КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РІЗНОГО РІВНЯ
PDF

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність
сталий розвиток
сталий розвиток соціально-економічних систем
людський капітал
вітчизняна модель КСВ

Як цитувати

Маліновська, О., & Себестянович, І. (2019). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ РІЗНОГО РІВНЯ. Молодий вчений, 11 (75), 542-545. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-116

Анотація

В статті розглянуто корпоративну соціальну відповідальність (далі – КСВ) як фактор сталого розвитку. Визначено, що принципи КСВ необхідно розглядати в контексті стратегії взаємозв’язку державного та корпоративного розвитку, оскільки вони разом формують інституціональну основу сталого розвитку соціально-економічних систем. Перераховані основні типи взаємодії в процесі реалізації КСВ, а також основні елементи системи соціальної відповідальності. Проведено аналіз праць, що стосуються концепції сталого розвитку соціально-економічних систем. Розкрито суть таких понять як «сталий розвиток» та «людський капітал». Були виділені основні компоненти людського капіталу (далі – ЛК). На підставі літературних джерел були названі особливості вітчизняної моделі КСВ та найпоширеніші практики впровадження КСВ в Україні. Зроблено висновки щодо перспектив розвитку КСВ в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-116
PDF

Посилання

Офіційний сайт Генеральної асамблеї ООН Звіт Міжнародної комісії з питань навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє». URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата звернення: 05.11.2019).

Алфьорова Т.В., Третьякова Є.А. Сталий розвиток соціально-економічних систем: теоретичні аспекти. Єкатеринбург : Інститут економіки УрВ РАН, 2013. 168 с.

Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: етапи становлення. Вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. № 18.6. С. 200–204.

Прошак Г.В. Основні компоненти людського капіталу: теоретичний аспект. Вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. № 18.4. С. 305–309.

Коркіна Т.А. Принципи управління інвестиціями в людський капітал підприємства. Управління персоналом. 2009. №17. С. 30–33.

Портал Спільноти СВБ. URL: http://svb.ua/projects/portal-spilnoti-svb (дата звернення: 05.11.2019).

Зінченко А., Саприкіна М. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. Київ : Видавництво «Юстон», 2017. 52 с.

The official site of the General Assembly of United Nations Report of the International Commission on Environment and Development “Our Common Future”, available at: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Alforova, T.V. (2013). Sustainable development of socio-economic systems: theoretical aspects, Instytut ekonomiky UrV RAN.

Malinovska, O.Ya. (2008). Sotsialna vidpovidalnist biznesu v Ukraini: etapy stanovlennia [Social responsibility in Ukraine: stages of formation]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vyp. 18.6, pp. 200–204.

Proshak, H.V. (2008). Osnovni komponenty liudskoho kapitalu: teoretychnyi aspekt [The main components of human capital: the theoretical aspect]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vyp. 18.4, pp. 305–309.

Korkina, T.A. (2009). Principles of investment management in human capital of the enterprise. Upravlinnia personalom, vol. 17, pp. 30–33.

The official community site of SRB, available at: http://svb.ua/projects/portal-spilnoti-svb

Zinchenko, A., & Saprykina, M. (2017). Rozvytok KSV v Ukraini: 2010-2018 [CSR Development in Ukraine: 2010-2018]. Yuston, Kyiv.