ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ОСНОВІ БАЛАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ
PDF

Ключові слова

фінансовий стан
фінансова стійкість
фінансові результати
агрегати
моделі

Як цитувати

Демченко, О., & Філіповач, Н. (2019). ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ОСНОВІ БАЛАНСОВИХ МОДЕЛЕЙ. Молодий вчений, 11 (75), 472-476. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-103

Анотація

У статті проведено аналіз динаміки фінансових результатів діяльності об’єкта дослідження, оцінено динаміку і структуру операційних витрат. Зазначено, що важливою складовою частиною методики аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання є аналіз фінансової стійкості. Окреслено сутність фінансового стану та фінансової стійкості, визначено її типи та агрегати. Систематизовано типи фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства. Проведено аналіз та типізацію фінансової стійкості досліджуваного підприємства. Результат показав, що досліджуване підприємство має абсолютну фінансову стійкість та як власні оборотні кошти більші за запаси та витрат. Це говорить про спроможність підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на його фінансовий стан.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-103
PDF

Посилання

Баланс Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків» за 2018 рік. URL: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Баланс Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків» за 2016 рік. URL: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Звіт про фінансові результати Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків» за 2018 рік. URL: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Звіт про фінансові результати Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків» за 2016 рік. URL: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Ковалевська А.В., Асєєв С.І. Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства. Бізнесінформ. 2012. № 3. С. 163–169.

Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія. 2016. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/kovalchuk-vergun-diagn-analiz-2015.pdf

Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Eфективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/42.pdf

Balans Pryvatnogo akcionernogo tovarystva «Gotel «Xarkiv» za 2018 [Balance Sheet of Private Joint Stock Company «Hotel« Kharkiv» for 2018]. Available at: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Balans Pryvatnogo akcionernogo tovarystva «Gotel «Xarkiv» za 2016 [Balance Sheet of Private Joint Stock Company «Hotel« Kharkiv» for 2018]. Available at: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Zvit pro finansovi rezultaty Pryvatnogo akcionernogo tovarystva «Gotel «Xarkiv» za 2018 rik [Report on the financial results of the Private Joint Stock Company Hotel Kharkiv for 2018]. Available at: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Zvit pro finansovi rezultaty Pryvatnogo akcionernogo tovarystva «Gotel «Xarkiv» za 2018 rik [Report on the financial results of the Private Joint Stock Company Hotel Kharkiv for 2018]. Available at: http://gotelkharkiv.bgs.kh.ua/attachments/hotel_kharkiv_zvit

Kovalevska, A.V., & Asyeyev, S.I. (2012). Krytychnyj analiz metodiv ocinky finansovogo stanu pidpryyemstva [Critical analysis of methods of assessing the financial condition of the enterprise]. Business Inform, pp. 163–169.

Kovalchuk, T.M., & Vergun, A.I. (2016). Diagnostychnyj analiz finansovogo stanu: teoriya ta metodologiya [Diagnostic analysis of financial status: theory and methodology]. Available at: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/kovalchuk-vergun-diagn-analiz-2015.pdf

Yunaczkyj, M.O. (2018). Oglyad suchasnyx metodiv prognozuvannya finansovogo stanu pidpryyemstva [An overview of modern methods of forecasting the financial state of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/42.pdf