СТРАТЕГІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ Й ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
PDF

Ключові слова

стратегіологія розвитку
ефективність
атестація персоналу
публічне управління
оцінювання
професійна компетентність
державні службовці

Як цитувати

Карпінський, Б., & Думич, І.-Р. (2019). СТРАТЕГІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ Й ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. Молодий вчений, 11 (75), 507-511. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-109

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання щодо стратегіології розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Значення й потреба в оцінюванні персоналу є досить важливими аспектами в сучасних умовах, оскільки у вітчизняних установах має місце формалізм у проведенні атестації персоналу, нерозуміння значення цього методу оцінювання та розвитку персоналу. Тому, як показує досвід, без належного теоретико-методологічного забезпечення практичних підходів не можна досягнути максимальної ефективності в їх реалізації. Оскільки, атестація персоналу являє собою не тільки спосіб оцінювання, а й сприяє розвитку кадрового потенціалу, формуванню потужного й дієздатного державного апарату, становленню професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби. Працівник має можливість користуватися авторитетом серед колег як людина або як спеціаліст, як людина і спеціаліст одночасно. Ефективність атестації персоналу підвищується в разі забезпечення її тісного взаємозв’язку зі стратегією управління організацією та стратегією розвитку персоналу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-109
PDF

Посилання

Досвід професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / за ред. Т.В. Мотренка, С.М. Серьогіна, 2010. – 235 с.

Про державну службу: Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI . / Верховна Рада України.

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI. / Верховна Рада України.

Про правила етичної поведінки: Закон України від 17 травня 2012 року № 4722-VI. / Верховна Рада України.

Захарчин Г.М. Корпоративна культура : навчальний посібник / ред.: Г.М. Захарчин. Львів, 2011. 344 с.

Карпінський Б.А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання. Монографія / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2018, 480 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Карпінський Б.А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія / Б.А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017, 116 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).

Лепейко Т.І., Лукашев С.В., Миронова О.М. Організаційна поведінка : навчальний посібник. 2013. 156 с.

Серьогін С.М., Антонова О.В., Хожило І.І. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід : монографія / за ред. проф. С.М. Серьогіна, 2007. 290 с.

Наказ Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

Понеділко В.Г. Підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів: теорія і практика (Особливості організації та методичного забезпечення навчального процесу у системі підвищення кваліфікації управлінських кадрів) : навч. посіб., Запоріжжя, 2007, 294 с.

Семикіна М.В. Феномен корпоративної культури в системі соціальних важелів якісного розвитку трудового потенціалу / М.В. Семикина // Управління економікою: теорія та практика. Другі Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки пром.-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), В.І. Ляшенко (відп. ред.), Л. Г. Червова та ін. – Донецьк, 2013. С. 343–353.

Толкованов В. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід, Київ, 2008, 212 с.

Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки: Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45 / Президент України. 2012.

Motrenka, T.V., & Serohina, S.M. (2010). Dosvid profesiinoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [Experience in training civil servants and local government officials], DRIDU NADU, 235 p.

Zakon Ukrainy (2011). «Pro derzhavnu sluzhbu» [«About the Civil Service»] № 4050-VI.

Zakon Ukrainy (2011). «Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii» [«On the Principles of Preventing and Combating Corruption»] № 3206-VI.

Zakon Ukrainy (2012). «Pro pravyla etychnoi povedinky» [«On the rules of ethical behavior»] № 4722-VI.

Zakharchyn, H.M. (2011). Korporatyvna kultura : navchalnyi posibnyk [Corporate culture: a textbook], Novyi svit-2000, 344 p.

Karpinskyi, B.A. (2018). Derzhavotvorchyi patriotyzm natsii: podatkova dominanta investytsiinoho zrostannia [National patriotism of the nation: the tax dominance of investment growth], Monohrafiia, 480 p. (Seriia «Derzhava i stratehiolohiia»).

Karpinskyi, B.A. (2017). Nehatyvna synerhichnist: proiav u finansovii produktyvnosti terytorii [Negative synergies: a manifestation of the financial productivity of the territory]. Monohrafiia – 116 p. (Seriia „Derzhava i stratehiolohiia”).

Lepeiko, T.I., Lukashev, S.V., & Myronova, O.M. (2013). Orhanizatsiina povedinka : navchalnyi posibnyk [Organizational Behavior: A Textbook] KhNEU, 156 p.

Serohin S.M., Antonova O.V., Khozhylo I.I., ta in.; za zah. nauk. red. prof. S.M. Serohina (2007). Moralno-etychni zasady rozvytku derzhavnoi sluzhby Ukrainy: yevropeiskyi ta vitchyznianyi dosvid : monohrafiia [Moral and ethical principles of civil service development in Ukraine: European and national experience], DRIDU NADU, – 290 p.

Nakaz Holovnoho upravlinnia derzhavnoi sluzhby Ukrainy vid 4 serpnia 2010 roku № 214 «Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl povedinky derzhavnoho sluzhbovtsia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 11 lystopada 2010 roku za № 1089/18384.

Ponedilko, V.H. (2007). Pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavno-upravlinskykh kadriv: teoriia i praktyka [Improvement of the skills of public-administrative personnel: theory and practice] (Osoblyvosti orhanizatsii ta metodychnoho zabezpechennia navchalnoho protsesu u systemi pidvyshchennia kvalifikatsii upravlinskykh kadriv), Drukarskyi svit, 294 p.

Semykina, M.V. (2013). Fenomen korporatyvnoi kultury v systemi sotsialnykh vazheliv yakisnoho rozvytku trudovoho potentsialu [The phenomenon of corporate culture in the system of social levers of qualitative development of labor potential]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka.– Donetsk. Pp. 343–353.

Tolkovanov, V. (2008). Vprovadzhennia standartiv publichnoi etyky na mistsevomu i rehionalnomu rivniakh: ukrainska praktyka ta yevropeiskyi dosvid [Implementation of Public Ethics Standards at Local and Regional Levels: Ukrainian Practice and European Experience – Kyiv : «Kramar», 212 p.

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 liutoho 2012 roku № 45 «Pro Stratehiiu derzhavnoi kadrovoi polityky na 2012 – 2020 roky».