ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
PDF

Ключові слова

страховий ринок
ринок перестрахування
страховик
страхувальник
страхова компанія
страхова премія
страхова виплата
рівень виплат

Як цитувати

Попович, Д., Гладкий, С., & Працьовитий, Т. (2019). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Молодий вчений, 11 (75), 596-602. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-127

Анотація

Досліджується страховий ринок України, його тенденції та проблеми функ-ціонування. У рамках аналізу розглядаються такі показники страхової діяль-ності, як кількість страхових компаній та кількість укладених договорів страхування. Основні закономірності функціонування страхового ринку Ук-раїни відображає аналіз показників галузі за найбільш поширеними видами страхування, визначальними серед яких є обсяги страхових премій та обсяги страхових виплат. Окрема увага приділена ринку перестрахування. Розгля-даються також показники діяльності страхових компаній в частині обсягів сформованих страхових резервів, активів та обсягу сплачених статутних ка-піталів. За результатами дослідження простежується відповідна динаміка та надається характеристика вказаних вище показників. Виділяються проблеми, які властиві українському страховому ринку та зазначається необхідність формування відповідних умов для його ефективного розвитку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-127
PDF

Посилання

. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2016 рік. Офі-ційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2017 рік. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулюван-ня у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 2018 рік. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулюван-ня у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якос-ті активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових пос-луг від 07 червня 2018 р. № 850 / Національна комісія, що здійснює держав-не регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782_18/ed20180607#n38 (дата звернення: 25.11.2019).

Якістю, а не кількістю: фінансові показники українського страхового ринку зростають. URL: http://www.business.ua/finances/4806_yakistiu_a_ne_kilkistiu_finansovi_pokaznyky_ukrainskoho_strakhovoho_rynku_zrostaiut (дата звернення: 25.11.2019).

Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 р. № 85/96-ВР / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.11.2019).

Панченко О. І., Савченко Т. В. Проблеми та перспективи розвитку перестрахувального ринку України. Фінансові дослідження. 2016. № 1. С. 48–56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_8 (дата звернення: 25.11.2019).

Нацкомфінпослуг пояснила, які категорії активів страховиків тепер вважаються прийнятними для покриття резервів, а які ні. URL: http://www.insurance.lviv.ua/?q=news (дата звернення: 25.11.2019).

Фесенко Н. В., Яремченко Л. М. Стан та перспективи функціонуван-ня страхового ринку України в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 28–34. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2019/7.pdf (дата звернення: 25.11.2019).

Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny za 2016 rik. [Information on the state and development of the insurance market of Ukraine for 2016]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets]. Available at: http://www.nfp.gov.ua/files/sk_%202016.pdf (accessed 25 November 2019).

Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny za 2017 rik. [Information on the state and development of the insurance market of Ukraine for 2017]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets]. Available at: http://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2017_rik/sk_%202017.pdf (accessed 25 November 2019).

Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny za 2018 rik. [Information on the state and development of the insurance market of Ukraine for 2018]. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [Official site of the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets]. Available at: http://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf (accessed 25 November 2019).

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro obovyazkovi kryteriyi i nor-matyvy dostatnosti kapitalu ta platospromozhnosti, likvidnosti, prybutkovosti, yakosti aktyviv ta ryzykovosti operatsiy strakhovyka [On approval of the Regulation on mandatory criteria and standards for capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, quality of assets and riskiness of operations of the insurer]. № 850 (on 07.06.2018). Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782_18/ed20180607#n38 (accessed 25 November 2019).

Yakistyu, a ne kilkistyu: finansovi pokaznyky ukrayinskoho strakhovoho rynku zrostayut [Quality, not quantity: financial indicators of the Ukrainian insurance market are growing]. Available at: http://www.business.ua/finances/4806_yakistiu_a_ne_kilkistiu_finansovi_pokaznyky_ukrainskoho_strakhovoho_rynku_zrostaiut (accessed 25 November 2019).

Pro strakhuvannya [On Insurance]. № 85/96-ВР (on 07.03.1996). Avail-able at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (accessed 25 November 2019).

Panchenko, O.I., & Savchenko, T.V. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku perestrakhuvalnoho rynku Ukrayiny [Problems and prospects of de-velopment of the reinsurance market of Ukraine]. Finansovi doslidzhennya [Fi-nancial research] (electronic journal), no. 1, pp. 48–56. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_8 (accessed 25 November 2019).

Natskomfinposluh poyasnyla, yaki katehoriyi aktyviv strakhovykiv teper vvazhayutsya pryynyatnymy dlya pokryttya rezerviv, a yaki ni [The National Financial Services Commission explained which categories of insurers' assets are now considered eligible to cover reserves and which are not]. Available at: http://www.insurance.lviv.ua/?q=news (accessed 25 November 2019).

Fesenko, N.V., & Yaremchenko, L.M. (2019). Stan ta perspektyvy funktsionuvannya strakhovoho rynku Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [State and prospects of functioning of the Ukrainian insurance market in the conditions of globalization]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state] (electronic journal), no 8, pp. 28–34. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2019/7.pdf (accessed 25 November 2019).