ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

стратегічне управління
підхід до системного аналізу
навколишнє середовище
показники
забезпечення
розвиток
підприємство
забезпечення конкурентоспроможності підприємств

Як цитувати

Біла , Ю. (2019). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 11 (75), 435-440. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-96

Анотація

Досліджено теоретичні питання формування конкурентної стратегії розвитку підприємства. Сьогодні стратегічне управління для українського підприємства – це новий і незвичний підхід забезпечення його розвитку, адже без нього сучасне підприємство не зможе існувати на ринку тривалий час, тому стратегічне управління передбачає певні зміни та набирає сили. Для формування стратегії розвитку сучасного підприємства особливо важливим є виявлення та обґрунтування кола підприємницьких можливостей, їх структурування та виділення ефективних організаційних форм для забезпечення стабільного функціонування. Мова йде про оцінку потенціалу розвитку підприємства, коли всі елементи взаємопов’язані між собою, водночас це об’єктивно пов’язано з функціонуванням та розвитком підприємства та зовнішнього середовища.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-96
PDF

Посилання

Бурденюк Т.Г. Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: матеріали наук.-практ. конф. (12 квітня 2014 р.) Київ, 2014. С. 39–50.

Вагнер І. Роль стратегічного аналізу у виборі та розробці стратегії управління підприємством. Економічний аналіз: матеріали наук.-практ. конф. (23 травня 2010 р.) Львів, 2010. С. 98–104.

Держстат України 1998-2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2019).

Новікова О.Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України. Донецьк, 2013. 296 с.

Кантаєва О.В. Проблеми інформаційного забезпечення інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах України. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2012. №3. С. 130–134.

Куценко В.Й. Напрями розвитку соціально-орієнтованої економіки України. Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. монографія / за заг. ред. Т.В. Гринько. Дніпро. 2018. С. 220–229.

Куценко В.Й. Оцінка рівня розвитку соціальної відповідальності суб’єкта господарювання: матеріали наук.-практ. конф. / Іnnovative economy and problems of its formation in post-communist countries. Proceedings of Materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the Foundation of the Institute. Tbilisi. 2016. Р. 479–484.

Місько Г.А. Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової промисловості. Київ, 2016. URL: http://www.liber.onu.edu.ua. (дата звернення 19.09.2019).

Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. Стратегічне управління : навч. посібник. Київ : Центр навч. л-ри, 2012. 224 с.

Смольянинова Е.Н. Генезис форм і методів стратегічного управління: електронний науковий журнал. 2011. №4. С. 35–40. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/smolyaninova.pdf. (дата звернення 01.07.2019).

Саух І.В. Передумови виникнення та особливості стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2014. №4. С. 179–186.

Шваб Л. Актуальністъ трудового потенцiалу вiтчизняних шдприємств в сучасних умовах господарювання. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2011. №2. С. 303–308.

Біла Ю.Ю. Перспективи розвитку стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні: зб. наук. праць студ. наук.-практ. конф. (Дніпро, 20 березня 2019 р.). Дніпро, 2019. Том 1. С. 19–23.

Біла Ю.Ю. Управління конкурентоспроможністю підприємства сфери послуг. Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні: зб. наук. праць студ. наук-практ. конф. (Дніпро, 20 березня 2019 р.). Дніпро, 2019. Том 2. С. 31–34.

Burdeniuk, T.H. (2014). Stratehichnyi analiz kryteriiv konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Strategic analysis of enterprise competitiveness criteria]. Proceedings of the Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu (Kiev, April 12, 2014) Kyiv, pp. 39–50.

Vahner, I. (2010). Rol stratehichnoho analizu u vybori ta rozrobtsi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom [The role of strategic analysis in selection and development of enterprise management strategy]. Proceedings of the Ekonomichnyi analiz (Lviv, May 23, 2010) Lviv, pp. 98–104.

Derzhstat Ukrainy 1998-2017. URL: http://www.ukrstat.hov.ua/ (accessed: 15.10.2019)

Novikova, O.F. (2013). Diahnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini (ekspertni otsinky) [Diagnosing the status and prospects of social responsibility in Ukraine (expert assessments)]. Donetsk, 2013.

Kantaieva, O.V. (2012). Problemy informatsiinoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti na vitchyznianykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Problems of information support of innovation activity at domestic enterprises of Ukraine]. Bulletin of the NBU University of Banking, vol. 1, no. 3, pp. 130–134.

Kutsenko, V.Y. (2018). Napriamy rozvytku sotsialno-oriientovanoi ekonomiky Ukrainy [Directions of development of socially-oriented economy of Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom subiektiv pidpryiemnytstva [Management of business entities: mechanisms, realities, perspectives]. Dnipro, pp. 220–229.

Kutsenko, V.Y. (2016). Otsinka rivnia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti subiekta hospodariuvannia [Assessment of the level of social responsibility of economic entity]. Proceedings of Materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the Foundation of the Institute. Tbilisi, pp. 479–484.

Misko, H.A. (2016). Otsiniuvannia ekonomichnoi stratehii pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Evaluation of the economic strategy of food industry enterprises]. Kyiv. URL: http://www.liber.onu.edu.ua. (accessed: 19.09.2019).

Porokhnia, V.M., Bezzemelna, T.O., & Kravchenko, T.A. (2012). Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. Kyiv: Tsentr navch. l-ry, 224 р.

Smolianynova, E.N. (2011). Henezys form i metodiv stratehichnoho upravlinnia [Genesis of forms and methods of strategic management]. Elektronnyi naukovyi zhurnal, vol. 2, no. 4, pp. 35–40. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/smolyaninova.pdf. (accessed: 01.07.2019).

Saukh I.V. (2014). Peredumovy vynyknennia ta osoblyvosti stratehichnoho menedzhmentu vitchyznianykh pidpryiemstv [Preconditions of the emergence and peculiarities of strategic management of domestic enterprises]. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 5, no. 4, pp. 179–186.

Shvab, L. (2011). Aktualnist trudovoho potentsialu vitchyznianykh shdpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Actual labor potential of the enterprises in the modern conditions of management]. Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky. vol. 7, no. 2, pp. 303–308.

Bila, Yu.Yu. (2019). Perspektyvy rozvytku stratehichnoho upravlinnia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh [Prospects for the development of strategic management at domestic enterprises]. Proceedings of the Aktualni aspekty rozvytku ekonomichnykh protsesiv v Ukraini [Actual aspects of economic processes development in Ukraine]. (Dnipro, March 20, 2019) Dnipro, T. 1, pp. 19–23.

Bila, Yu.Yu. (2019). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva sfery posluh [Service Competitiveness Management]. Proceedings of the Aktualni aspekty rozvytku ekonomichnykh protsesiv v Ukraini [Actual aspects of economic processes development in Ukraine]. (Dnipro, March 20, 2019) Dnipro, T. 1, pp. 31–34.