АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

бюджет
бюджетні установи
кошторис
державні асигнування
бюджетне фінансування
державні підприємства

Як цитувати

Західна, О., & Мосолова, Ю. (2019). АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 491-495. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-106

Анотація

В статті розглянуто сутність бюджетного фінансування та його особливості при проведенні фінансування бюджетних установ та організацій в Україні. Охарактеризовано принципи фінансування бюджетних установ, серед яких – безповоротність, цільовий характер бюджетного фінансування, ефективне і повне використання коштів, справедливість і неупередженість та публічна прозорість. Визначено суб’єктів видаткових відносин та їх завдання. Проаналізовано динаміку фінансування видатків Державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією за останні роки. Висвітлені зміни структури видатків Державного бюджету 2016-2018рр. Обґрунтовано, що правильний розподіл бюджетних видатків у різні сфери господарства країни відіграє надважливу роль у побудові міцної та стабільної економіки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-106
PDF

Посилання

Бюджетний Кодекс України / Верховна Рада України // Закон № 2456-VI від 08.07.2010 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 03.11.2019).

Ткачук Н.М., Кравчук О.В. Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, форми і методи. Наука й економіка. 2010. № 2(18).

Матросова В.О. Проблеми фінансування бюджетних організацій на основі кошторису. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 3.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua/. (дата звернення: 03.11.2019).

Пігуль Н.Г., Люта О.В., Бойко А.О. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 1.

Бюджет-2018: Головні цифри України. URL: https://24tv.ua/. (дата звернення: 05.11.2019).

Курець В.С. Напрями вдосконалення системи фінансування закладів шкільної освіти в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2010. № 1.

Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. Бюджетна система в таблицях і схемах : навч. посібник. Львів, 2017. 180 с.

Biudzhetnyi Kodeks Ukrainy / Verkhovna Rada Ukrainy // Zakon № 2456-VI vid 08.07.2010 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/.

Tkachuk, N.M., & Kravchuk, V.O. (2010). Financing of budget institutions: theoretical nature, forms and methods. Science and Economics. Scientific-theoretical journal, vol. 2 (18).

Matrosov, V.A., & Khyzhnyak, A.V. (2013). Estimate-based problems of financing budgetinstitutions. Scientific Bulletin of Kherson State University, no. 3.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. URL: http://www.treasury.gov.ua/

Pihul, N.H., Liuta, O.V., & Boiko, A.O. (2015). Finansove zabezpechennia sotsialnoi sfery v Ukraini [Financial support of the social sphere in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukr.ainy, no. 1

Biudzhet-2018: Holovni tsyfry Ukrainy. URL: https://24tv.ua/.

Kurets, V.S. (2010). Directions for improvement of the system of financing of educational establishments in Ukraine. Collection of scientific works National University of the State Tax Service of Ukraine, no. 1.

Sytnyk, N.S., Zahidna, O.R., Stasyshyn, A.V., & Shushkova, Y.V. (2017). The budget system in tables and schemes: tutorial. Lviv, 180 p.