КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
PDF

Ключові слова

досудове розслідування
особливості досудового розслідування
процесуальні недоліки
слідчі дії
кримінальні правопорушення

Як цитувати

Хаіт, Р. (2019). КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ. Молодий вчений, 11 (75), 411-417. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-91

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із особливостями досудового розслідування на морському транспорті, закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України. Автор звертає увагу на процесуальні положення щодо початку досудового розслідування морському транспорті; правничі колізії щодо початку досудового розслідування на морському транспорті. Особлива увага приділяється недолікам у чинному Кримінально процесуальному кодексі України, які стосуються досудового розслідування на морському транспорті. У статті пропонуються та аргументуються можливі шляхи вдосконалення досудового розслідування на морському транспорті в рамках Кримінально процесуального кодексу України. Аналіз законодавства у статті дозволив побачити можливості, які будуть відкриті після внесення необхідних та рекомендованих змін, оскільки метою статті є розкриття особливості досудового розслідування морського транспорту, яке наразі не є оптимальним та потребує змін на законодавчому рівні, враховуючи дуже важливе значення досудових розслідувань як частини самої правоохоронної системи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-91
PDF

Посилання

Арнольд В.И. Теория катастроф. Москва : Мир, 1990. 304 с.

Вагущенко Л.Л. Судно как объект автоматического управления. Одесса : ОГМА, 2000. 140 с.

Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы. Одесса : Феникс, 2004. 302 с.

Вагущенко Л.Л. Судовые морские системы. Одесса : Феникс, 2009. 324 с.

Вагущенко Л.Л., Цымбал Н.Н. Системы автоматического управления движением судна. Одесса : Феникс, 2007. 376 с.

Ващук О.П. Слідчий як верифікатор достовірності криміналістичної інформації на досудовому розслідуванні. Юридичний вісник. 2003. № 4. С. 105–109.

Голиков В.А Повышение эффективности и оптимизация режимов работы систем судового микроклимата: дисс. доктора технических наук: 05.08.05. Николаев, 2000. 325 с.

Голиков В.А. Теоретические основы кондиционирования микроклимата на судах. Одесса : ОГМА, 1999. 325 с.

Голиков В.В. Системный подход к проблеме безопасного управления Судном. Судовождение: Сб. научн. трудов. 2009. № 17. С. 51–58.

Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затверджена наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. № 112. URL: http://www.gp.gov.ua (дата звернення: 25.10.2019).

Коваленко В.В., Удалово Л.Д., Письменний Д.П. Кримінальний процес : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 544 с.

Грошевий Ю.М., Тацій В.Я., Туманянц А.Р. та ін. Кримінальний процес : підручник. Харків : Право, 2013. 824 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. У 2 т. / за ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. Харків : Право, 2012. 1432 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: офіц. текст: прийнятий 13 квітня 2012 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.10.2019).

Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2007. 20 с.

Мальцев А.С. Маневрирование судов при расхождении. Одесса : Морской тренажерный центр, 2002. 345 с.

Мальцев А.С. Управление движением судна. Одесса : Весть, 1995. 235 с.

Мальцев А.С., Голиков В.В., Сафин И.В., Мамонтов В.В. Методологические основы маневривования судов при сближении : монография. Одесса : ОНМА, 2013. 218 с.

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : наказ Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року №69. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522 (дата звернення: 25.10.2019).

Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, затверджене Наказом Міністерства транспорту України № 857 від 5 листопада 2003 р. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 25.10.2019).

Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13. URL: http://sc.gov.ua (дата звернення: 25.10.2019).

Тіщенко В.В., Ващук О.П. Криміналістика : навчально-методичний посібник. Одеса : Юрид. літ., 2015. 200 с.

Цымбал Н.Н., Бурмака И.А., Тюпиков Е.Е. Гибкие стратеги расхождения судов. Одесса : КПОГТ, 2007. 424 с.

Arnold, V.I. (1990). Teoriya katastrof [Disaster Theory]. Moscow : World. (in Russian)

Vaguschenko, L.L. (2000). Sudno kak ob"ekt avtomaticheskogo upravleniya [Ship as an object of automatic control]. Odessa: OGMA. (in Russian)

Vaguschenko, L.L. (2004). Sudovye navigacionno-informacionnye sistemy [Ship Navigation Information Systems]. Odessa: Phoenix. (in Russian)

Vaguschenko, L.L. (2009). Sudovye morskie sistemy [Marine systems]. Odessa: Phoenix. (in Russian)

Vaguschenko, L.L., Tsymbal, N.N. (2007). Sistemy avtomaticheskogo upravleniya dvizheniem sudna [Systems for the automatic control of ship Movement]. Odessa: Phoenix. (in Russian)

Vashchuk, O.P. (2003). Slіdchij yak verifіkator dostovіrnostі krimіnalіstichnoї іnformacії na dosudovomu rozslіduvannі [The next language is a verifier of reliable criminal information for pre-trial investigation]. Yuridichnij vіsnik [Legal newsletter], no. 4, pp. 105–109.

Golikov, V.A. (2000). Povyshenie effektivnosti i optimizaciya rezhimov raboty sistem sudovogo mikroklimata: diss. doktora tekhnicheskih nauk [Improving the efficiency and optimization of the operating modes of ship's microclimate systems]. (PhD Thesis). Nikolaev.

Golikov, V.A. (1999). Teoreticheskie osnovy kondicionirovaniya mikroklimata na sudah [Theoretical Foundations of Conditioning microclimate on Ships]. Odessa: OGMA. (in Russian)

Golikov, V.V. (2009). Sistemnyj podhod k probleme bezopasnogo upravleniya Sudnom [A systematic approach to secure management by ship. Navigation: Sat scientific labor], no. 17, pp. 51–58.

Іnstrukcіya pro poryadok provedennya procesual'nih dіj pіd chas krimіnal'nogo provadzhennya na mors'komu chi rіchkovomu sudnі Ukraїni, shcho perebuvaє za mezhami Ukraїni pіd praporom abo z rozpіznaval'nim znakom Ukraїni, yakshcho ce sudno pripisano do portu, roztashovanogo v Ukraїnі, zatverdzhena nakazom General'nogo prokurora Ukraїni vіd 14 listopada 2012 r. № 112 [Instructions about the procedure for carrying out the process criminal prosecution on a marine chichnoe ship of Ukraine, who have been interchanged between the borders of Ukraine, given the official sign of Ukraine, but the vessel has been assigned to a port that has been shipped to Ukraine, approved by the order of the Attorney General of 2012. No. 112]. URL: http://www.gp.gov.ua (accessed 25 October 2019).

Kovalenko, V.V., Udalovf, L.D., Pismenny, D.P. (ed) (2013). Krimіnal'nij proces [Criminal process]. Kyiv: Center for Academic Literature. (in Ukrainian)

Grosheviy, Yu.M., Tatsіy, V.Ya., Tumanyants, A.R. (ed) (2013). Krimіnal'nij proces [Criminal process]. Kharkiv: Law. (in Ukrainian)

Tatsіya. V.Ya., Pshonk. V.P., Portnova. A.V. (ed) (2012). Krimіnal'nij procesual'nij kodeks Ukraini : nauk.-prakt. koment [Criminal procedural code of Ukraine]. Kharkiv: Law. (in Ukrainian)

Krimіnal'nij procesual'nij kodeks Ukraїni : ofіc. tekst : prijnyatij 13 kvіtnya 2012 r. [Criminal Procedural Code of Ukraine: of. text: Accepted 13 April 2012], URL: http://zakon.rada.gov.ua (accessed 25 October 2019).

Kutsevich, M.P. (2007) Krimіnal'na vіdpovіdal'nіst' za ekocid: mіzhnarodnij ta nacіonal'nij aspekti [Criminal vidovdalnost for ecocide: international that national aspect]. (PhD Thesis). Kiev.

Maltsev, A.S. (2002), Manevrirovanie sudov pri raskhozhdenii [Ships maneuvering in case of divergence]. Odessa: Marine Training Center. (in Russian)

Maltsev, A.S. (1995). Upravlenie dvizheniem sudna [Ship traffic control]. Odessa: News. (in Russian)

Maltseva, A.S., Golikova, V.V., Safina, I.V., Mamontova, V.V. (ed) (2013). Metodologicheskie osnovy manevrivovaniya sudov pri sblizhenii: monografiya [Methodological foundations of maneuvering ships during rapprochement: monograph]. Odessa: ONMA.

Polozhennya pro poryadok vedennya Єdinogo reєstru dosudovih rozslіduvan' : nakaz General'nogo prokurora Ukraїni vіd 17 serpnya 2012 roku №69 [The provision on the procedure for the introduction of a single register of pre-trial rozslіduvan: the order of the Prosecutor General of Ukraine on September 17, 2012 to Rock No. 69]. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=110522 (accessed 25 October 2019).

Polozhennya pro poryadok rozslіduvannya і oblіku transportnih podіj na vnutrіshnіh vodnih shlyahah Ukraїni, zatverdzhene Nakazom Mіnіsterstva transportu Ukraїni № 857 vіd 5 listopada 2003 r. [The regulation on the order of transportation and the region of transport podi on the internal water hats of Ukraine, approved by the Order of the Ministry of Transport of Ukraine No. 857 type 5 of the fall of 2003 p.]. URL: http://www.rada.gov.ua/ (accessed 25 October 2019).

Pro deyakі pitannya poryadku zastosuvannya zapobіzhnih zahodіv pіd chas dosudovogo rozslіduvannya ta sudovogo provadzhennya vіdpovіdno do Krimіnal'nogo procesual'nogo kodeksu Ukraїni: list Vishchogo specіalіzovanogo sudu Ukraїni z rozglyadu civіl'nih і krimіnal'nih sprav vіd 4 kvіtnya 2013 r. № 511-550/0/4-13 [About nourishment order zastosuvannya zapobіzhnih zadіv pіd hour pre-trial rozslіduvannya and ship prodzhazhennya відповінно before the Criminal Procedure Code of Ukraine: a sheet of the Specialized Specialized Court of Ukraine from the review of civil and criminal law vid 4 quarter 2013 r. No. 511-550 / 0 / 4-13]. URL: http://sc.gov.ua (accessed 25 October 2019).

Tishchenko, V.V. (2015). Krimіnalіstika: navchal'no-metodichnij posіbnik [Criminalistics: basic methodical essay]. Odessa: Jurid. lit. (in Ukrainian)

Tsymbal, N.N., Burmaka, I.A., Tyupikov, E.E. (2007). Gibkie strategii raskhozhdeniya sudov [Flexible strategies ship Discrepancies]. Odessa: KPOGT. (in Russian)