ВПЛИВ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» У ВИЗНАЧЕННІ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ СПОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
PDF

Ключові слова

юрисдикція адміністративних судів
суб’єкт публічної адміністрації
земельні спори
публічний інтерес
публічно-правовий спір

Як цитувати

Удод , М., & Пирогов, В. (2019). ВПЛИВ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» У ВИЗНАЧЕННІ ЮРИСДИКЦІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ СПОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. Молодий вчений, 11 (75), 404-406. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-89

Анотація

У статті приділено увагу дослідженню впливу категорії «публічний інтерес» у визначенні юрисдикційної належності спорів, що виникають із земельних правовідносин. З’ясовуються характерні риси публічного інтересу у сфері земельних правовідносин як ключового критерію публічно-правового спору. Обґрунтовано необхідність врахування публічного інтересу під час встановлення суду, який компетентний розглядати земельні спори за участю суб’єктів публічної адміністрації. Встановлюється, що публічний інтерес в земельному спорі становлять об’єктивно наявні життєво необхідні та найважливіші потреби усього суспільства чи його значної частини щодо володіння, користування та розпорядження землею як публічним майном, а також щодо збереження та захисту її природного стану від впливу негативних природних та штучних факторів, які визнаються державою та закріплюються в нормах права й обов’язок щодо забезпечення та захисту яких покладається на компетентного суб’єкта публічної адміністрації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-89
PDF

Посилання

Коломоєць Т.О. Розмежування юрисдикційних повноважень між адміністративними та господарськими судами: окремі проблемні питання сьогодення. Вісник Запорізького національного університету. 2009. № 1. С. 69-78.

Козюбра М.І., Погребняк С.П., Цельєв О.В., Матвєєва Ю.І. Загальна теорія права : підручник. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.

Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші. Загальне адміністративне право : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 568 с.

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право : навчальний посібник. Київ : Ваіте, 2014. 376 с.

Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве. Государство и право. 2002. № 9. С. 23–29.

Галунько В. В. Публічний інтерес в адміністративному праві / В. В. Галунько. Форум права. 2010. № 4. С. 178–182.

Адміністративне право України: законодавчі визначення: словник-довідник / укладачі Р.А. Калюжний, С.В. Пєтков. Запоріжжя : КПУ, 2009. 220 с.

Тихомиров Ю. А. Публичное право. Москва, 1995. 467 с.

Kolomoyets, T.O. (2009). The Distinction of Jurisdiction between Administrative and Commercial Courts: Some Problematic Issues of the Present. Bulletin of Zaporizhzhya National University, vol. 1, pp. 69–78.

Kozyubra, M.I., Pogrebnyak, S.P., Tselev, O.V., Matveeva, Y.I. (2015). The general theory of law: a textbook. Kyiv: Waite, 392 p.

Gritsenko, I.S., Melnik, R.S., Pukhtetska, A.A. and others (2017). General administrative law: a textbook. Kyiv: Jurinkom Inter, 568 p.

Melnyk, R.S., Bevzenko, V.M. (2014). General Administrative Law: A Textbook. Kyiv: Waite, 376 p.

Tot'ev, K.Y. (2002). Public Interest in Legal Doctrine and Legislation. State and Law. Vol. 9, pp. 23–29.

Galunko, V.V. (2010). Public interest in administrative law.V.V. Forum law. Vol. 4, pp. 178–182.

Kalyuzhnyi, R.A., Petkov, S.V. (2009). Administrative Law of Ukraine: Legislative Definitions: Dictionary-Directory Zaporizhzhia: KPU, 220 p.

Tikhomirov, Y.A. (1995). Public law. Moskva, 467 p.