СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЗАЙНЯ-ТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

безробіття
ринок праці
трудові ресурси
зайнятість
причини незайнятості

Як цитувати

Богацька, Н., & Бондаренко, О. (2019). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЗАЙНЯ-ТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 450-454. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-98

Анотація

У даній статті розглянуто безробіття, як макроекономічну проблему, як не-віддільний складник ринкової економіки. Наведено результати аналізу стану безробіття та зайнятості в Україні й розкрито причини, що впливають на йо-го сучасну динаміку. Стан ринку праці та тенденція до зростання числа без-робітних свідчать про потребу прийняття термінових заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості та створення робочих місць. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні за причинами незайнятості населення за останні роки та визначено основні на-прями подолання проблеми. Сформульовано дві основні пропозиції, які сприяють розв’язанню порушеного питання: вивчення і адаптація зарубіж-ного досвіду з виявленням можливостей використання його кращих ідей у вітчизняній економіці та розвиток системи професійного навчання безробіт-них.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-98
PDF

Посилання

Погоріла І.І. Сучасний стан та проблема безробіття в Україні. Нау-ковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. С. 118–120.

Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку країни. Економіка та держава. 2010. № 8. С. 60–61.

Полуяктова О.В. Проблеми безробіття в Україні. Економіка і суспі-льство. 2016. №2. С. 31–35.

Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.11.2019).

Клименко І.А., Богацька Н.М. Мотивація праці та її ефективність в управлінні трудовими ресурсами. URL: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Economics/25070.doc.htm (дата зве-рнення: 20.11.2019).

Pohorila, I.I. (2015). Suchasnyy stan ta problema bezrobittya v Ukrayini [Current status and problem of unemployment in Ukraine]. Scientific Bulletin of the International Humanities University, pp. 118–120.

Maysyura, O.M. (2010). Bezrobittya ta naslidky yoho vplyvu na ekonomiku krayiny [Unemployment and its effects on the country's economy]. Economy and the state, vol. 8, pp. 60–61.

Poluyaktova, O.V. (2016). Problemy bezrobittya v Ukrayini [Prob-lems of unemployment in Ukraine]. Economy and society, vol. 2, pp. 31–35.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

Klymenko, I.A., Bohatsʹka, N.M. Motyvatsiya pratsi ta yiyi efektyv-nistʹ v upravlinni trudovymy resursamy [Labor motivation and its effectiveness in managing labor resources]. Available at: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2008/Economics/25070.doc.htm.