ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ НА НЬОМУ
PDF

Ключові слова

органічне виробництво
органічна продукція
екологія
ринок
попит
споживач

Як цитувати

Семенда, Д., & Семенда , О. (2019). ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ НА НЬОМУ . Молодий вчений, 11 (75), 609-613. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-129

Анотація

У статті розглянуто стан виробництва органічних продуктів в Україні. Проаналізовано суспільну і екологічну корисність органічної продукції, яка наразі потребує підвищеної уваги щодо формування прихильності і лояльності споживачів та її просування на ринку. Досліджено внутрішній ринок органічної продукції в Україні із завершеним циклом виробництва та визначено попит на ньому. Методом анкетування розглянуто питання споживчих мотивацій на регіональному ринку органічної продукції. Досліджено поведінку наявних та потенційних споживачів органічної продукції. Визначено найбільш значимі чинники, що впливають на процес вибору товару. Для подолання можливих причин невдач на внутрішньому ринку України та для розвитку ринку органічної продукції запропоновані до впровадження засоби ефективної маркетингової політики.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-129
PDF

Посилання

Органічний ринок в Україні. URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2017/05/MAPF_Organic_market_in_Ukraine_12022019_UA.pdf

Розвиток органічного ринку в Україні. URL: https://ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/publications_presentations/Organic_in_Ukraine_Trofimtseva_Prokopchuk-2017_UA.pdf

Органічний ринок в Україні – аналітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika

Аналіз ринку органічної продукції в Україні. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/407-analiz-rinku-organichnoyi-produktsiyi-v-ukrayini

Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua

Willer H., Lernoud J. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends 2018. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 2018. 348 p.

Ковальчук С.В., Забурмеха Є.М. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 1. С. 34–51.

Філософія «органік». Вдалий бізнес-проект чи стиль життя? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/05/29/637153/

Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19

Маркування органічної продукції. URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/markuvannya-organichnoyi-produkciyi-abo-sirovini

Вінюкова О.Б. Формування маркетингового інструментарію впровадження та просування органічної продукції на споживчі ринки. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 52–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_12

Orhanichnyi rynok v Ukraini [Organic market in Ukraine]. Available at: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2017/05/MAPF_Organic_market_in_Ukraine_12022019_UA.pdf (accessed 02 November 2019).

Rozvytok orhanichnoho rynku v Ukraini [Organic market development in Ukraine]. Available at: https://ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/publications_presentations/Organic_in_Ukraine_Trofimtseva_Prokopchuk-2017_UA.pdf (accessed 01 November 2019).

Orhanichnyi rynok v Ukraini – analityka [Organic market in Ukraine – analytics]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika (accessed 03 November 2019).

Analiz rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini [Analysis of the organic market in Ukraine]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/407-analiz-rinku-organichnoyi-produktsiyi-v-ukrayini (accessed 03 November 2019).

Orhanik v Ukraini [Organic in Ukraine]. Available at: http://organic.com.ua (accessed 04 November 2019).

Willer, H., & Lernoud, J.(2018). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends 2018. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 348 p.

Kovalchuk, S.V., & Zaburmekha, Ye.M. (2017). Marketynhovi tsyfrovi tekhnolohii u doslidzhenni spozhyvachiv orhanichnoi produktsii. [Digital marketing in organic consumer research]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, no 1, pp. 34–51. (in Ukrainian).

Filosofiia "orhanik". Vdalyi biznes-proekt chy styl zhyttia? [Philosophy "Organic". A successful business project or lifestyle?]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/05/29/637153/ (accessed 04 November 2019).

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed 01 November 2019).

Markuvannia orhanichnoi produktsii [Organic labeling]. Available at: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/markuvannya-organichnoyi-produkciyi-abo-sirovini (accessed 01 November 2019).

Viniukova, O.B. (2018). Formuvannia marketynhovoho instrumentariiu vprovadzhennia ta prosuvannia orhanichnoi produktsii na spozhyvchi rynky [Formation of marketing tools for introduction and promotion of organic products to consumer markets]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 34, pp. 52–57. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_34_12 (accessed 05 November 2019). (in Ukrainian)