ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
PDF

Ключові слова

агропромисловий комплекс
фінансове забезпечення
аграрний сектор
державна підтримка
державне забезпечення
сільське господарство

Як цитувати

Марина, А., & Рябчикова, Д. (2019). ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Молодий вчений, 11 (75), 546-551. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-117

Анотація

Ефективність функціонування агропромислового комплексу країни залежить від рівня та якості його фінансового забезпечення. В роботі проведено аналіз фінансового забезпечення сільського господарства зі сторони держави у порівнянні з закордонним досвідом, зроблено висновки про стан та достатність державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Встановлено, що існуючий на сьогодні обсяг державного фінансування є недостатнім для забезпечення функціонування галузі та розвитку окремих перспективних напрямів агропромислового комплексу. Напрями державної підтримки та існуючі урядові програми не вирішують в повному обсязі існуючі проблеми виробників сільськогосподарської продукції, здебільшого через недосконалість процедур та механізмів розподілу державної фінансової підтримки. Визначено, що найбільші обсяги державної підтримки при реалізації програм розвитку агропромислового комплексу припадають на фермерські господарства. Окреслені можливі напрями вирішення існуючих проблем у державному фінансуванні сільського господарства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-117
PDF

Посилання

Антонов А.В. Напрями удосконалення форм державної підтримки розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=440 (дата звернення: 04.11.2019).

Конєва І.І. Державна підтримка підприємств АПК: стан та стратегія розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск 14. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/160.pdf (дата звернення: 04.11.2019).

Кернасюк Ю. Державна підтримка АПК. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (дата звернення: 02.11.2019).

Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України. Економіка АПК. 2009. № 6. С. 58–63.

Електроні дані. Мінфін. URL: https://minfin.com.ua/ua (дата звернення: 04.11.2019).

Про державну підтримку сільського господарства України. Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV (в редакції від 15.08.2018 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (дата звернення: 04.11.2019).

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua (дата звернення: 01.11.2019).

Antonov, A.V. (2012). Napriamy udoskonalennia form derzhavnoi pidtrymky rozvytku silskykh terytorii [Directions for improvement of forms of state support for rural development]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=440 (accessed: 04.11.2019).

Konieva, I.I. (2016). Derzhavna pidtrymka pidpryiemstv APK: stan ta stratehiia rozvytku [State support for agricultural enterprises: state and strategy of development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 14. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/160.pdf (accessed: 04.11.2019).

Kernasiuk, Yu. (2019). Derzhavna pidtrymka APK [State support for agriculture]. Ahrobiznes sohodni. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (accessed: 02.11.2019).

Hudz, O.Ye. (2009). Finansovo-kredytna infrastruktura ahrarnoi sfery Ukrainy [Financial and credit infrastructure of the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 6, pp. 58–63.

Elektroni dani. Minfin. URL: https://minfin.com.ua/ua (accessed: 04.11.2019).

Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 № 1877-IV (v redaktsii vid 15.08.2018 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (accessed: 04.11.2019).

Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. URL: https://minagro.gov.ua/ua (accessed: 01.11.2019).