НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОН'ЮНКТУРНИХ КОЛИВАНЬ РИНКУ
PDF

Ключові слова

кон’юнктура ринку
парадигма
синергетика
виробнича програма підприємства
математичне моделювання
оптимізація виробничої програми
нелінійні моделі програмування
виробнича потужність

Як цитувати

Горобинська, М., & Гільч, С. (2019). НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОН’ЮНКТУРНИХ КОЛИВАНЬ РИНКУ. Молодий вчений, 11 (75), 468-471. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-102

Анотація

Синергетична парадигма нелінійного природознавства припускає новий не-лінійний погляд на світ та сприяє поширенню нетрадиційних методів дослі-дження у сучасному науковому пізнанні. Пропонується формувати оптима-льну виробничу програму підприємства за допомогою моделей нелінійного динамічного програмування. Використання економіко-математичного моде-лювання, а саме, моделей оптимізації виробничої програми, дає можливість підприємствам враховувати кон'юнктурні коливання та забезпечувати умови оперативної синхронізації структури споживчого ринкового попиту по но-менклатурі продукції і об'ємам її реалізації зі структурою виробничих поту-жностей та ресурсів. Запропонована нелінійна модель розрахунку оптималь-ної виробничої програми виявляє високу адекватність реальним ситуаціям виробництва та дозволяє реалізувати основні положення, що містяться у по-нятті ефективної виробничої потужності підприємства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-102
PDF

Посилання

Вітлінський В.В., Терещенко Т.О., Савіна С.С. Економіко-математичні ме-тоди та моделі: оптимізація : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2016. 303 с.

Горобинська М.В. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки: дис. …канд. екон. наук : 08.06.01. Харків. 2002. 160 с.

Кобицкий Д.А. Применение математических методов и моделей в ка-честве инновационного инструмента для повышения конкурентоспособности предприятия. Проблемы современной экономики. 2011. № 4(40). С. 152–157.

Новикова Н.В. Экономико-математические методы и модели. Кон-спект лекций. Минск, 2010. 46 с. URL: https://www.bsu.by/Cache/pdf/217743.pdf.

Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии разли-чения. Постнеклассика: философия, наука, культура. Санкт-Петербург, 2009. С. 249–295.

Хакен Г. Синергетика. Москва : Мир, 1980. 452 с.

Хацкевич В. Л. Математическое моделирование динамики управле-ния экономическими процессами. Дис. ... д-ра техн. наук. Москва. 2003. 250 c. URL: http://www.dslib.net/upravlenie-socsystem/matematicheskoe-modelirovanie-dinamiki-upravlenija-jekonomicheskimi-processami.html.

Янковой А. Г. Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием : учебное пособие. Одесса : ОНЭУ, ротапринт, 2014. 250 с.

Vitlinskyi, V.V., Tereshchenko, T.O., & Savina, S.S. (2016). Ekonomiko-matematychni metody ta modeli: optymizatsiia [Economic and Mathe-matical Methods_and Models: Optimization]. Kyiv : KNEU, 303 p.

Horobynska, M.V. (2002). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia osnovnykh fondiv pidpryiemstv v umovakh transformatsii ekonomiky [Increase of the Efficiency of the Enterprises Main Funds Use under the Conditions of the Economy Transformation] (PhD Thesis). Kharkiv, Simon Kuznets Kharkiv Na-tional University of Economics, 160 p.

Kobitskiy, D.A. (2011). Primenenie matematicheskih metodov i modeley v kachestve innovatsionnogo instrumenta dlya povyisheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya [The Use of Mathematical Methods and Models as an Innovation Instrument for the Increase of the Enterprise Competi-tive Ability]. Problemyi sovremennoy ekonomiki, no. 4(40), pp. 152–157.

Novikova, N.V. (2010). Ekonomiko-matematicheskie metodyi i modeli [Economic and Mathematical Methods and Models]. Minsk, 46 p.; available at: https://www.bsu.by/Cache/pdf/217743.pdf.

Stepin, V.S. (2009). Klassika, neklassika, postneklassika: kriterii razlicheniya [Classics, Nonclassics, Postnonclassics: Criterion for Differentia-tion]. Postneklassika: filosofiya, nauka, kultura. Sankt-Peterburg, pp. 249–295.

Haken, G. (1980). Sinergetika [Synergetics]. Moscow : Mir, 452 p.

Hatskevich, V.L. (2003). Matematicheskoe modelirovanie dinamiki upravleniya ekonomicheskimi protsessami [Mathematical Modelling of the Man-agement Dynamics of Economic Processes]. (PhD Thesis). Moscow, 250 p. Available at: http://www.dslib.net/upravlenie-socsystem/matematicheskoe-modelirovanie-dinamiki-upravlenija-jekonomicheskimi-processami.html

Yankovoy, A.G. (2014). Matematiko-statisticheskie metodyi i modeli v upravlenii predpriyatiem [Mathematical and Statistic Methods and Models of the Enterprise Management]. Odessa : ONEU, rotaprint, 250 p.