РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
PDF

Ключові слова

підприємство
бухгалтер
бухгалтерська професія
середня заробітна плата

Як цитувати

Лобода, Н., Ігнатишина, В., & Беднарчук , В. (2019). РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 534-537. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-114

Анотація

У статті проаналізовано та визначено сутність і різноманітні нормативні та наукові підходи до оцінки поняття «бухгалтерська професія». Сформульовано власне бачення поняття та сутності «професійний бухгалтер». Досліджено історію становлення та виникнення професії бухгалтера. Розглянуто сучасні тенденції розвитку професії бухгалтера в Україні. Проаналізовано динаміку рівня середньої заробітної плати бухгалтера станом на 2019 рік по областях України. Відображено види бухгалтерів, кількість вакансій професії тощо. Визначено та охарактеризовано актуальні проблеми бухгалтерської професії в Україні. Наведено шляхи удосконалення престижності та якості професії бухгалтера. Показано перспективи розвитку бухгалтерських послугна економічному ринку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-114
PDF

Посилання

Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.

Гуцалюк О.М. Сучасний бухгалтер: його місце та роль в світі / О.М. Гуцалюк. URL: http://intkonf.org/gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalter-yogorol-ta-mistse-v-sviti. (дата звернення: 06.11.2019).

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%E1%F3%5%E3%E0%EB%F2%E5%F0 (дата звернення: 01.11.2019).

Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародна федерація бухгалтерів. URL:https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf (дата звернення: 01.11.2019).

Дячук С. М. Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал URL:http://magazine.faaf.org.ua/teoretichni-zasadi-rozvitku-profesii-uhgaltera.html (дата звернення: 03.11.2019).

Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета: [учебное пособие] / Е.В. Лупикова. – М.: КНОРУС, 2006. – 240 с.

Бухгалтер: средняя зарплата в Украине // Офіційний сайт Work. ua URL:https://www.work.ua/ru/salary-D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/ (дата звернення: 03.11.2019).

Огляд статистики зарплатні професії Бухгалтер в Україні // Офіційний сайт Trud. Com URL: https://ua.trud.com/ua/salary/2/3454.html (дата звернення: 03.11.2019).

Кричун П. Що сьогодні відбувається із бухгалтерською професією та ринком бухгалтерських послуг в Україні, директор ТОВ «ТіСіДжи Консалтинг» URL:https://www.buh24.com.ua/shho-sogodni-vidbuvayetsya-iz-buhgalterskoyu-profesiyeyu-ta-rynkom-buhgalterskyh-poslug-v-ukrayini/ (дата звернення: 06.11.2019).

Romaniv, Ye.M., & Loboda, N.O. (2014). Bukhhalterskyi oblik (zahalna teoriia) [Accounting (general theory)]. Lviv: textbook. (in Ukrainian)

Gutsalyuk, O.M. Suchasnyi bukhhalter: yoho mistse ta rol v sviti [The modern accountant: his place and role in the world]. URL: http://intkonf.org/gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalter-yogorol-ta-mistse-v-sviti (accessed 6 November 2019).

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [The Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine»]: vid 16.07.1999 r. № 996 – KhIV [zi zmin. ta dop.]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0 (accessed 1 November 2019).

Kodeks etyky profesiinykh bukhhalteriv. Mizhnarodna federatsiia bukhhalteriv. [Code of Ethics for Professional Accountants. International Federation of Accountants.]. URL: https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads /2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf (accessed 1 November 2019).

Dyachuk, S.M. Teoretychni zasady rozvytku profesii bukhhaltera [Theoretical principles of the development of the profession of accountant]. Accounting and Finance APC: accounting portal. URL: http://magazine.faaf.org.ua/teoretichni-zasadi-rozvitku-profesii-buhgaltera.html (accessed 3 November 2019).

Lupikova, E.V. (2006). Istorija buhgalterskogo ucheta [History of accounting]. Moscow: KNORUS. (in Russian)

Bukhhalter: sredniaia zarplata v Ukrayne [Accountant: average salary in Ukraine]. URL: https://www.work.ua/ru/salary-D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/ (accessed 3 November 2019).

Ohliad statystyky zarplatni profesii Bukhhalter v Ukraini [Review of statistics of the salary profession Accountant in Ukraine]. URL:https://ua.trud.com/ua/salary/2/3454.html (accessed 3 November 2019).

Krychun P. Shcho sohodni vidbuvaietsia iz bukhhalterskoiu profesiieiu ta rynkom bukhhalterskykh posluh v Ukraini [What is happening with the accounting profession and the accounting services market in Ukraine today]. URL: https://www.buh24.com.ua/shho-sogodni-vidbuvayetsya-iz-buhgalterskoyu-profesiyeyu-ta-rynkom-buhgalterskyh-poslug-v-ukrayini/ (accessed 6 November 2019).