АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

персонал
мотивація
стимулювання праці
винагорода персоналу
грейдинг
грейдова система оплати праці

Як цитувати

Лобза, А., Бикова, А., & Погорілий, О. (2021). АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Молодий вчений, 1 (89), 64-68. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-14

Анотація

У статті розглядається сутність системи винагороди персоналу на конкретному підприємстві. Визначено основні види винагороди, що застосовуються підприємцями на сучасних українських підприємствах. Розглянуто сутність компенсаційного пакету для персоналу та його вплив на ефективність праці. Визначено основні види та значущість додаткових винагород, що застосовуються на українських підприємствах. Проаналізовано систему мотивації та визначено основні недоліки її функціонування на конкретному підприємстві. Проведено SWOT-аналіз з визначенням основних переваг та недоліків впровадження грейдингу. Запропоновано шляхи розробки програми грейдової системи оплати праці на підприємстві задля удосконалення системи винагороди працівників підприємства. Наведені переваги використання методу грейдування на практиці, які дадуть можливість створити систему стандартизації оплати праці на підприємстві й підвищити ефективність управління персоналом і підприємством у цілому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-14
PDF

Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 151 с.

Гаффорова Е., Меркушова Н., Міланич І. Підвищення якості праці через систему мотивації. Кадровик. Кадровий менеджмент. 2018. №4. С. 29–31.

Ковальчук О.А. Формування множини показників, що характеризують рівень мотивації персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. №4. С. 77–80.

Колот А.М. Мотивація, стимулювання та оцінка персоналу : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2014. 224 с.

Хоменко Л.М. Основні види винагороди як найважливішого стимулу до підвищення інноваційної активності працівників підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. Вип. 3. № 2. С. 102–109. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_2_102_109.pdf. (дата звернення: 10.01.2021).

Цимбалюк С.О. Грейдова система оцінювання посад і оплати праці: методологія, методика, практика. Видавничий дім «Медіа Про». 2017. № 2. С. 86–98.

Balabanova L.V. (2014) Upravlinnia personalom [Management personnel]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian)

Hafforova E., Merkushova N., Milanych I. (2018) Pidvyshchennia yakosti pratsi cherez systemu motyvatsii [Improving the quality of work through a system of motivation]. Kadrovyk. Kadrovyi menedzhment, no. 4, pp. 29–31.

Kovalchuk O.A. (2018) Formuvannia mnozhyny pokaznykiv, shcho kharakteryzuiut riven motyvatsii personal [Formation of a set of indicators that characterize the level of staff motivation.]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no. 4, pp. 77–80.

Kolot A.M. (2014) Motyvatsiia, stymuliuvannia ta otsinka personal [Motivation, incentives and evaluation of personal]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Khomenko L.M. (2015) Osnovni vydy vynahorody yak naivazhlyvishoho stymulu do pidvyshchennia innovatsiinoi aktyvnosti pratsivnykiv pidpryiemstva [The main types of rewards as the most important incentive to increase the innovative activity of employees]. Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and innovation management] (electronic journal), vol. 3, no. 2, pp. 102–109. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_2_102_109.pdf. (accessed 10 January 2021).

Tsymbaliuk S.O. (2017) Hreidova systema otsiniuvannia posad i oplaty pratsi: metodolohiia, metodyka, praktyka [Grade system of job evaluation and remuneration: methodology, techniques, practice]. Vydavnychyi dim «Media Pro». no. 2, pp. 86–98.