ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
PDF

Ключові слова

тіньова економіка
детінізація економіки
тіньовий бізнес
країни ЄС
легальна та нелегальна економіка

Як цитувати

Пархоменко, Н. (2019). ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ . Молодий вчений, 11 (75), 577-582. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-123

Анотація

Метою дослідження виступає аналіз теоретичних і практичних аспектів тіньового бізнесу. У статті надано характеристику тіньовим процесам в Україні та країнах Європейського Союзу, визначено найбільш схильні до тіньової економіки види економічної діяльності. Приділено увагу визначенню причин та індикаторів тіньової економіки в Україні та країнах ЄС, які впливають на збільшення рівня тінізації. Надано характеристику тенденціям розвитку тіньових процесів на протязі 1970-2018 років. Охарактеризовано позитивні та негативні наслідки щодо поширення тіньової економіки в країнах світу. Визначено основні напрями боротьби з тіньовою економікою на міжнародному та регіональному рівнях, представлено вдалі приклади щодо детінізації економіки в країнах ЄС. Визначено особливості та перспективи детінізації української економіки, способи боротьби з тіньовим бізнесом.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-123
PDF

Посилання

Про запобігання корупції: Закон України / База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 18.10.2019).

Про управління об’єктами державної власності: Закон України / База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 185-16 (дата звернення: 05.10.2019).

Базилевич В. Методичні оцінки масштабів тіньової економіки. Економіка України. 2004. № 8. С. 36–44.

Варналій З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості. Банківська справа. 2007. № 2. С. 56–66.

Загальні тенденцій тіньової економіки в Україні. URL: http://me.gov.ua (дата звернення: 22.10.2019).

Офіційна веб-сторінка Світового банку. URL: http://www.worldbank.org (дата звернення: 18.10.2019).

Приварникова І. Ю. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files/EC210_35.pdf (дата звернення: 04.11.2019).

Тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki (дата звернення: 12.11.2019).

Шнайдер Ф., Унсті Д. Ховаючись в тіні. Зростання підпільної економіки. Вашингтон, 2002. 215 с.

Economy report Emerging from the shadows. URL: http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/ Technical/Future/pi-shadow -economy- report.pdf (дата звернення: 29.10.2019).

Measurement of the non observed economy: А Handbook. Paris, 2002. URL: http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf (дата звернення: 02.11.2019).

Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments. URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf (дата звернення: 02.10.2019).

Schneider F. The Size and Development of the Shadow Economies of Ukraine and Six other Eastern Countries Over the Period of 1999–2015. URL: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee162_78/e162sch.pdf (дата звернення: 11.10.2019).

Schneider F. The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? Bonn, March 2012. No. 6423. P. 15-29.

Schneider F., Medina L. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF, 2018. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (дата звернення: 12.11.2019).

Smith Ph. Assessing the Size of the Underground Economy. URL: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m1994028-eng.pdf (дата звернення: 18.10.2019).

Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy / Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» [On Prevention of Corruption. Act Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (accessed 18 October 2019).

Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti: Zakon Ukrainy //Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». [About managing objects of sovereign power: The Law of Ukraine]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 185-16 (accessed 05 October 2019).

Bazylevych, V. (2004). Metodychni otsinky masshtabiv tinovoi ekonomiky [Methodical estimates of the scale of the shadow economy]. Economy of Ukraine, no. 8, pp. 36–44.

Varnalii, Z. (2007). Shliakhy detinizatsii ekonomiky Ukrainy ta yii osoblyvosti [Ways of reducing the shadow economy of Ukraine and its features]. Banking, no. 2, pp. 56–66.

Zahalni tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini. [General trends of the shadow economy in Ukraine]. Available at: http://me.gov.ua (accessed 22 October 2019).

Ofitsiina veb-storinka Svitovoho banku [The World Bank's official website]. Available at: http://www.worldbank.org (accessed 18 October 2019).

Pryvarnykova, I.Yu. (2010). Tinova ekonomika Ukrainy: prychyny, obsiahy ta shliakhy yikh zmenshennia [The shadow economy of Ukraine: causes, volumes and ways of their reduction]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files/EC210_35.pdf (accessed 04 November 2019).

Tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini u 2018 rotsi [Trends in the shadow economy in Ukraine in 2018]. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoi Ekonomiki (accessed 12 November 2019).

Shnaider, F., & Unsti, D. (2002). Khovaiuchys v tini. Zrostannia pidpilnoi ekonomiky. [Hiding in the shadows. Growth of underground economy]. Washington: IMF. (in Russian)

Economy report Emerging from the shadows (2018). Available at: http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow -economy- report.pdf (accessed 29 October.2019).

Measurement of the non observed economy: А Handbook (2002). Paris: OECD. Available at: http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf (accessed 02 November 2019).

Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments. Available at: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ ShadEcEurope31.pdf (accessed 02 October 2019).

Schneider, F. (2017). The Size and Development of the Shadow Economies of Ukraine and Six other Eastern Countries Over the Period of 1999 – 2015. Available at: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/ee162_78/e162sch.pdf (accessed 11 October 2019).

Schneider, F. (2012). The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? Bonn: Institute for the Study of Labor.

Schneider F., Medina L. (2018) Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583 (accessed 12 November 2019).

Smith, Ph. (1994). Assessing the Size of the Underground Economy. Available at: http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m1994028-eng.pdf (accessed 18 October 2019).