ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
PDF

Ключові слова

інформаційна система підприємства
спеціалізовані програмні продукти
ERP-система
BAS ERP
SAP ERP
управлінський облік
автоматизація управлінського обліку

Як цитувати

Знамеровська, А., & Король, С. (2019). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ. Молодий вчений, 11 (75), 496-501. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-107

Анотація

У статті досліджено проблемні питання щодо ведення управлінського обліку на підприємстві та обґрунтовано актуальність застосування інформаційних систем в даному обліку, який є основою ефективного бізнесу. Наведено перелік програмних продуктів для автоматизації управлінського обліку на підприємствах України. Проаналізовано переваги і недоліки спеціалізованих програмних продуктів, які призначені для обліку і формування інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Детально проаналізовано ERP-системи, як конкретний програмний пакет, який реалізує стратегію ERP (англ. Enterprise Resource Planning). Розглянуто переваги застосування програмного продукту BAS ERP та SAP ERP з метою оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-107
PDF

Посилання

Бенько М.М. Новітні інформаційні технології в бухгалтерському обліку. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2011. Вип. 35. С. 29–33.

Андрусяк В.М. Управлінський облік як система бухгалтерського обліку. Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. №3(69). С. 3–9.

Управлінський облік. URL: https://www.intalev.ua/ua/services/upravlencheskiy-uchet.php (дата звернення: 17.11.2019).

Матюха М.М. Місце управлінської звітності в інформаційній системі підприємства: колективна монографія. Умань: Візаві, 2013. Ч. 2. С. 262–272.

Бухгалтер 911. URL: https://buhgalter911.com/programmy/avtomatizaciya-ucheta/ (дата звернення: 17.11.2019).

Антоненко Н.В. Управлінський облік та економічний аналіз у системі оперативного і стратегічного управління підприємством. Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування: праці Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : НТУ, 2018. С. 170–173.

BAS ERP – інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління. URL: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/#recentPostsIn (дата звернення: 17.10.2019).

Панасейко С.М., Панасейко І.М. Рівні автоматизації управлінського обліку на підприємстві. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 5(2). С. 216–220.

SAP Help Portal. URL: http://help.sap.com (дата звернення: 17.11.2019).

Офіційний сайт компанії SAP. URL: https://www.sap.com/index.html (дата звернення: 17.10.2019).

Галенко А.В., Щипанова О.В. Досвід впровадження системи управлінського обліку на українських підприємствах на сучасному етапі. Економічний простір. 2011. № 48/2. С. 317–325.

Левицька С.О., Король О.В. Інформаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку. Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Серія економічна. Рівне, 2009. Вип. 3. Ч. 1. С. 367–372.

Benko, M.M. (2011). Novitni informatsiini tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku [The latest information technologies in accounting]. Bulletin of Lviv commercial Academy. vol. 35. pp. 29–33.

Andrusiak, V.M. (2012). Upravlinskyi oblik yak systema bukhhalterskoho obliku [Management accounting as an accounting system]. Collection of scientific works of VNAU, vol. 3, pp. 3–9.

Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Available at: https://www.intalev.ua/ua/services/upravlencheskiy-uchet.php (accessed 24 November 2019).

Matiukha, M.M. (2013). Mistse upravlinskoi zvitnosti v informatsiinii systemi pidpryiemstva [Place of management reporting in the enterprise information system]. Uman: Vis-à-vis, vol. 2, pp. 262–272.

Bukhhalter 911 [Accountant 911]. Available at: https://buhgalter911.com/programmy/avtomatizaciya-ucheta/ (accessed 24 November 2019).

Antonenko, N.V. (2018). Upravlinskyi oblik ta ekonomichnyi analiz u systemi operatyvnoho i stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Management accounting and economic analysis in the system of operational and strategic management of the enterprise]. Proceedings of the Improvement of accounting, control, audit, analysis and taxation. Kyiv: NTU, pp. 170–173.

BAS ERP – innovatsiine rishennia dlia pobudovy kompleksnykh informatsiinykh system upravlinnia [BAS ERP is an innovative solution for building complex information management systems]. Available at: https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/#recentPostsIn (accessed 24 November 2019).

Panaseiko, S.M., & Panaseiko, I.M. (2011). Rivni avtomatyzatsii upravlinskoho obliku na pidpryiemstvi [Levels of automation of management accounting in the enterprise]. Bulletin of Dnipropetrovsk University, vol. 5, pp. 216–220.

Dovidkovyi portal SAP [SAP Help Portal]. Available at: http://help.sap.com (accessed 24 November 2019).

Ofitsiinyi sait kompanii SAP [Official website of SAP]. Available at: https://www.sap.com/index.html (accessed 24 November 2019).

Halenko, A.V., & Shchypanova, O.V. (2011). Dosvid vprovadzhennia systemy upravlinskoho obliku na ukrainskykh pidpryiemstvakh na suchasnomu etapi [Experience of implementation of management accounting system at the Ukrainian enterprises at the present stage]. Economic space, vol. 2, pp. 317-325.

Levytska, S.O., & Korol, O.V. (2009). Informatsiine zabezpechennia systemy bukhhalterskoho obliku [Information support of accounting system]. Bulletin Of The NAT. University of water management and nature resources use. Rivne, vol. 3. pp. 367–372.