ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

банк
банківський капітал
власний капітал
статутний капітал
регулятивний капітал

Як цитувати

Петик, Л., & Підкорчевна , В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 583-586. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-124

Анотація

У статті проаналізовано та визначено сутність поняття «банківський капітал» Досліджено склад капіталу банків України та досліджено динаміку банківського капіталу банків України протягом останніх років. Визначено класифікацію капіталу банку. Представлено структуру банківського капіталу. Запропоновано стратегічні завдання нарощування капіталу банків України. Проаналізовано й оцінено перспективи розвитку джерел зростання банківського капіталу. Розглянуто структуру капіталу деяких найбільших банків України. Досліджено показники статутного та регулятивного капіталу банків. Визначено особливості формування банківського капіталу та мінімальний розмір статутного та регулятивного капіталу банків. Досліджено проблеми формування банківського капіталу та перспективні шляхи їх вирішення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-124
PDF

Посилання

Господарський кодекс України № 264-IX від 31.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15 (дата звернення: 07.11.2019).

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 132-IX від 20.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 07.11.2019).

Кушнір С.О., Вернидуб М.Ю Особливості формування власного капіталу комерційних банків в Україні. Молодий вчений. 2016. № 4 (31) квітень. С. 104–109. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/26.pdf (дата звернення: 05.11.2019).

Основні показники діяльності банків. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442 (дата звернення: 06.11.2019).

Онищенко Ю.І., Гребінщикова Т.С. Чинники формування власного капіталу банків України. Гроші, фінанси і кредит. 2016. Випуск №2. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/93.pdf (дата звернення: 06.11.19).

Ткаченко Є., Яришко О., Романова Ю. Капітал банку: теоретичні засади визначення його сутності. Економічний аналіз. 2013. Випуск 12. Частина 2. С. 102–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%282%29__22 (дата звернення: 07.11.2019).

Commercial Code of Ukraine No. 264-IX dated 31.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15 (accessed: 07.11.2019).

Law of Ukraine «On Banks and Banking» No. 132-IX of 09/20/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (accessed: 07.11.2019).

Kushnir, S.O., & Vernidub, M.Yu. (2016). Osobluvosti formyvannya vlasnogo kapitaly komertsiynuch bankiv v Ukraini [Features of Formation of Equity of Commercial Banks in Ukraine]. Young Scientist, no. 4(31), pp. 104–109. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/26.pdf (accessed: 05.11.2019). (in Ukrainian)

Main indicators of bank activity. National Bank of Ukraine Official Website. URL: https://bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=34661442 (accessed: 06.11.2019).

Onishchenko Y.I., & Grebinshchikova T.S. (2016). Hunnuku formyvannya vlasnogo kapitaly bankiv Ukraini [Factors of formation of own capital of Ukrainian banks]. Money, finance and credit, issue 2. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_eng/93.pdf (accessed 06.11.2019). (in Ukrainian)

Tkachenko, E., Yaryshko, O., & Romanova, Y. (2013). Kapital banky: teoretuchni zasadu vuznachennya yogo syti [Bank Capital: Theoretical Basis for Determining Its Essence]. Economic Analysis, issue 12, part 2, pp. 102–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%282%29__22 (accessed: 07.11.2019). (in Ukrainian)