СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

професійний розвиток персоналу
професійна підготовка
навчання
підприємство
персонал

Як цитувати

Кучеренко, С., & Кот, І. (2019). СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 521-525. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-112

Анотація

Досліджено сутність сучасного управління професійним розвитком персоналу підприємства, проблеми та сучасні напрями і методи управління професійним розвитком персоналу на підприємстві. Сучасний ринок праці диктує свої умови та вимагає найкращих працівників. Підприємства готові платити професіоналам, але щоб ними стати потрібно вчитися та постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та професійно розвиватися. Але на підприємствах не достатньо приділяється уваги системі управління професійним розвитком персоналу, тому що підготовка кадрів всередині підприємства, потребує власних фінансових вкладень, до того ж, керівники не бажають витрачати кошти на розвиток працівників, через побоювання, що навчений персонал може змінити роботу. Тому зараз, задля забезпечення підприємств високо кваліфікаційними кадрами та їх втримання, необхідно приділяти достатньо уваги розвитку персоналу на підприємстві, який повинен бути загальним та професійним. Але, все ж таки, найбільшу увагу необхідно приділяти професійному розвитку у загальній системі сучасного управління розвитком персоналу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-112
PDF

Посилання

Баніт О.В Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. 2015. № 2. С. 169–176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_2_29 (дата звернення: 20.11.2019).

Гвініашвілі Т.З., Шаповал В.М. Проблеми розвитку персоналу на виробничому підприємстві. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. 2012. Вип. 4 (28). Том 2. С. 136–138.

Гугул О.Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу. Інноваційна економіка. 2013. № 6 (44). С. 194–198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_48 (дата звернення: 12.11.2019).

Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12 січня 2012 р. №4312-VI/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (дата звернення: 22.11.2019).

Зленко А.М., Мірошніченко Д.А. Професійний розвиток персоналу як передумова підвищення рівня продуктивності праці. Економічний вісник університету. 2015. Вип. 24(1). С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__8 (дата звернення: 05.11.2019).

Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Татаревська М.С. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / за заг. ред. М.С. Татаревської. Одеса : Атлант. 2013. 427 с.

Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002. 351 с.

Ткаченко А.М., Марченко К.А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1 (35). С. 194–197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32 (дата звернення: 05.11.2019).

Banit, О.V. (2015). Profesijnyj rozvytok personalu v systemi neperervnoi' osvity doroslyh [Professional development of personnel in the system of continuous education of adults]. Naukovyj visnyk Melitopol's'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu. Ser: Pedagogika, no. 2, pp. 169–176. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_2_29 (accessed 20.11.2019).

Gviniashvili, T.Z., & Shapoval, V.M. (2012). Problemy rozvytku personalu na vyrobnychomu pidpryjemstvi [Problems of development of personnel at manufacturing enterprise]. Nauka j ekonomika. Naukovo-teoretychnyj zhurnal Hmel'nyc'kogo ekonomichnogo universytetu, vol. 4 (28), t. 2, pp. 136–138.

Gugul, O.Ja. (2013). Teoretychni zasady upravlinnja rozvytkom personal [Theoretical bases of management of development of personnel]. Innovacijna ekonomika, no. 6 (44), pp. 194–198. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_48 (accessed 12.11.2019).

Pro profesijnyj rozvytok pracivnykiv: Zakon Ukrai'ny vid 12 sichnja 2012 r. №4312-VI / Verhovna Rada Ukrai'ny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 (accessed 22.11.2019).

Zlenko, A.M., & Miroshnichenko, D.A. (2015). Profesijnyj rozvytok personalu jak peredumova pidvyshhennja rivnja produktyvnosti praci. [Professional development of personnel as prerequisite increase in labor productivity level]. Ekonomichnyj visnyk universytetu. vol. 24(1), pp/ 34–38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_24(1)__8 (accessed 05.11.2019).

Zbryc'ka, T.P., Savchenko, G.O., & Tatarevs'ka, M.S. (2013). Upravlinnja rozvytkom personalu [Managements of development of personnel]. Odesa: Atlant. (in Ukrainian)

Savchenko, V. A. (2002). Upravlinnja rozvytkom personalu. [Managements of development of personnel]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Tkachenko, A.M., & Marchenko, K.A. (2014). Profesijnyj rozvytok personalu – nagal'ne zavdannja s'ogodennja [Professional development of personnel – essential a problem of today]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, no. 1 (35), pp. 194–197. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32 (accessed 05.11.2019).