ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ
PDF

Ключові слова

відтворення
природні рослинні ресурси
природні об’єкти
класифікація природних рослинних ресурсів

Як цитувати

Ярмак, А. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ. Молодий вчений, 11 (75), 425-428. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-94

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання відтворення природних рослинних ресурсів в Україні. Автор аналізує чинне законодавство, яке стосується досліджуваної теми, звертає увагу на його недоліки та прогалини, окрім цього досліджує співвідношення понять «об’єкти рослинного світу» та «природні рослинні ресурси», а також пояснює в чому полягає різниця між «відновленням» та «відтворенням» природних рослинних ресурсів. Наприкінці роботи надається визначення поняття «відтворення природних рослинних ресурсів», яке варто закріпити на законодавчому рівні задля ефективного правового регулювання, а також пропонується класифікація природних рослинних ресурсів за різними критеріями. Законодавче закріплення зазначеної класифікації відіграватиме важливе значення в правовому регулюванні екологічних відносин, адже до кожної категорії будуть застосовуватися свої способи відтворення, які сприятимуть дієвості відтворення природних рослинних ресурсів в цілому.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-94
PDF

Посилання

Про рослинний світ: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 (дата звернення: 26.10.2019).

Про затвердження Положення про Зелену книгу України: Наказ Міністерства охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки Українивід 19 лютого 1997 року №17 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-97 (дата звернення: 26.10.2019).

Земельний кодекс України: Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 26.10.2019).

Про охорону навколишнього середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 26.10.2019).

Соколова А.К. Флористичне право України: проблеми формування та розвитку : монографія. Харків, 2009. 288 с.

Туліна Е.Є. Правові засади використання рослинного світу : монографія. Харків, 2017. 216 с.

Туліна Е.Є. Природні рослинні ресурси. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / ред. кол. В.Я. Тацій [та ін.]. Харків, 2018. С. 641–642.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусел. Київ, 2003. 1440 с.

Большой энциклопедический словарь. URL: https://gufo.me/dict/bes/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E (дата звернення: 26.10.2019).

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. Т. 1. Москва : Русский язык, 1981, 699 с.

Українська Радянська енциклопедія. Т.2 / За ред. М.П. Бажана, вид. 2-ге. Київ, 1978. 544 с.

Рябов А.А. Роль и значение права в организации воспроизводства природных ресурсов. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1217624 (дата звернення: 26.10.2019).

Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. 424 с.

Положення про Шацький національний природний парк: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 06.02.2002 № 54 (у редакції наказу Мінприроди від 28.05.2012 № 285). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0285737-12 (дата звернення: 26.10.2019).

Басай О.В. Поняття відтворення природних рослинних ресурсів. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса, 2011. Вип. 61. С. 650–656.

Екологічне право України : Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / за ред.: А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків : Право, 2006. 113 с.

Кім Г.А. Проблеми правового регулювання відтворення об'єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України. 2015. URL: http://lsej.org.ua/1_2015/24.pdf (дата звернення: 26.10.2019).

Петров В.В. Экологическое право России : учебник. Москва : БЕК, 1995. 557 с.

Калинин И.Б. Природоресурсное право. Основные положения. Томск, 2000. 79 с.

Verkhovna Rada Ukrainy (2015). Pro roslynnyi svit [Law about flora] Law № 580-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14 (accessed 2 November 2019).

Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha ta yadernoi bezpeky Ukrainy (1997). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Zelenu knyhu Ukrainy [About the approval of the Regulations about the Green Book of Ukraine] Order №17. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-97 (accessed 2 November 2019).

Verkhovna Rada Ukrainy (2001). Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. Code № 2768-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (accessed 2 November 2019).

Verkhovna Rada Ukrainy (1991). Pro okhoronu navkolyshnoho seredovyshcha [Law about the protection of the environment]. Law № 1264-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (accessed 2 November 2019).

Sokolova, A.К. (2009). Florystychne pravo Ukrainy: problemy formuvannia ta rozvytku [Floristic law of Ukraine: problems of formation and development]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Tulina, E.E. (2017). Pravovi zasady vykorystannia roslynnoho svitu [Legal principles of using the flora]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Tulina, E.E. (2018). Pryrodni roslynni resursy [Natural plant resources]. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. [Great Ukrainian Legal Encyclopedia: 20 part].

Bysel, V.T. (ed.) (2003). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv. (in Ukrainian)

Bolshoi entsyklopedycheskyi slovar [A large encyclopedic dictionary]. Available at: https://gufo.me/dict/bes/%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E (accessed 2 November 2019).

Dall, V.I. (1981). Tolkovi slovar zhyvoho velykorusskoho yazyka v 4-kh tomakh [Explanatory Dictionary of the Great Russian in 4 volumes]. Moscow. V. 1, 699 p. (in Russian)

Bazhan, M.P.(ed.) (1978). Ukrainska Radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. Kyiv, 544 p. (in Ukrainian)

Ryabov, A.A. Rol y znachenye prava v orhanyzatsyy vosproyzvodstva pryrodnыkh resursov [The role and importance of law in the organization of reproduction of natural resources]. Available at: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1217624 (accessed 2 November 2019).

Komarnitsky, V.M. (2011). Pravo spetsialnoho pryrodokorystuvannia [The right of special nature management]. Lugansk: RVV LSUVS named after E.O. Didorenko, p. 424. (in Ukrainian)

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2002). Polozhennia pro Shatskyi natsionalnyi pryrodnyi park [Regulations on Shatsk National Nature Park]. Order № 54. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0285737-12 (accessed 2 November 2019).

Basay, O.V. (2011). Poniattia vidtvorennia pryrodnykh roslynnykh resursiv [The concept of reproduction of natural plant resources]. Proceedings of Aktualni problemy derzhavy i prava. Odessa, vol. 61, pp. 650–656. (in Ukrainian)

Hetman, A.P., Shylga, M.V. (ed.) (2006). Ekolohichne pravo Ukrainy [Environmental Law of Ukraine], p. 113.

Kim, G.A. (2015). Problemy pravovoho rehuliuvannia vidtvorennia obiektiv roslynnoho svitu, zanesenykh do Zelenoi knyhy Ukrainy [Problems of the legal regulation of the reproduction of flora objects listed in the Green Book of Ukraine]. Available at: http://lsej.org.ua/1_2015/24.pdf (accessed 2 November 2019).

Petrov, V.V. (1995). Ekolohycheskoe pravo Rossyy [Environmental Law of Russia], Moscow, 557 p. (in Russian)

Kalinin. I.B. (2000). Pryrodoresursnoe pravo. Osnovnie polozhenyia [Natural resources law. Basic provisions]. Tomsk, p. 79. (in Ukrainian)