіки знань в Україні, наголошено на існуючих проблемах інноваційного розвитку, проведено порівняльний аналіз з розвиненими країнами. Досліджено недоліки існуючої інноваційної моделі, зокрема, вплив на неї світового процесу глобалізації, відсутність рівноправних міжнародних відносин, низька ефективність державного управління та регулювання національної економіки. Аналізується стан фінансування вітчизняної науки, виділені її основні громадські функції, визначена ефективність використання виділених державою коштів. Обґрунтовано пріоритетні напрями інноваційної політики держави: розвиток високотехнологічного виробництва; забезпечення достатнього рівня фінансування вітчизняної науки; збільшення частки інноваційно-активних промислових підприємств, освоєння нових видів техніки і технологій; розвиток венчурного бізнесу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-132
PDF

Посилання

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Волощук Н.Ю. Інноваційна модель розвитку територіальної економічної системи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2019. №11. С. 66–70. URL: https://msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2019/06/1–11–1-2019–11.pdf. (дата звернення: 04.11.2019).

Мороз Е.Г. Управління інноваційним розвитком підприємств житлово-комунального сектору у рамках міських агломерацій: монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. 2017. С. 213–227.

Пустовайт С.В., Петрук В.С., Совершенна І.О. Стан інноваційної діяльності та тенденції розвитку технологічних парків України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. №1 (21). С. 89–93.

Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у 4-х томах / за ред. Прокопенко О.В., Школи В.Ю. Суми : ТОВ «Триторія». 2017. Т. ІІ. 284 с.

Innovacijna Ukrajina 2020 (2015). Nacionaljna dopovidj / za zagh. red. V.M. Ghejcja ta in.; NAN Ukrajiny. Kyiv, 336 p.

Voloshhuk, N.Ju. (2019). Innovacijna modelj rozvytku terytorialjnoji ekonomichnoji systemy. Naukovyj visnyk Mukachivsjkogho derzhavnogho universytetu, no 11, pp. 66–70.

Moroz, E.Gh. (2017). Upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstv zhytlovo-komunaljnogho sektoru u ramkakh misjkykh aghlomeracij: monoghrafija. Kyiv: NAN Ukrajiny, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhenj, pp. 213–227.

Pustovajt, S.V., Petruk, V.S., & Sovershenna, I.O. (2013) Stan innovacijnoji dijaljnosti ta tendenciji rozvytku tekhnologhichnykh parkiv Ukrajiny. Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy mashynobudivnoji ghaluzi: problemy teoriji ta praktyky, no 1 (21), pp. 89–93.

Upravlinnja innovacijnoju skladovoju ekonomichnoji bezpeky (2017) monoghrafija u 4-kh tomakh / za red. Prokopenko O.V., Shkoly V.Ju. Sumy: TOV «Trytorija». vol. II. 284 p.