СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

стратегія розвитку підприємства
конкуренція
стратегічні проблеми
цілі
завдання стратегії

Як цитувати

Борисенко , О. (2019). СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 459-463. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-100

Анотація

У статті розглянуті проблемні питання існуючої стратегії розвитку державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». Визначено ключові й критичні проблеми створення конкурентної продукції ракетно-космічної галузі. Сформовані цілі та завдання для подальшого розвитку підприємства в майбутньому. Запропоновані напрями стратегії розвитку, які дозволять підприємству досягнути конкурентних переваг продукції галузі, створити нові унікальні зразки техніки, орієнтуючись на умови ринку. Запропоновані орієнтири для досягнення високого ринкового попиту на замовлення закордонних комерційних і державних замовників. Наведено необхідні заходи державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» для створення ефективної та дієвої кооперації розробників ракето-космічної техніки. Прогнозовано очікувані результати, які може отримати підприємство внаслідок досягнення головної цілі підприємства – забезпечення його загальної конкурентоспроможності за рахунок спрямування частини зростаючих надходжень на розвиток підприємства та реалізації запропонованих заходів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-100
PDF

Посилання

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Питер, 1999. 416 с.

Горєлов Д.О., Большенко С.Ф. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. Харків : ХНАДУ, 2010. 133 с.

Дорошук Г.А., Граціотова Г.О. Формування та оцінка потенціалу стратегічних змін на підприємстві. Бізнес інформ. 2018. № 8. С. 191–197.

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля». 2016. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=5732c847-ab6c-4f03-ab90-197d3b46d1df&title=DerzhavnePidprimstvokonstruktorskeBiuropivdenneIm-M-K-Yangelia (дата звернення: 22.10.2019).

Калінеску Т.В. Методологічні основи розвитку сфери діяльності підприємств: дис. д-ра екон. наук: 08.06.01. Харківський держ. економічний ун-т. Харків, 2004. 31 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / за науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписное. Москва : Экономика, 1991. 239 с.

Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 88–97.

Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс: пер. с англ. / под ред. Ю.Н. Кактуревского. Питер, 2001. 688 с.

Ansoff, Y. (1999). Novaya korporatyvnaya stratehyya [New corporate strategy]. Pyter, 416 р.

Horielov, D.O., & Bolshenko, S.F. (2010). Stratehiia pidpryiemstva [New corporate strategy]: navch.-metod. posib. Kharkiv: KhNADU, 133 p.

Doroshuk, H.A., & Hratsiotova, H.O. (2018). Formuvannia ta otsinka potentsialu stratehichnykh zmin na pidpryiemstvi. [Formation and assessment of the potential of strategic change in the enterprise]. Biznes inform, vol. 8, pp. 191–197.

Derzhavne pidpryiemstvo «Konstruktorske biuro «Pivdenne» im. M. K. Yanhelia» (2016). Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=5732c847-ab6c-4f03-ab90-197d3b46d1df&title=DerzhavnePidprimstvokonstruktorskeBiuropivdenneIm-M-K-Yangelia (accessed 22 October 2019).

Kalinesku, T.V. (2004). Metodolohichni osnovy rozvytku sfery diialnosti pidpryiemstv [Methodological bases of development of sphere of activity of the enterprises]: dys. d-ra ekon. nauk: 08.06.01. Kharkivskyi derzh. ekonomichnyi un-t. Kharkiv, 31 р.

Karlof, B. (1991). Delovaya stratehyya [Business strategy]: Per. s anhl. / za nauch. red. y avt. poslesl. V.A. Prypysnoe. Moskva: Ekonomyka, 239 р.

Kniazieva, O.A. (2016). Stratehichni napriamky rozvytku poshtovoho zviazku Ukrainy [Strategic directions for Ukraine's postal development]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 88–97.

Myntsberh, H., Kuynn, Dzh.B., & Hoshal, S. (2001). Stratehycheskyi protsess [Strategic process]: per. s anhl. / pod red. Yu.N. Kakturevskoho. Pyter, 688 p.