ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ
PDF

Як цитувати

Маліновська, О., & Корень, Д. (2019). ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ. Молодий вчений, 11 (75), 538-541. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-115

Анотація

Досліджено поняття інноваційного менеджменту, його характерні принципи. Виділено специфічні методи здійснення інноваційної діяльності на рівні вищого керівництва організації. Досліджено специфіку управлінської діяльності менеджерів-інноваторів, їх рольові функціональні обов’язки. В ході дослідження ми прийшли до висновку, що менеджер-інноватор повинен стати каталізатором інноваційних змін, сполучною ланкою, яка забезпечить стимулювання нових інноваційних ідей на підприємстві та їх реалізацію. Інноваційний менеджмент відіграє ключову роль щодо сприяння впровадження інновацій в організаціях та отримання вигоди пов’язаної з ними. Оскільки інновації є запорукою конкурентоспроможності організації, та рушійною силою, що здатна забезпечити довготривалу перспективу економічного процвітання підприємтсва то зростає роль інноваційного менеджменту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-115
PDF

Посилання

Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент. Харків, 2015. С. 40–60.

Уткіна Ю.М., Вісільова А.В. Інноваційний менеджмент на підприємствах. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2014. №46.

Князь С.В., Комарницька Н.М. Місце та роль інноваційного менеджменту в системі управління підприємством. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Київ, 2007. 400 с.

Mykhailova, L.I., Hutorov, O.I., Turchina, S.H., & Sharko, I.O. (2015). Innovatsiinyi menedzhment [Innovative management]. Kharkiv, pp. 40–60.

Utkina, Y.M., & Visilova, A.V. (2014). Innovatsiinyi menedzhment na pidpryiemstvakh [Innovative management in enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, no. 46.

Kniaz, S.V., & Komarnytska, N.M. (2014). Mistse ta rol innovatsiinoho menedzhmentu v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The place and role of innovation management in the enterprise management system]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 3.

Mykytiuk, P.P. (2007). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv, 400 p.