ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

інститут спільного інвестування
інвестиції
компанія з управління активами
асоціація інвестиційного бізнесу
активи

Як цитувати

Петик, Л., & Теліжин, І. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Молодий вчений, 11 (75), 587-590. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-125

Анотація

У статті проаналізовано та визначено сутність поняття «інститут спільного інвестування». Досліджено стан ринку інститутів спільного інвестування в Україні. Зроблено аналіз кількості та якості діяльності компаній з управління активами. Проаналізовано сучасний стан фінансового ринку України, зокрема, діяльність інститутів спільного інвестування, розглянуто динаміку зростання компаній з управління активами. Проведено аналіз дохідності інвестування грошових коштів по різних напрямах. Визначено проблеми формування ринку інвестиційних фондів. Визначено сутність та структуру інститутів спільного інвестування України, як елементу інвестиційного ринку України. Визначено зовнішні та внутрішні проблеми ринку інститутів спільного інвестування. Запропоновано перспективні шляхи щодо їх вирішення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-125
PDF

Посилання

Закон України «Про інститути спільного інвестування» № 2210-VIII від 16.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 (дата звернення: 03.11.19).

Даніленкова І.М. Проблеми розвитку та функціонування інститутів спільного інвестування в Україні. Стратегічні орієнтири. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=3222 (дата звернення: 03.11.19).

Клименко К.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1874 (дата звернення: 05.11.19).

Квартальні та річні огляди ринку управління активами. УАІБ URL: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (дата звернення: 04.11.19).

Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Офіційний сайт. URL: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5909 (дата звернення: 06.11.19).

Цуркан А.В. Розвиток фондового ринку та проблеми трансформації заощаджень населення в інвестиції. Інтернаука. 2017. № 2 (24), 2 т.

The Law of Ukraine «On Investment Institute Investment» No. 2210-VIII dated November 16, 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 (accessed: 03.11.19) (in Ukrainian)

Danilenkova, I.M. Problemu rozvutky ta fynktsionyvannya instutytiv spilnogo investyvannya v Ukraini [Problems of development and the function of the institute of investment in Ukraine]. Official website of the strategic website. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=3222 (accessed: 03.11.19) (in Ukrainian)

Klimenko, K.V. (2013). Instutytu spilnogo investyvannya: sytnisti? Fynktsii ta mistse v ekonomitchniy sustemi [Institution of full investment: day, function and function in the economic system]. Effective Economy, no. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1874 (accessed: 05.11.19) (in Ukrainian)

Quarterly and retail look at the asset management market. UAIB. URL: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (accessed: 04.11.19) (in Ukrainian)

Ukrainian asociation and investment business. Ofitsyyniy site. URL: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5909 (accessed: 06.11.19)

Turcan, A.V. (2017). Rozvutok fondovogo runky ta problemu transformatsii zaotshadthen naselennya v investutsii [Stock market risk and problems of transformation of population protection in investment]. International Science, no. 2 (24), vol. 2. (in Ukrainian)