ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕ-ЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

логістика
торгівля
логістична діяльність
логістична система
показники
ефективність

Як цитувати

Семенова, Т., & Поправка, К. (2019). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕ-ЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 614-617. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-130

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності логістичної діяльності суб’єктів господарювання. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо сутності та визначення оцінки ефективності логісти-чної діяльності в сучасних умовах. Описано переваги та недоліки кожного з них. Запропоновано та обґрунтовано використання методу оцінювання ефек-тивності та надійності логістичної діяльності, який враховує особливості, фа-ктори впливу та інші чинники діяльності торгівельного підприємства. Запро-поновано використання показників, які дозволяють комплексно оцінити ефе-ктивність логістичної системи за її елементами (постачання, транспортування, складування, збут). Виконано оцінку ефективності та надійності логістичної діяльності в умовах конкретного суб’єкта господарювання за запропонова-ною методикою.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-130
PDF

Посилання

Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління. Фінанси Укра-їни. 2013. № 6. С. 24–32.

Карвовський Я.І., Блонський К.М. Логістика в управлінні стосунками з клієнтами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Ло-гістика. 2016. №552. С. 35–39.

Хвищун Н.В. Логістичні складові підвищення конкурентоспромож-ності підприємства. Логістика: теорія та практика. 2016. №1. С. 126–134.

Markina, I.A. (2013). Metodologhichni pytannja efektyvnosti upravlinnja [Methodological issues of management effectiveness]. Finance of Ukraine, no. 6, pp. 24–32.

Karvovsjkyj, Ja.I., & Blonsjkyj, K.M. (2016). Loghistyka v upravlinni stosunkamy z klijentamy [Logistics in customer relationship management]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics, no. 552, pp. 35–39.

Khvyshhun, N.V. (2016). Loghistychni skladovi pidvyshhennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [Logistic components of increasing enterprise competitiveness]. Logistics: theory and practice, no. 1, pp. 126–134.