РОЛЬ ЖЕРТВИ У ГЕНЕЗІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ
PDF

Ключові слова

жертва злочину
віктимологія
злочинна поведінка
віктимна поведінка

Як цитувати

Юрченко, Р. (2021). РОЛЬ ЖЕРТВИ У ГЕНЕЗІ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ. Молодий вчений, 1 (89), 54-57. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-12

Анотація

У статті досліджується роль жертви у ґенезі злочинної поведінки. Зазначається, що віктимологію розглядають у двох аспектах: як науку, що вивчає жертв злочинів та низки інших соціальних і природних явищ, та як галузь знань про жертву злочину та її роль у ґенезі злочинної поведінки. Автор вважає, що під віктимною поведінкою необхідно розуміти діяння (дії та бездіяльність) особи, яка, обираючи для себе роль жертви та під впливом інших факторів, у конкретній ситуації спонукає іншу особу вчинити протиправне діяння. Проаналізовано існуючі підходи до типів поведінки жертв злочинів, що впливає на формування злочинного наміру винного. Зроблено висновок, що всі обставини віктимного характеру мають значення для виділення критеріїв класифікацій. Тому і особа, і поведінка потерпілого від злочину мають не тільки кримінологічне значення, а й кримінально-правове, адже враховуються при вирішенні питань кваліфікації злочинів та призначення покарання. Усе зазначене свідчить, що на даний час не існує таких методик, що гарантували б стовідсоткову захищеність від злочинних посягань. У цьому сенсі важливий оптимальний спосіб життя, уникнення надмірностей та небезпечних сфер діяльності, що дасть змогу захистити соціум і вберегти життя людей.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-12
PDF

Посилання

Марисюк К.Б. Роль жертви у ґенезі злочину. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. 2015. №825. С. 337–340.

Гончарова Н.І. Дискурс віктимності у вітчизняному правовому полі. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 65. С. 239–247.

Давиденко В.Л. Роль потерпілого в механізмі злочинної поведінки. Європейські перспективи. 2014. № 7. С. 141–144.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.

Головкін Б.М. Віктимна поведінка жертв злочинів. Проблеми законності. 2016. №135. С. 124–135.

Васильев В.Л. Юридическая психология. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 208 с.

Ривман Д.В. Криминальная виктимология : учебник. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 304 с.

Джужа A.О., Тичина Д.М. Роль потерпілого (жертви) в механізмі вчинення злочину. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. №4 (105). С. 87–98.

Криминология: учебник/ под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2007. 734 с.

Бумаженко Н. Виктимология : учебно-методическое пособие. Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. 115 с.

Христенко В. Е. Моделирование психологических детерминант поведения жертв сексуальных преступлений : Автореф. дис. ...канд. псих. наук: 19.00.01. X., 1997. 20 с.

Туляков В. О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми). Одеса : Юрид. літ., 2000. 336 с.

Сіренко О. Роль потерпілого в ґенезі злочинності неповнолітніх. Підприємство, господарство і право. 2003. №9. С. 130–134.

Юрченко О.Ю. Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2014. 18 с.

Marysiuk K.B. (2015) Rol zhertvy u genezі zlochynu [Role of victim in genesis of crime]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: “Legal Sciences”, no 825, pp. 337–340.

Honcharova N.І. (2012) Dyskurs vіktymnostі u vіtchyznianomu pravovomu polі [The discourse of victimization in the domestic legal field]. Current Problems of State and Law, no 65, pp. 239–247.

Davydenko V.L. (2014) Rol poterpіloho v mekhanіzmі zlochynnoi povedіnky [Role of the victim in the mechanism of criminal behavior]. European perspectives, no 7, pp. 141–144.

Zakaliuk A.P. (2007) Kurs suchasnoi ukrainskoi krymіnolohіi: teorіia і praktyka. K.: Vydavnychyi Dіm «Іn Yure». (in Ukrainian)

Golovkіn B.M. (2016) Vіktimna povedіnka zhertv zlochinіv [Victim behavior of crime victims]. Problemi zakonnostі, no 135, pp. 124–135.

Vasil`ev V.L. (2000) Yuridicheskaya psixologiya [Legal psychology]. SP.: Piter. (in Russian)

Rivman D.V. (2002) Kriminalnaya viktimologiya [Criminal victimology]: uchebnik. SPb.: Piter. (in Russian)

Dzhuzha, A.O., Tychyna, D.M. (2017) Rol poterpiloho (zhertvy) v mekhanizmi vchynennia zlochynu. [The Role of Victim in the Mechanism of Committing a Crime]. Naukovij visnik Nacionalnoi akademii vnutrisnih sprav. no 4(105), pp. 87–98.

Kudryavcev V.N., Eminov V.E. (2007) Kriminologiya [Criminology]: uchebnik. M.: Yurist. (in Russian)

Bumazhenko N. (2010) Viktimologiya [Victimology]: uchebno-metodicheskoe posobie. Vitebsk: UO “VGU im. P. M. Masherova”. (in Russian)

Xristenko V.E. (1997) Modelirovanie psixologicheskix determinant povedeniya zhertv seksualnyx prestuplenij [Modeling the psychological determinants of the behavior of victims of sexual crimes]. (PhD Thesis). Kharkiv.

Tuliakov V.O. (2000) Vіktymolohіia (sotsіalnі ta krymіnolohіchnі problemy) [Victimology (social and criminological problems)]. Odesa: Yuryd. lіt. (in Ukrainian)

Sіrenko O. (2003) Rol poterpіlogo v ґenezі zlochinnostі nepovnolіtnіx [Role of the victim in the genesis of juvenile delinquency]. Entrepreneurship, Economy and Law, no 9, pp. 130–134.

Yurchenko O.Y. (2014) Rol vіktymnoi povedіnky poterpіlykh pry vchynennі tiazhkykh nasylnytskykh zlochynіv proty zhyttia ta zdorov'ia osoby [Role of victim’s behaviour in the course of committing serious violent crimes against person’s life and health in Ukraine]. (PhD Thesis). Kharkov.