КОПЕНГАГЕНСЬКІ ТА МАДРИДСЬКІ КРИТЕРІЇ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

Європейський Союз
Копенгагенські критерії
Мадридські критерії
вимоги
країна-кандидат
повноваження
реформа
євроінтеграція
розширення

Як цитувати

Солодкова, К., & Бойчук , Д. (2019). КОПЕНГАГЕНСЬКІ ТА МАДРИДСЬКІ КРИТЕРІЇ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 11 (75), 400-403. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-88

Анотація

У науковій статті висвітлена проблема вступу України в членство до Євро-пейського Союзу, так як наша держава протягом багатьох років є лише кан-дидатом на такий вступ і дане питання є досить актуальним для нашої країни. Саме тому перед нами постає мета дослідити основні критерії такого вступу і визначити наскільки Україна готова до цього. Так, відповідно до Копенгаге-нських критеріїв, країна-кандидат повинна реалізовувати гарантії забезпе-чення прав кожної людини, верховенство права і демократизм, економічну стабільність країни, а також брати на себе обов'язок по виконанню всіх вимог Європейського Союзу. За вимогами Мадридських критеріїв країна повинна володіти наявністю публічних інституцій, а також судових органів, які забез-печать реалізацію прав і свобод людини та громадянина, демократизм і вер-ховенство права. Зараз в Україні можна спостерігати початок нової доби на шляху до євроінтеграції. Проведено реформи, які повинні допомогти нашій країні відповідати цим критеріям, проте, важливим є не просто провести ре-форму, а й зробити все можливе для її ефективної реалізації.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-88
PDF

Посилання

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe – Neighbourhood: A New Frame work for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Brussels. 11.3.2003. COM (2003) 104 final. Р. 26.

Зажигаев Б. В. Украина: уровень соответствия критериям для ка-ндидатов на вступление в Европейский Союз (Куда идет Украина?). URL: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p05/ar006034.pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Пьяцоло Д. Восточная Европа между трансформацией и вступле-ний в Европейский Союз: анализ реформаторських требований: Экономиче-ская политика: стратегия и тактика. Проблемы теории и практики управле-ния. Международный журнал. 2002. №2. С. 8–14.

Експерт про Європейський Союз, Україну, Балкани та копенгаге-нські критерії. URL: http://www.unian.ua/society/282074ekspert-proes-ukrajinu-balkani-ta-kopengagenski-kriteriji.html (дата звернення: 10.11.2019).

Жовква І.І. Критерії членства СОТ, Європейського Союзу та НА-ТО. Інтеграційні перспективи України / за ред. В.Р. Сіденко, І.І. Жовква, Г.М. Немиря, Г.М. Перепелиця. Київ : Аналітичне дослідження, 2010. 84 с.

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення: 10.11.2019).

Україна-НАТО: регіональний вимір. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 6 грудня 2008 року. URL: http://natoua.org/news.php?nid=1 (дата звернення: 10.11.2019).

Preparing Public Administration for the European Administrative Space. SIGMA Papers N 23. URL: http://www.sigmaweb.org/pdf/SIGMA_SP23_98E/pdf (дата звернення: 10.11.2019).

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe – Neighbourhood: A New Frame work for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. Brussels. 11.3.2003. COM (2003) 104 final. Р. 26

Zazhyhaev B. V. Ukrayna: Uroven' sootvetstviya kriteriyam dlya kandidatov na vstupleniye v Yevropeyskiy Soyuz (Kuda idet Ukraina?) URL: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/p05/ar006034.pdf (accessed November 10, 2019) (in Russian)

P'yatsolo D. Vostochnaya Yevropa mezhdu transformatsiyey i vstupleniy v Yevropeyskiy Soyuz: analiz reformators'kikh trebovaniy : Ekonomicheskaya politika: strategiya i taktika. Problemy teorii i praktiki upravleniya : Mezhdunarodnyy zhurnal. 2002. №2. Р. 8–14. (in Russian)

Ekspert pro Yevropeysʹkyy Soyuz, Ukrayinu, Balkany ta kopenhahensʹki kryteriyi. URL: http://www.unian.ua/society/282074ekspert-proes-ukrajinu-balkani-ta-kopengagenski-kriteriji.html (accessed November 10, 2019) (in Ukrainian)

Zhovkva I. I. Kryteriyi chlenstva SOT, Yevropeysʹkoho Soyuzu ta NATO. Intehratsiyni perspektyvy Ukrayiny / za red. V.R. Sidenko, I.I. Zhovkva, H.M. Nemyrya, H.M. Perepelytsya. Kyiv: Analitychne doslidzhennya, 2010. Р. 84. (in Ukrainian)

Dohovir pro Yevropeysʹkyy Soyuz vid 07.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (accessed November 10, 2019) (in Ukrainian)

Ukrayina-NATO: rehionalʹnyy vymir. Materialy vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Lʹviv, December 6, 2008. URL: http://natoua.org/news.php?nid=1 (accessed November 10, 2019) (in Ukrainian)

Preparing Public Administration for the European Administrative Space. SIGMA Papers N 23. URL: http://www.sigmaweb.org/pdf/SIGMA_SP23_98E/pdf (accessed November 10, 2019)