ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

земля
відповідальність
шкода
забруднення
псування земель

Як цитувати

Ярошенко, В. (2019). ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 11 (75), 430-434. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-95

Анотація

У даній статті комплексно проаналізовано питання кримінальної відповідальності за ст. 239 «забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Розглянуто проблемні питання формулювання диспозиції статті за забруднення або псування земель, саме щодо відмежування діяння і наслідків, а також можливості вдосконалення даної статті. Також тут було вивчено проблему визначення предмета злочину. Розглянуто питання про те, хто є суб’єктом злочину – загальний чи спеціальний. Автор пропонує внести зміни до призначення покарання у частині штрафу. Автором проаналізовано судову практику щодо призначення покарання за злочин, передбачений ст. 239 КК України. Недосконалість законодавства та невідповідність висновків різних авторів з цього питання викликає певні труднощі у застосуванні відповідної норми на практиці та перешкоджає ефективній протидії таким діям.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-95
PDF

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001 № 2526. Ст. 131.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №39. Ст. 349.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. Офіційний вісник України. 2003. № 29. Ст. 1432.

Крайник Г.С. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель в Україні : монографія. Харків : Друкарня Мадрид, 2019. 204 с.

Головкін О.В., Леляк Я.О. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель. Судова апеляція. 2014. № 2. С. 38–44.

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17. Вісник Верховного Суду України. 2005. № 1 (53). С. 9–12

Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псуванняі: дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2004. 207 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., доповнене. Харків : Право, 2013. Т. 2: Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. Харків : Право, 2013. 1040 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. № 8073–X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08 вересня 2014 року, № 686/17732/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40399879

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства : Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. № 171. Офіційний вісник України. 1998. № 18. Ст. 664.

Шульга А.М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : Монографія. Харків : НікаНова. 2013. 256 с.

Constitution of Ukraine. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996, No 30, p. 141.

Criminal Code of Ukraine of 05.04.2001. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. No 2526, p. 131.

On Land Protection: Law of Ukraine of 19.06.2003 r. № 962-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. No 39, p. 349.

Pro derzhavnyi kontrol za vykorystanniam ta okhoronoiu zemel: Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2003 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2003. № 29. St. 1432.

Krainyk, K.H. (2019). Kryminlna vidpovidalnist za zabrudnennia abo psuvannia zemel v Ukraini [Criminal liability for pollution or damage to land in Ukraine]. Kharkiv: Drukarnia Madryd. (in Ukrainian)

Holovkin, O.V., Leliak, Ya.O. (2014). Kryminalna vidpovidalnist za zabrudnennia abo psuvannia zemel [Criminal liability for pollution or damage to land in Ukraine]. Sudova apeliatsiia, no. 2, pp. 38–44.

Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny ta inshi pravoporushennia proty dovkillia: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 10 hrudnia 2004 r. № 17. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2005. No 1 (53), pp. 9–12.

Shulha, A.M. (2004). Kryminalno-pravova okhorona zemel vid zabrudnennia abo psuvannia [Criminal liability for pollution or damage to land] (Phd Thesis), Kharkiv: Kharkiv National University of Internal Affairs of Ukraine.

Tatsij, V.Ia., Pshonka, V.P., Borysov, V.I., Tiutiuhin, V.I., Baulin, Yu.V. (2013). Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 7 hrudnia 1984 r. № 8073–X. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122.

Vyrok Khmelnytskoho miskraionnoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 08.09.2014 № 686/17732/14-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40399879

Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia rozmiriv shkody zumovlenoi zabrudnenniam i zasmichenniam zemelnykh resursiv cherez porushennia pryrodookhoronnoho zakonodavstva : Nakaz Minekobezpeky vid 27.10.1997. – № 171. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998. No № 18, p. 664.

Shulha, A.M. (2013). Kryminalno-pravova okhorona zemel vid zabrudnennia abo psuvannia [Criminal legal protection from pollution or damage of lands]. Kharkiv: NikaNova. (in Ukrainian)