ПРАВО НА ЗАБУТТЯ ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ЛЮДИНИ
PDF

Ключові слова

право на забуття
Європейський Суд
Директива ЄС
особисті права людини
інформаційна система
недостовірна інформація
мережа Інтернет
права та свободи людини
персональні дані

Як цитувати

Уколова, В. (2019). ПРАВО НА ЗАБУТТЯ ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ЛЮДИНИ. Молодий вчений, 11 (75), 407-410. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-90

Анотація

Сьогодні, у зв’язку з бурхливим розвитком технічного прогресу, а також сучасних цифрових технологій великого значення набувають права особи, пов’язані із розміщенням або вилученням будь-яких відомостей про неї із засобів масової інформації, у тому числі соціальних мереж або інших інтернет-сайтів. У статті досліджується маловідоме вітчизняному законодавству поняття «право на забуття», що зараз активно застосовується країнами Європейського Союзу ( далі – ЄС). Метою статті є розгляд процесу становлення права бути забутим як юридичного прецеденту, його особливості, законодавче закріплення, а також ситуації його застосування в Україні. Задля досягнення поставленого завдання в роботі досліджуються положення Директиви Європейського Парламенту (95/46/ЄС) «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» (24.10.1995 р.). Робиться висновок, що у країнах ЄС гарантується право громадян на невтручання в їхнє особисте життя під час обробки персональних даних. Підкреслюється важливість та цінність права на забуття як невід’ємного регулятора відносин між особами відносно захисту та обробки персональних даних в усіх можливих засобах масової інформації на законодавчому рівні.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-90
PDF

Посилання

Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.-php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 23.11.2019).

Карпенко О. До становлення «права бути забутим». URL: http://aphd.ua/publication-387/ (дата звернення: 17.11.2019).

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24.10.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242 (дата звернення: 23.11.2019).

Andrew Neville, Is it a Human Right to be Forgotten? Conceptualizing the World View. Santa Clara Journal of International Law, vol. 15, pp. 157–172.

Размєтаєва Ю. Залиште мене у спокої або право бути забутим. Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28-29 жовтня 2016 року). Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право». 2017. С. 221–234.

Google Spain SL Google Inc. V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González Judgment of the Court (Grand Chamber) in Case C 131/12, 13 May 2014. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=794833 (дата звернення: 24.11.2019).

Сухорольський П. Право бути забутим у правовій системі Європейського союзу: реалії, проблеми та перспективи. Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації: спеціальне видання наукових статей. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2016. С. 90–101.

Гук І.-М. Право на забуття: що варто знати. Юридичний портал Протокол. URL: https://protocol.ua/ua/pravo_na_zabuttya_shcho_varto_znati/ (дата звернення: 24.11.2019).

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16 (дата звернення: 23.11.2019).

Bezzub, I. The current state and prospects of Ukrainian European integration. Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view-=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350 (accessed: 23.11.2019).

Karpenko, O. Before becoming a "right to be forgotten". Available at: http://aphd.ua/publication-387/ (accessed: 17.11.2019).

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242 (accessed: 23.11.2019).

Andrew Neville, Is it a Human Right to be Forgotten? Conceptualizing the World View. Santa Clara Journal of International Law, vol. 15, pp. 157–172.

Razmetayeva, Y. (2017). Leave me alone or the right to be forgotten / Yu. Razmetayeva.Human rights: philosophical, theoretical, political and political dimensions: Articles of the participants of the 1st International Round Table (Lviv, October 28-29, 2016). Lviv: Publishing House of LOBF "Medicine and Law", pp. 221–234.

Google Spain SL Google Inc. V Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González Judgment of the Court (Grand Chamber) in Case C 131/12, 13 May 2014. Available at: http://curia.europa.eu-/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=794833 (accessed:: 24.11.2019).

Sukhorolsky, P. (2016). The right to be forgotten in the legal system of the European Union: realities, problems and prospects. The science of international law at the turn of the century. Trends in development and transformation: a special edition of scientific articles. Lviv: Ivan Franko National University, pp. 90–101.

Hook I.-M. The Right to Forget: What to Know. Legal Portal Protocol. Available at: https://protocol.ua/ua/pravo_na_zabuttya_shcho-_varto_znati/ (accessed: 24.11.2019).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16 (accessed: 23.11.2019).