ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

конкурентоспроможність
логістика
витрати
стратегія
комплекс
оцінка

Як цитувати

Богацька, Н., & Христич, С. (2019). ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 455-458. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-99

Анотація

У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до одно-го з класів станів підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведе-но групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підпри-ємства. Запропонована схема вибору сучасних конкурентних стратегій роз-витку і функціонування підприємств в залежності від конкретного стану і по-зиціонування в ринковому середовищі. Зазначено, що на сучасному етапі на-явність конкурентних переваг у підприємства є передумовою його виживання на ринку. Виявлено, що високий рівень конкурентоспроможності підприємс-тва повинен свідчити про ефективність його функціонування, гнучкість в ада-птуванні до змін середовища функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-99
PDF

Посилання

Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. № (12). С. 6–13.

Гончарук Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та осо-бливості. Актуальні проблеми економіки. Київ : ВНЗ «Нац. акад. упр.». 2016. №2(32). С. 130–145.

Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоре-тичні аспекти. Монографія. Київ : ДАКККіМ, 2006. 160 с.

Богацька Н.М., Цинкобур Д.Р. Сучасні методики оцінки конкуренто-спроможності підприємства. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 599–603.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник. 2-ге вид., переробл. і доп. Київ : Знання, 2010. 406 с.

Костусев А.А. Конкурентна політика в Україні : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 310 с.

Хрущ Н.А., Ваганова Л.В. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспро-можності підприємства. Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Хмельницький, 2015. №5. С. 153–156.

Чернявська М.К. Особливості еволюції поглядів на конкуренцію. URL: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/66991.doc.html (дата звернення: 02.11.2019).

Beltyukov, E.A., & Nekrasov, L.A. (2014). Competitive strategy of the en-terprise: the essence and formation on the basis of the assessment of the level of competitiveness [Competitive strategy of the enterprise: essence and formation on the basis of assessment of the level of competitiveness]. Economics: the reali-ties of time, vol. (12), рp. 6–13.

Goncharuk, T.I. (2016). Competition: Modern Economic Characteristics and Features [Competition: current economic characteristics and features]. Cur-rent Problems of Economics. Kyiv: Higher education institution «Nat. Acad.», no 2(32), рр. 130–145.

Dragan, O.I. (2006). Enterprise competitiveness management: theoretical as-pects [Enterprise competitiveness management: theoretical aspects]. Kyiv: DAKKKIM. (in Ukrainian).

Bohatsʹka, N.M., & Tsynkobur, D.R. (2017). Suchasni metodyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise]. Molodyy vchenyy, no 4, pp. 599–603.

Kindrat'ka, G.I. (2010). Strategic Management [Strategic management]. Ki-ev: Knowledge. (in Ukrainian)

Kostusev, A.A. (2015). Competition policy in Ukraine [Competition policy in Ukraine]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Khrushch, N.A., & Vaganova, L.V. (2015). Modern approaches to the as-sessment of enterprise competitiveness [Modern approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Visn. Hops. nat. un-tu, vol. 5, pp. 153–156.

Chernyavskaya, M.K. Features of the evolution of views on competition [Features of the evolution of views on competition]. Available at: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/66991.doc.html (ac-cessed: 02.11.2019).