СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

система
витрати
управління
механізм
підприємництво
СУВ
зниження витрат

Як цитувати

Олійник, Т., & Зайцева, К. (2019). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 563-566. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-120

Анотація

У статті розглянуто сутність та комплексність питання щодо формування си-стеми управління витратами (далі – СУВ) підприємства при постійно змін-ному середовищі в умовах сучасного ринку. Розглянуто особливості витрат підприємства, як економічної категорії. Визначено недоліки наявних систем управління витратами. Визначено взаємозв’язок елементів системи управ-ління витратами з функціями. Створення необхідних норм для ефективного функціонування системи управління витратами підприємства. Виявлені осно-вні принципи управління витратами за умови застосування системного під-ходу. Зроблено висновки про те, що система управління витратами повинна працювати в комплексному режимі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-120
PDF

Посилання

Бланк І.О. Управління фінансовими ресурсами : навч. посібник. Київ : Омега, 2001. 768 с.

Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник. Київ : Аті-ка, 2006. 527 с.

Гордановська В.П. Зниження собівартості продукції в умовах ін-тенсифікації виробництва : монографія. Київ : Техніка, 1990. 117 с.

Данилко В.К., Кушніренко О.М., Марченко К.С. Управління ви-тратами : навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 216 с.

Лойко Д. М., Смоляр Р.А. Організація витрат промислового під-приємства. Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збір-ник матеріалів: міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції (13–14 червня 2013 р.)/

Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства : навч. посібник. Харків : ХНЕУ, 2007. 276 с.

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : навч. посібник. Київ : ЦУП, 2002. 656 с.

Ясінська А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних під-приємствах. Національний університет «Львівська політехніка». Серія «Еко-номіка». 2007. № 594. С. 358.

Blank, I.O. (2001). Upravlinnya finansovy resursamy [Management of financial resources]. Kyiv: Omega, 786 p. (in Ukrainian)

Boichyk, I.M. (2006). Ekonomika pidpryiemstva [Business econom-ics]. Kyiv: Atika, 527 p. (in Ukrainian)

Hordanovska, V.P. (1990). Znyzhennia sobivartosti produktsii v umovakh intensyfikatsii vyrobnytstva [Reduction of production cost in conditions of production intensification]. Kyiv: Tekhnika, 117 p. (in Ukrainian)

Danylko, V.K., Kushnirenko, O.M., & Marchenko, K.S. (2012). Upravlinnia vytratamy [Cost Management]. Kyiv: Karavela, 216 p. (in Ukrainian)

Loiko, D.M., & Smoliar, R.A. (2013). Orhanizatsiia vytrat promyslovoho pidpryiemstva [Organization of expenses of industrial enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalnoi kryzy (Chervnia 13–14). (in Ukrainian)

Pylypenko, A.A. (2007). Orhanizatsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva [Organization of ac-counting and analytical support of strategic development of the enterprise]. Kharkiv: KhNEU, 276 p. (in Ukrainian)

Tsal-Tsalko, Yu.S. (2002). Vytraty pidpryiemstva [Costs of the en-terprise]. Kyiv: TsUP, 656 p. (in Ukrainian)

Yasinska, A.I. (2007). Sutnist upravlinnia vytratamy na vitchyznianykh pidpryiemctvakh [The essence of cost management at domestic enterprises]. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Seriia «Ekonomika», no. 594, 358 p. (in Ukrainian)