МОБІНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ
PDF

Ключові слова

мобінг
трудовий конфлікт
утиск
охорона праці

Як цитувати

Сидоренко, А., & Галєєв, Я. (2019). МОБІНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ . Молодий вчений, 11 (75), 394-399. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-87

Анотація

У статті авторами піднімається питання щодо мобінгу як особливого виду трудового конфлікту. Авторами проаналізовано зарубіжну доктрину, погляди науковців, а також європейський підхід до розуміння мобінгу як форми психологічного насилля на робочому місці. Зокрема, виділено два можливих способи вирішення такого трудового конфлікту. Перший спосіб шляхом застосування антидискримінаційного законодавства. Ця форма ґрунтується на законодавчих положеннях щодо такої форми дискримінації як утиск, як поведінки небажаної для особи та/або групи осіб, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. Другий спосіб вирішення, шляхом застосування системного аналізу положень законодавства відносно охорони праці, зокрема, щодо безпечності та нешкідливості умов праці. Проаналізовано національну та закордонну судову практику.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-87
PDF

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження та протидії мобінгу: Проект Закону України. від 18.03.2019 №10118-1 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65695. (дата звернення 20.11.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу: Проект Закону України від 01.03.2019 № 10118 / Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65602. (дата звернення 20.11.2019).

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права : монографія. Львів : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. 214 с.

Щодо встановлення загальних рамок рівності, оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності: ДИРЕКТИВА РАДИ 2000/78/ЄC. URL: http://ecmi-epp.org/wp-content/uploads/2015/03/Council-2000_78_EC_UK.pdf. (дата звернення 20.11.2019).

Leymann H. Mobbing and Psychological Terrors at Work [Електронний ресурс] / Heinz Leymann. 1990. URL: http://www.mobbingportal.com/LeymannV&V1990.pdf.

Как остановить травлю в школе: психология моббинга / Эрлинг Руланн; [пер. с норвеж. Наргис Шинкаренко]. Москва : Генезис, 2012. 261 с.

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Effective legal measures to combat harassment: the Irish experience. URL: https://www.ewla.org/sites/default/files/documents/events/3rd%20Congress%20%28Paris%29/papers/Paper%20-%20Madeleine%20Reid%20-%20Workshop%203%20Effective%20Legal%20Measures%20to%20Combat%20Harrassment.pdf.

Іншин М.І. Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів. Форум права. 2006. № 2. С. 71–75 URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-2/06imisck.pdf

Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page.

Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII / Верховна Рада України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/paran67#n67.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Турченюк Т., Котьова В. Міжнародний досвід охорони праці та особливості його впровадження в Україні. Економічний аналіз. 2013. Т. 12(1). С. 299–301.

Федорова А.Л. Порівняльне трудове право. Підручник. Одеса : Фенікс, 2018. 352 с.

Рішення Кузнецовського міського суду Рівненської області від 15.10.2015 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/46672331.

Постанова Івано-Франківського апеляційного суду на рішення Рожнятівського районного суду від 12.12.2018 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80644815 .

Code du travail. Version consolidée au 10 août 2016 [Ressource Electronique] / Légifrance. – URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050

Sychenko E. Protecting workers from the psycho-social risks: the experience of Europe and its applicability in Russia. Part II: Protection of employees from psychological harassment (harassment). Trudovoe pravo, 2014, no 8. pp. 75–85.

Федорова Д.О. Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу у сфері праці в Україні. Сучасні виклики українського права у контексті європейської інтеграції. 2016. №1 (1). С. 95–97. URL: http://zdr.knu.ua/images/libraryfiles/25.pdf

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo poperedzhennya ta protydiyi mobinhu: Proekt Zakonu Ukrayiny. vid 18.03.2019 №10118-1 / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65695 (data zvernennya 20.11.2019).

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo protydiyi mobinhu: Proekt Zakonu Ukrayiny vid 01.03.2019 № 10118 / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65602 (data zvernennya 20.11.2019).

Pylypenko P.D. (1999). Problemy teoriyi trudovoho prava [Problems of the theory of labor law]. Lviv.

Shchodo vstanovlennya zahal'nykh ramok rivnosti, opravnoho povodzhennya u sferi zaynyatosti i profesiynoyi diyal'nosti: DYREKTYVA RADY 2000/78/YeC. URL: http://ecmi-epp.org/wp-content/uploads/2015/03/Council-2000_78_EC_UK.pdf (data zvernennya 20.11.2019).

Leymann H.(1990). Mobbing and Psychological Terrors at Work. URL: http://www.mobbingportal.com/LeymannV&V1990.pdf.

Erlynh Rulann (2012). Kak ostanovyt' travlyu v shkole: psykholohyya mobbynha [How to stop bullying in school: the psychology of mobbing]. Moskva.

Pro zasady zapobihannya ta protydiyi dyskryminatsiyi v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 06.09.2012 № 5207-VI / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Effective legal measures to combat harassment: the Irish experience. URL: https://www.ewla.org/sites/default/files/documents/events/3rd%20Congress%20%28Paris%29/papers/Paper%20-%20Madeleine%20Reid%20-%20Workshop%203%20Effective%20Legal%20Measures%20to%20Combat%20Harrassment.pdf

Inshyn M.I. (2006). Trudovi konflikty ta trudovi spory u systemi sotsial'nykh konfliktiv [Labor conflicts and labor disputes in the system of social conflicts]. Forum Law, vol. 2, no. 74, pp. 71–75.

Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayiny: Zakon vid 10.12.1971 № 322-VIII. / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page.

Pro okhoronu pratsi: Zakon Ukrayiny vid 14.10.1992 № 2694-XII / Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/paran67#n67.

Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov`ya: Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 # 2801-XII / Verkhovna Rada Ukrayinyy. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Turchenyuk T., Kot'ova V. (2013). Mizhnarodnyy dosvid okhorony pratsi ta osoblyvosti yoho vprovadzhennya v Ukrayini [International experience of occupational safety and its features in Ukraine]. Economic Analysis, vol. 12(1), no. 300, pp. 299–301.

Fedorova, A.L. (2018). Porivnyal'ne trudove pravo [Comparative Labor Law]. Odesa.

Rishennya Kuznetsovs'koho mis'koho sudu Rivnens'koyi oblasti vid 15.10.2015 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/46672331.

Postanova Ivano-Frankivs'koho apelyatsiynoho sudu na rishennya Rozhnyativs'koho rayonnoho sudu vid 12.12.2018 r. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80644815.

Code du travail. Version consolidée au 10 août 2016 [Ressource Electronique] / Légifrance. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050

Sychenko, E. (2014). Protecting workers from the psycho-social risks: the experience of Europe and its applicability in Russia. Part II: Protection of employees from psychological harassment (harassment). Trudovoe pravo, no 8, pp. 75–85.

Fedorova, D.O. (2016) Zastosuvannya zakordonnoho dosvidu shchodo protydiyi mobinhu u sferi pratsi v Ukrayini [Applying Foreign Experience to Combating Labor Mobility in Ukraine]. Contemporary Challenges of Ukrainian Law in the Context of European Integration, vol. 1, no. 96, pp. 95–95.