ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
PDF

Ключові слова

біоенергетика
критерії сталості
відновлювані джерела енергії
біомаса
принцип запобігання
принцип превентивної дії

Як цитувати

Харіна, М. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. Молодий вчений, 11 (75), 418-421. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-92

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання регулювання такої галузі енергетики, як біоенергетика, у правовому полі Європейського Союзу. Аналіз розроблений в контексті Директиви 2009/28/ЄС та досить нової Директиви 2018/2001 щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел. У статті також йде мова про «критерії сталості», які були впроваджені Директивою 2009/28/ЄС та статистику щодо частки споживання біоенергетики в державах-членах Європейського Союзу. Зокрема, автор робить акцент на нових положеннях, які були впровадженні у зв’язку із прийняттям Директиви 2018/2001. Також досить детально було досліджено вплив цих положень на енергетичну галузь Європейського Союзу та в цілому на навколишнє середовище його держав-членів. Особливу увагу приділено позиціям науковців та нещодавньому судовому позову щодо прийняття Директиви 2018/2001.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-92
PDF

Посилання

Renewable energy statistics // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics (дата звернення: 16.11.2019).

Scarlat N., Dallemand J.-F., Taylor N., Banja M., Sanchez Lopez J., Avraamides M. Brief on biomass for energy in the European Union. Publications Office of the European Union. 2019. P. 1-4. DOI: 10.2760/546943.

Directive (EU) 2018/2001 of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj (дата звернення: 16. 11. 2019).

Трегуб О.А. Модернізація правового регулювання виробництва і використання біомаси на засадах сталого розвитку. Економіка та право. 2019. №3(54). С. 50.

Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 (дата звернення: 16. 11. 2019).

Директива Європейського парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf (дата звернення: 26. 11. 2019).

Stattman S. L., Gupti A., Partzsch L., Oosterveer P. Toward Sustainable Biofuels in the European Union? Lessons from a Decade of Hybrid Biofuel Governance. Sustainability. 2019. №10. P. 2.

Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513 (дата звернення: 17. 11. 2019).

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee ant the Committee of the Regions of 13 March 2019 on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide / European Comission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2019:0142:FIN (дата звернення: 17. 11. 2019).

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:133:TOC (дата звернення: 17. 11. 2019).

Summary of the EU Biomass case // EU Biomass Legal Case. URL: http://eubiomasscase.org/the-case/ (дата звернення: 17. 11. 2019).

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union of 26 October 2012 // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Searchinger T.D., Beringer T., Holtsmark B., Kammen D.M., Lambin E.F., Lucht W., Raven P., van Ypersele J.-P. Europe’s renewable energy directive

poised to harm global forests. Nature communications. 2018. P. 2-3. DOI: 10.1038/s41467-018-06175-4.

Renewable energy statistics // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics (accessed 16 November 2019).

Scarlat N., Dallemand J.-F., Taylor N., Banja M., Sanchez Lopez J., Avraamides M. (2019) Brief on biomass for energy in the European Union. Publications Office of the European Union, pp. 1-4. DOI: 10.2760/546943.

Directive (EU) 2018/2001 of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj (accessed 16 November 2019).

Tregub, O.A. (2019) Modernizaciya pravovogo regulyuvannya vyrobnycztva i vykorystannya biomasy na zasadax stalogo rozvytku [Modernization of legal regulation of biomass production and use on the principles of sustainable development]. Economics and law, vol. 3, no. 54, p. 50.

Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028 (accessed 16 November 2019).

Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC // The State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine. URL: http://saee.gov.ua/documents/dyrektyva_2009_28.pdf (accessed 26 November 2019).

Stattman S. L., Gupti A., Partzsch L., Oosterveer P. (2019). Toward Sustainable Biofuels in the European Union? Lessons from a Decade of Hybrid Biofuel Governance. Sustainability, vol. 10, p. 2.

Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L1513 (accessed 17 November 2019).

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee ant the Committee of the Regions of 13 March 2019 on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide / European Comission. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2019:0142:FIN (accessed 17 November 2019).

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.133.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:133:TOC (accessed 17 November 2019).

Summary of the EU Biomass case // EU Biomass Legal Case. URL: http://eubiomasscase.org/the-case/ (accessed 17 November 2019).

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union of 26 October 2012 // Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (accessed 17 November 2019).

Searchinger T.D., Beringer T., Holtsmark B., Kammen D.M., Lambin E.F., Lucht W., Raven P., van Ypersele J.-P. (2018). Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests. Nature communications, pp. 2-3. DOI: 10.1038/s41467-018-06175-4.