РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІО-НАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
PDF

Ключові слова

транснаціоналізація
транснаціональні корпорації (ТНК)
прямі іноземні інвестиції (ПІІ)
злиття
придбання
сектор економіки
капіталізація

Як цитувати

Носач, Л., & Мирошниченко , Ю. (2019). РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІО-НАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 555-562. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-119

Анотація

Досліджено вплив транснаціональних корпорацій на інвестиційний клімат України. Проаналізовано масштаби участі іноземного капіталу в реалізації інвестиційних проектів в Україні у формі прямих іноземних інвестицій, які розглядаються, по-перше, як найбільш затребувана форма капіталовкладень для української економіки, по-друге, як джерело надходження новітніх тех-нології (наприклад, при створенні виробництв) та нових практик корпорати-вного управління. Виявлено перспективні сектори української економіки що-до вкладення інвесторами прямих іноземних інвестицій. Досліджено потен-ційні можливості для створення вітчизняних транснаціональних корпорацій. З’ясовані фактори, які сприяють і які перешкоджають нашій країни залучати іноземні інвестиції в національну економіку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-119
PDF

Посилання

Петрушкевич Е.Н. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики Республики Беларусь. Банкаўскi веснiк. 2009. № 4/441. С. 30–35. URL: http://www.nbrb.by/bv/Arch/441.pdf (дата звернення: 28.10.19).

Прямі іноземні інвестиції. Мінфін, 2019. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (дата звернення: 20.10.19).

Молчанова Е. Взаємодія транснаціональних корпорацій з національними економіками на прикладі України. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09718.pdf (дата звернення: 23.10.19).

Віннічук Ю. 200 найбільших компаній України 2017 року. 06 вересня 2018. URL: https://biz.censor.net.ua/r3084420 (дата звернення: 02.10.19).

Дурицька Г.В. Сучасні тенденції транснаціоналізації та їхній вплив на економіку України. Вісник Університету Банківської справи Національного Банку України. 2013. № 2 (17). URL: https://Users/craft/Downloads/VUbsNbU_2013_2_10.pdf (дата звернення: 20.10.19).

100 найдорожчих брендів. 22 листопада, 2018. URL: https://nv.ua/ukr/biz/markets/100-najdorozhchikh-brendiv-ukrajini-rejtinh-novoho-chasu-2508970.html (дата звернення: 27.10.19).

Ковалів Ю. ТОП-10 іноземних інвестицій в Україну. 19 березня, 2019. URL:https://biz.liga.net/all/all/opinion/milliardy-v-ekonomiku-top-10-inostrannyh-investitsiy-v-ukrainu (дата звернення: 18.10.19).

Офіційний сайт ЮНКТАД, Всесвітній звіт про інвестиції 2019. URL: http://unctad.org/fdistatistics (дата звернення: 22.10.19).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.10.19).

Латос П. Огляд M&A угод в Україні у 2018 році. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2019/02/ukrainian-ma-review-2018.html (дата звернення: 03.11.19).

Як склалася співпраця СОТ і України. 16 травня, 2018. URL: http://dengi.ua/business/304007-Kak-slozhilos--sotrudnichestvo-Ukrainy-i-VTO (дата звернення: 03.11.19).

Шестопалова Н.С.. Фактори ефективності зовнішньоекономічної діяльно-сті підприємства. Лісний вісник. 2011. №1. С. 203–207. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/faktory-effektivnosti-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-predpriyatiya (дата зверненя 03.11.19).

Звіт антимонопольного комітету України за 2018 рік. Річний звіт від 12.03.2019 № 2–рп. С. 14–25. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=148160&schema=main (дата звернення: 04.11.19).

Носач Л.Л., Величко К.Ю. «Єдине вікно» як інструмент соціально-економічного оздоровлення та управління міжнародним бізнесом. Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнти-ри : колективна монографія / за заг. ред. А.С. Крутової. Харків : Видавець Іванченко І.С. Харків, 2018. С. 224–241 URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3227/1/Монографія.pdf (да-та звернення: 04.11.19).

Носач Л.Л., Величко К.Ю. Особливості митного регулювання ЗЕД в умо-вах євроінтеграційних спрямувань. Економічна стратегія і перспективи роз-витку сфери торгівлі та послуг : Збірник наукових праць. Харків : ХДУХТ. 2019. Вип. 1. С. 109–122. URL: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4300/1/10.pdf (дата звернення: 04.11.19).

Petrushkevych, E.N. (2009). Vliyanie pryamyh inostrannyh investicij na razvi-tie ekonomiki Respubliki Belarus [The impact of foreign direct investment on the development of the economy of the Republic of Belarus]. Bankaўski herald, vol. 4, no. 441, pp. 30–35. Available at: http://www.nbrb.by/bv/Arch/441.pdf (ac-cessed 28 October 2019).

Minfin (2019). Pryami inozemni investiciyi [Foreign direct investment]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. Minfin (electronic journal). Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ (accessed 20 October 2019).

Molchanova, E. (2012). Vzayemodiya transnacionalnih korporacij z nacionalnimi ekonomikami na prikladi Ukrayini [Interaction of multinational corporations with national economies on the example of Ukraine]. Kyiv: Kyiv National Economic University of Vadim Hetman. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/09718.pdf (accessed 23 October 2019).

Vinnichuk, Y. (2018). 200 najbilshih kompanij Ukrayini 2017 roku [200 larg-est companies of Ukraine in 2017]. Biznes cenzor (electronic journal). Available at: https://biz.censor.net.ua/r3084420 (accessed 02 November 2019).

Duricka, G.V. (2013). Suchasni tendenciyi transnacionalizaciyi ta yihnij vpliv na eko-nomiku Ukrayini [Current trends in transnationalization and their impact on Ukraine's economy]. Herald of the Banking University of the National Bank of Ukraine, vol. 2, no. 17. Available at: https://file:///C:/Users/craft/Downloads/VUbsNbU_2013_2_10.pdf (accessed 20 October 2019).

HB Biznes (2018). 100 najdorozhchih brendiv [100 most expensive brands]. HB Biznes (electronic journal). Available at: https://nv.ua/ukr/biz/markets/100-najdorozhchikh-brendiv-ukrajini-rejtinh-novoho-chasu-2508970.html (accessed 27 October 2019).

Kovaliv, Y. (2019). TOP-10 inozemnih investicij v Ukrayinu. [Top 10 foreign investments in Ukraine]. Biz liga (electronic journal). Available at: https://biz.liga.net/all/all/opinion/milliardy-v-ekonomiku-top-10-inostrannyh-investitsiy-v-ukrainu (accessed 18 October 2019).

Oficijnij sajt UNKTAD, (2019). Vsesvitnij zvit pro investiciyi [2019 World In-vestment Report]. Informatsiino-analitychne ahentstvo. Available at: http://unctad.org/fdistatistics (accessed 22 October 2019).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Pryami inozemni investiciyi [Foreign direct investment]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 22 October 2019).

Latos, P. (2018). Oglyad M&A ugod v Ukrayini u 2018 roci [Overview of M&A deals in Ukraine in 2018]. KPMG (electronic journal). Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2019/02/ukrainian-ma-review-2018.html (accessed 22 October 2019).

Dengi.ua (2018). Yak sklalasya spivpracya SOT i Ukrayini [How did the WTO and Ukraine cooperate]. Dengi.ua (electronic journal). Available at: http://dengi.ua/business/304007-Kak-slozhilos--sotrudnichestvo-Ukrainy-i-VTO (accessed 03 November 2019).

Shestopalova, N.S. (2011). Faktori efektivnosti zovnishno-ekonomichnoyi diyalnosti pidpriyemstva [Factors of efficiency of external economic activity of the enterprise]. Forest herald, vol. 1, no. 1, pp. 203–207. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/faktory-effektivnosti-vneshnetorgovoy-deyatelnosti-predpriyatiya (accessed 03 November 2019).

Antimonopolnij komitet ukrayini (2019). Zvit antimonopolnogo komitetu Ukrayini za 2018 rik [Antimonopoly Committee of Ukraine Report 2018], vol. 2, pp. 14–25. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=148160&schema=main (accessed 04 November 2019).

Nosach, L.L., & Velichko, K.Y. (2018). «Yedine vikno» yak instru-ment socialno-ekonomichnogo ozdorov-lennya ta upravlinnya mizhnarodnim biznesom. Fi-nansovi mehanizmi antikrizovogo upravlinnya: suchasni realiyi ta strategichni oriyentiri : kolektivna monografiya ["Single Window" as a tool for socio - economic rehabilitation and management of international business. Financial mechanisms of crisis management: current realities and strategic orientations: a collective monograph] (eds. A.S. Krutovoyi. Harkiv : Vidavec Ivanchenko I.S.). Monography, pp. 224–241. Available at: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3227/1/Монографія.pdf (accessed 04 November 2019).

Nosach, L.L., & Velichko, K.Y. Osoblivosti mitnogo regulyuvannya ZED v umovah yevrointegra-cijnih spryamuvan. Ekonomichna strategiya i perspektivi rozvitku sferi torgivli ta poslug : Zbirnik naukovih prac [Peculiari-ties of Customs Regulation of Foreign Economic Relations in the Condi-tions of European Integration. Economic Strategy and Prospects for Trade and Services Development: Collection of Scientific Papers]. (Kharkiv, 2019) Collection of Scientific Papers : Kharkiv State University of Food and Trade, vol. 1, pp. 109–122. Available at: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4300/1/10.pdf (accessed 04 November 2019).