ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
PDF

Ключові слова

фінансова політика
фінансові ресурси
економічна активність

Як цитувати

Гнатюк, Т., & Долженко, І. (2019). ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ. Молодий вчений, 11 (75), 464-467. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-101

Анотація

Досліджено та проаналізовано стан фінансової політики України на сучасному етапі, а також запропоновано заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні. Визначено сутність фінансової політики у розумінні різних науковців, що пояснюється певними відмінностями, що наведено у порівняльній таблиці у даній статті. Також визначено поняття фінансової політики як пріоритетної складової ланки економічної політики, яка включає певну сукупність заходів, що провадить держава у межах усіх рівнів управління, задля організації й використання фінансів з метою провадження своїх функцій та вирішення термінових чітко визначених задач. Проаналізовано функціональну структуру фінансової політики з врахуванням існуючих наукових засад. Також виявлено, що вчені виокремлюють складову часу як одну з ключових ознак в класифікації. Визначено, що залежно від часового фактору фінансова політика держави може бути як поточна, так і перспективна. А за способом розробки – науково обґрунтована та волюнтаристська. Розглянуто фінансову політику зі сторони результативності та регулювання, та виявлено, що науковці поділяють її на такі види як: конструктивний та деструктивний, а також рефляційний і дефляційний. Виявлено закономірність, що економічна нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Також постановлено, що важливою проблемою залишається визначення оптимальних меж функціонування бюджетів усіх рівнів і забезпечення їх якісного і ритмічного виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-101
PDF

Посилання

Гордієнко Л.А. Перспективи розвитку державної фінансової політики в Україні. Держава та регіони. 2015. № 4. С. 20–24.

Грідчіна М.В. «Фінанси (теоретичні основи)» : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, Ю.Л. Субботовіч, К.М. Темчишина; за заг. ред. М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай. Київ, 2004. 312 c.

Григорська О.С. Сутнісна характеристика фінансової політики держави. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Економіка». 2016. № 2 (30). С. 51–54.

Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку. Київ, 2010. 356 c.

Ільяшенко В.А. Формування державної податкової політики в Україні: монографія / за ред. О.В. Покатаєва. Запоріжжя : КПУ, 2009. 195 c.

Юхименко П.І. Сучасні тенденції і стратегія фінансової політики України. Фінанси України. 2005. № 10. С. 101–110.

Gordienko L.A. (2015). Perspectyvu rozvytku dergavnoy finansovoy politiki v Ukraini [Prospects for the development of public financial policy in Ukraine]. State and Regions, vol. 4, pp. 20–24.

Hridchina, M.V., Zakhozhaj, V.B., Osipchuk, L.L., Subbotovich, Yu.L., & Temchyshyna, K.M. (2004). Finansy (teoretychni osnovy) [Finance (theoretical basis)], Mizhrehion. akad. upr. personalom, Kyiv.

Hryhors'ka, O.S. (2016). Sutnisna haracterystyka finansovoy politici dergavu [The essential characteristics of financial policy]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz'ka akademiia”: Seriia “Ekonomika”, vol. 2 (30), pp. 51–54.

Zymovets', V.V. (2010). Derzhavna finansova polityka ekonomichnoho rozvytku [State financial policies of economic development]. NAN Ukrainy; Intekon. taprohnozu, Kyiv.

Il'iashenko, V.A., & Pokataieva, O.V. (2009). Formuvannia derzhavnoi podatkovoi polityky v Ukraini : monohrafiia [Formation of state tax policy in Ukraine: monograph]. KPU, Zaporizhzhia.

Yukhimenko, P.I. (2005). Suchasni tendentsii y strategia finansovoy politiki v Ukrainu [Current Trends and Strategy of Ukraine's Financial Policy]. Finance of Ukraine, vol. 10, pp. 101–110.