ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
PDF

Ключові слова

децентралізація
місцеве самоврядування
органи виконавчої влади
організаційна структура
система управління

Як цитувати

Комарницька, Г., & Зацінська, З. (2019). ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Молодий вчений, 11 (75), 512-515. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-110

Анотація

Досліджено теоретико-методологічні аспекти організаційної структури виконавчої влади в умовах децентралізації. Проведено аналіз роботи організаційної структури органів виконавчої влади. Розглянуто діяльність органів виконавчої влади в сучасних умовах та стратегію їх реформування. Основну увагу зосереджено на характерних рисах децентралізації, які необхідно враховувати під час визначення змісту заходів щодо вдосконалення організації влади. Обгрунтовується необхідність припинення дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів публічної влади на місцевому рівні, зведення до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних громад та їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес прийняття рішень; зміцнення територіальної, організаційної та матеріально-фінансової основ функціонування місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано шляхи удосконалення організаційної структури органів виконавчої влади та можливість запровадження світового досвіду вдосконалення в умовах становлення реформи децентралізації в Україні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-110
PDF

Посилання

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ : Вид. дім «Ін-Юре», 2002. С. 18–20.

Гамбург Л. С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави. Вісник Запорізького національного університету. 2014. № 4 (І). С. 140.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З.С. Варналія. Київ : НІСД. 2007. С. 124.

Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / за наук. ред. Я.А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. С. 192.

Децентралізація та ефективне місце самоврядування : навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ : ПРООН/МПВСР, 2007. С. 269.

Матвеєва О.Ю. Роль децентралізації державного управління у розвиткові місцевого самоврядування як складової публічної влади. Цінності сучасного конституціоналізму: матеріали міжнар. наук. Конф / за заг. ред. А.П. Гетьмана. ХНЮАУ. Харків, 2012. С. 179–181.

Фуртатов В.С. Удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/State_management/2010_117/117-12.pdf (дата звернення: 26.10.2019).

Цурканова І.О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в України. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-13.pdf (дата звернення: 26.10.2019).

Averianova, V.B (ed.) (2002). Vykonavcha vlada i administratyvne pravo [Executive power and administrative law]. Kyiv: In-Yure.

Hamburg, L.S. (2014). Teoretychni pytannia detsentralizatsii derzhavnoi vlady v systemi publichnoi vlady unitarnoi derzhavy [Theoretical issues of decentralization of state power within the system of public authorities of a unitary state]. Bulletin of Zaporizhzhya national University, vol. 1, no. 4, p. 140.

Derzhavna rehionalna polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety (2007) [State regional policy of Ukraine: peculiarities and strategic priorities]: monograph / ed. From. S. Varnaliy. Kyiv: NISS, 124 p.

Zhalilo, Y.A., Shevchenko, A.V., & Romanova, V.V. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu [Decentralization of power: the agenda for the medium-term prospects]. Kyiv: NISD, 192 p.

UNDP/NVSR (2007). Detsentralizatsiia ta efektyvne mistse samovriaduvannia: navch. posib. dlia posadovtsiv mistsevykh ta rehionalnykh orhaniv vlady ta fakhivtsiv z rozvytku mistsevoho samovriaduvannia [Decentralization and effective. self-government: textbook. manual. for officials of local and regional authorities and experts for the development of local self-government]. Kyiv: UNDP/NVSR, 269 p.

Matveyeva, E.Yu. (2012). Rol detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia u rozvytkovi mistsevoho samovriaduvannia yak skladovoi publichnoi vlady [The Role of decentralization of public administration in the development of local government as part of public authority]. Proceedings of the Values of modern constitutionalism (Ukraine, Kharkov) (eds. Hetman. A. P.) Kharkov: Values of modern constitutionalism, pp. 179–181.

Furtatov, V.S. (2010). Udoskonalennia mekhanizmu vzaiemodii orhaniv vykonavchoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia na suchasnomu etapi derzhavotvorennia [Improvement of the mechanism of interaction of the bodies Executive power and local self-government on the modern stage state]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/State_management/2010_117/117-12.pdf (accessed 26.10.2019).

Tsurkanova, I.O. (2012). Sutnist ta osoblyvosti tsentralizatsii ta detsentralizatsii orhaniv vlady v Ukrainy [The essence and features of centralization and decentralization of authorities in Ukraine], vol. 197, no. 185, p. 13. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-13.pdf (accessed 26.10.2019).