ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ PR-ЗАХОДІВ
PDF

Ключові слова

оцінка ефективності
моделі оцінки ефективності
комунікаційна ефективність
паблік рилейшнз
PR-заходи

Як цитувати

Остапчук, Н., & Буга, Н. (2019). ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ PR-ЗАХОДІВ. Молодий вчений, 11 (75), 567-571. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-121

Анотація

У статті проаналізовано сутність і значення оцінки комунікаційної ефектив-ності PR-інструментів. Наведено найбільш відомі зарубіжні моделі оцінки комунікаційного ефекту від використання інструментів паблік рилейшнз, які застосовуються сучасними провідними підприємствами, проаналізовано їх переваги і недоліки. З огляду на наявність потужної бази джерел і сучасного дослідження поширених способів оцінки ефективності сучасними підприємс-твами, запропоновано власну модель оцінки комунікаційної ефективності PR-інструментів. Методологічною основою для дослідження є порівняльний аналіз зарубіжних моделей оцінки результативності PR-інструментів, уза-гальнення основних методів оцінки комунікаційного ефекту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-121
PDF

Посилання

Harlow Rex F. Building a Public Relations Definition. Public Relations Re-view. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811176800227 (да-та звернення: 16.10.2019).

Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? Москва : Агентство печати «Новости», 1990. 216 c.

Щегельська Ю.П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посіб. Київ : «Фенікс», 2014. 144 с.

Катлип С., Сентер Г., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика. Москва : Диалектика-Вильямс, 2016. 624 с.

Macnamara, J. PR Metrics: How to Measure Public Relations and Corpo-rate Communication. Johannesburg: Media Monitors Pty Ltd., 2009. 54 p.

Lindenmann, W.K. An Effectiveness Yardstick to Measure Public Relations Success. Public Relations Quarterly. 1993. No 38. P. 7–9.

Noble, P., Watson T. Applying a Unified Public Relations Evaluation Model in a European Context. Transnational Communication in Europe: Prac-tice and Research. International Congress. Berlin, 1999. 19 p.

Как компании в Украине измеряют эффективность PR-деятельности: инфографика. Marketing Media Review. URL: https://mmr.ua/show/kak-kompanii-v-ukraine-izmerjajut-effektivnost-pr-dejatelnosti-infografika/36229 (дата звернення: 22.10.2019).

Harlow Rex, F. (1979). Building a Public Relations Definition. Public Rela-tions Review. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811176800227 (ac-cessed 16 October 2019).

Bljek, S. (1990). Pablik rilejshnz. Chto jeto takoe? [Public Relations. What is it?]. Moscow: Agentstvo pechati Novosti. (in Russian)

Shchehelska Yu.P. (2014). Orhanizatsiia ta provedennia PR-kampanii [PR campaigns organizing and conducting]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian)

Katlip, S., Senter, G., & Brum, G. (2016). Pablik rilejshenz. Teorija i prak-tika. [Public Relations. Theory and practice]. Moscow: Dialektika-Vil'jams. (in Russian)

Macnamara, J. (2009). PR Metrics: How to Measure Public Relations and Corporate Communication. Johannesburg. Media Monitors Pty Ltd.

Lindenmann, W.K. (1993). An Effectiveness Yardstick to Measure Public Relations Success. Public Relations Quarterly, no 38, pp. 7–9.

Noble, P., & Watson, T. (1999). Applying a Unified Public Relations Eval-uation Model in a European Context. Transnational Communication in Europe: Practice and Research. International Congress. Berlin, 19 p.

Marketing Media Review (2013). Kak kompanii v Ukraine izmeryayut effek-tivnost PR-deyatelnosti: infografika [How companies in Ukraine measure the ef-fectiveness of PR activities: infographics]. Available at: https://mmr.ua/show/kak-kompanii-v-ukraine-izmerjajut-effektivnost-pr-dejatelnosti-infografika/36229. (in Russian) (accessed 16 October 2019).