СТАН РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛА-СТІ
PDF

Ключові слова

будівельна галузь
економічний розвиток
суб’єкти господарювання
будівництво
регіональна політика

Як цитувати

Кушнір, О., & Чаплінський , В. (2019). СТАН РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛА-СТІ. Молодий вчений, 11 (75), 526-533. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-113

Анотація

У статті досліджено стан будівельної галузі Хмельницької області. Визначено основні ключові компоненти, що характеризують розвиток будівельної галу-зі. Проаналізовано за даними компонентами діяльність суб’єктів господарю-вання будівельної галузі Хмельницької області за останні п’ять років. Вияв-лено зміни, що відбулись у фінансовій, виробничій, інноваційній, інвестицій-ній діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі. Запропоновано напрямки розвитку галузі, які полягають у створенні сприятливого інвести-ційного клімату в області, реальних фінансово-кредитних механізмів для стимулювання промислового та житлового будівництва з метою підвищення конкурентоздатності галузі, через те, що ринкові умови господарювання ви-магають формування нових засад взаємовідносин учасників процесу у капі-тальному будівництві.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-113
PDF

Посилання

. Сайт Головного управління статистики у Хмельницькій області. URL: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/ (дата звернення: 08.09.2019).

Забудовники Хмельницького та області. URL: https://novostroyki.lun.ua/uk/?order=ready (дата звернення: 25.09.2019).

Чорна М.В., Глухова С.В. Стратегічні напрями інноваційної діяль-ності підприємств будівельної галузі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1 (1). С. 210–216.

Норкіна Т.П., Скарбун З.О. Удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств будівельної галузі. Економіка будівництва і міського господарства. 2013. Т. 9. № 1. С. 55–62.

Наукова та інноваційна діяльність України / ред. О.О. Кармазіна. Ки-їв : Державна служба статистики України, 2017. 141 с.

Наукова та інноваційна діяльність України / ред. О.О. Кармазіна. Ки-їв : Державна служба статистики України, 2016. 257 с.

Ліпич Л.Г., Чорнуха І.В., Цимбалюк І.О. Формування стратегії роз-витку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : [моно-графія]. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 212 с.

Булат Р.Є. Правові норми та психологічний супровід управління пе-рсоналом в будівництві. СПб : Бізнес-преса, 2010. 197 с.

Sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Khmelnytskii oblasti. Availa-ble at: http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/ (accessed 08 September 2019).

Zabudovnyky Khmelnytskoho ta oblasti [Developers of Khmelnitsky and the region]. Available at: https://novostroyki.lun.ua/uk/?order=ready (ac-cessed 25 September 2019).

Chorna, M.V., Hlukhova, S.V. (2012). Stratehichni napriamy innovatsi-inoi diialnosti pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Strategic directions of innovative activity of the enterprises of the construction industry]. Economic strategy and prospects for development of trade and services, vol. 1(1), pp. 210–216.

Norkina, T.P., & Skarbun, Z.O. (2013). Udoskonalennia upravlinnia in-novatsiinym rozvytkom pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Improving the manage-ment of innovative development of construction industry enterprises]. Economics of construction and urban economy, vol. 9, no. 1, pp. 55–62.

Karmazina, O.O. (2017). Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy [Sci-entific and Innovative Activity of Ukraine]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 141 p. (in Ukrainian)

Karmazina, O.O. (2016). Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy [Sci-entific and Innovative Activity of Ukraine]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 257 p. (in Ukrainian)

Lipych, L.H., Chornukha, I.V., & Tsymbaliuk, I.O. (2015). Formuvannia stratehii rozvytku budivelnoho pidpryiemstva v umovakh investytsiinoi konkurentsii [Formation of strategy of development of construction enterprise in conditions of investment competition]. Lutsk: Vezha-Druk, 212 p. (in Ukrainian)

Bulat, R.Ye. (2010). Pravovi normy ta psykholohichnyi suprovid up-ravlinnia personalom v budivnytstvi [Legal norms and psychological support for the management of personnel in construction]. SPb: Biznes-presa, 197 p. (in Ukrainian)