КОМПЕТЕНЦІЯ НАЙВИЩОГО СУДУ У ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ
PDF

Ключові слова

Верховний Суд
судова система України
судова реформа
судоустрій
касація
судова система США
судова система Великої Британії
судова система ФРН
судова система Франції

Як цитувати

Рутвян, К. (2019). КОМПЕТЕНЦІЯ НАЙВИЩОГО СУДУ У ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ. Молодий вчений, 11 (75), 381-386. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-85

Анотація

Проаналізовано компетенцію Верховного Суду. Досліджено позиції різних науковців щодо необхідності запровадження касаційних фільтрів, у зв’язку з надмірною завантаженістю Верховного Суду, що знижує ефективність його функціонування та знижує довіру до вищої судової інстанції через неможливість швидкого розгляду справ. Досліджено організацію та компетенцію Верховного суду США, Верховного суду Сполученого Королівства, Касаційного суду Франції та особливості ревізійного перегляду справ в Німеччині. Виокремлено ключові засади побудови кожної із типів касаційної інстанції. Надано рекомендації щодо запровадження досвіду зарубіжних країн у формуванні компетенції вищої судової інстанції. Запропоновано запровадити французко-німецьку систему касаційних фільтрів. Також висунуто пропозицію щодо зняття з Верховного Суду повноважень першої інстанції та ще деякі організаційно-функціональні удосконалення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-85
PDF

Посилання

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545.

Конституційне подання Верховного Суду щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 37, частини першої статті 94, пункту 3 частини третьої статті 135 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», частин другої, третьої та четвертої статті 24, статті 281 , частини восьмої статті 31, частини першої статті 42, частини третьої статті 47, частини четвертої статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Konstytutsijne_podannia.pdf

Цувіна Т.А. Право на суд у цивільному судочинстві: монографія. Харків : Слово, 2015. 281 с.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.

Ткачук О.С., Глущенко С.В. Сучасне реформування судової системи України в аспекті єдності суду касаційної інстанції. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2012. №1(4). С. 95–106.

Глущенко С.В. Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах. Вісник Академії адвокатури України. 2009. №3(16). С. 91–94.

Рекомендация R (95) 5 Комитета министров государствам-членам относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и торговым делам.: cб. международно-правовых док. «Права человека», Минск: «Белфранс», 1999 г.

Пильгун Н.В. До питання про формування американської правової системи. Юридичний вісник. №4(49). 2018. С. 74–80.

Marbury V. Madison American Constitutional Law / Essays and Cases. 1986. P. 41–44.

Верховный суд США: «Равное правосудие по закону». URL: http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsrussian/EJ_US_Supreme_Court_Russian.pdf

Stevens, R. The English judges [Текст] / R. Stevens. Ox.: Hart Publishing. 2005. 209 pю

Иванова И.К. Новый Верховный Суд Соединенного Королевства. Журнал рос. праваю 2006. №11 С. 118–127.

Евсеев А.П. Верховный Суд Соединенного Королевства: становление: монография / Евсеев Александр Петрович. Харьков : Юрайт, 2014. 184 с.

Євмін А.М. Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2016. 215 с.

Шредер Ф.К. Проверка законности и обоснованности приговора. Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса. Второй советко-западногерманский коллоквиум. Тбилиси: Мецниереба, 1986. С. 236–250.

Авдєєнко Є.В. Можливості використання зарубіжного досвіду правового забезпечення та організації діяльності судів в Україні. Європейські перспективи. 2014. №7. С. 121–127.

Карпович Е.В., Цыганков Н.С Аргументационная техника французского Кассационного суда: история и современность. Труды молодых исследователей по сравнительному праву. 2013. № 1–2 (16–17). С. 3–6.

Cour de cassation. URL: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ (дата звернення: 19.11.2019).

Борисова Е.А. Баланс интересов субъектов, желающих получить судебную защиту, и субъектов, её предоставляющих, пока не достигнут. Закон. 2011. № 4. С. 167.

Кибенко О. Чи потрібні відкриті судові засідання та нарадча кімната в суді касаційної інстанції? Судебно-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/151824-chi-potribni-vidkriti-sudovi-zasidannya-ta-naradcha-kimnata-v-sudi-kasatsiynoyi-instantsiyi (дата звернення: 20.11.2019).

Мамченко Н. Как собираются менять судоустройство и судопроизводство. Судебно-юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/154892-kak-sobirayutsya-menyat-sudoustroystvo-i-sudoproizvodstvo-dokument?fbclid=IwAR0X-1-3AvHcrIHtNmBgOh_yXk50xP84P1peSv-JJJ09u93ptIhCz8NxLVE (дата звернення: 20.11.2019).

Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» (2016). Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada]. No 31, 545 articles.

Konstytutsiine podannia Verkhovnoho Sudu shchodo perevirky vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) chastyny pershoi statti 37, chastyny pershoi statti 94, punktu 3 chastyny tretoi statti 135 Zakonu Ukrainy vid 2 chervnia 2016 roku № 1402-VIII «Pro sudoustrii i status suddiv» u redaktsii Zakonu Ukrainy vid 16 zhovtnia 2019 roku № 193-IKh «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia», punktiv 4, 5, 6, 7, 9, 10 rozdilu II «Prykintsevi ta perekhidni polozhennia» Zakonu Ukrainy vid 16 zhovtnia 2019 roku № 193-IKh «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro sudoustrii i status suddiv» ta deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo diialnosti orhaniv suddivskoho vriaduvannia», chastyn druhoi, tretoi ta chetvertoi statti 24, statti 281 , chastyny vosmoi statti 31, chastyny pershoi statti 42, chastyny tretoi statti 47, chastyny chetvertoi statti 48 Zakonu Ukrainy «Pro Vyshchu radu pravosuddia». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Konstytutsijne_podannia.pdf (accessed: 19.11.2019).

Tsuvina, T.A. (2015) Pravo na sud u tsyvilnomu sudochynstvi: monohrafiia [The right to a trial in civil proceedings]. Kharkiv: Slovo. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada]. No. 30. 141 articles.

Tkachuk, O.S., Hlushchenko, S.V. (2012). Suchasne reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy v aspekti yednosti sudu kasatsiinoi instantsii [Modern reform of the judicial system of Ukraine in the aspect of the unity of the court of cassation]. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva [Journal of Civil and Criminal Justice]. No. 1(4), pp. 95–106

Hlushchenko, S.V. (2009). Okremi pytannia kasatsiinoi perevirky sudovykh rishen u tsyvilnykh spravakh [Separate issues of cassation review of court decisions in civil cases]. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy [Bulletin of the Academy of Advocates of Ukraine]. No. 3(16), pp. 91–94.

Rekomendaciya R (95) 5 Komiteta ministrov gosudarstvam-chlenam otnositel'no vvedeniya v dejstvie i uluchsheniya funkcionirovaniya sistem i procedur obzhalovaniya po grazhdanskim i torgovym delam [Recommendation R (95) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the implementation and improvement of the functioning of systems and procedures for appeals in civil and commercial cases] (1999) Prava cheloveka [Human rights], Mynsk: "Belfrans". (in Russian)

Pylhun, N.V. (2018). Do pytannia pro formuvannia amerykanskoi pravovoi systemy [On the formation of the American legal system]. Yurydychnyi visnyk [Legal Bulletin]. No. 4(49), pp. 74–80.

Marbury, V. (1986). Madison American Constitutional Law. Essays and Cases, pp. 41–44.

US Supreme Court: Equal Justice Under the Law// URL:http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsrussian/EJ_US_Supreme_Court_Russian.pdf (accessed: 15.11.2019)

Stevens, R. (2005). The English judges Ox.: Hart Publishing. 209 p.

Ivanova I.K. (2006). Novyj Verhovnyj Sud Soedinennogo Korolevstva [The new Supreme Court of the United Kingdom]. Zhurnal ros. prava [Journal of Russian Law]. No. 11, pp. 118–127.

Evseev, A.P. (2014). Verhovnyj Sud Soedinennogo Korolevstva: stanovlenie [Supreme Court of the United Kingdom: formation]. Kharkiv: Yurajt. (in Russian)

Yevmin, A.M. (2016). Kasatsiine oskarzhennia sudovykh rishen u kryminalnomu provadzhenni [Appeal against judicial decisions in criminal proceedings]. (PhD Thesis). Kyiv.

Shreder, F.K. (1986). Proverka zakonnosti i obosnovannosti prigovora. Aktual'nye voprosy sovremennogo ugolovnogo prava, kriminologii i ugolovnogo processa [Verification of the legality and validity of the sentence. Topical issues of modern criminal law, criminology and the criminal process]. Tbilisi: Mecniereba. (in Russian)

Avdieienko, Y.V. (2014) Mozhlyvosti vykorystannia zarubizhnoho dosvidu pravovoho zabezpechennia ta orhanizatsii diialnosti sudiv v Ukraini [Possibilities of using foreign experience of legal support and organization of activity of courts in Ukraine]. Yevropeiski perspektyvy [European perspectives]. No. 7, pp. 121–127.

Karpovich, E.V., Cygankov, N.S. (2013). Argumentacionnaya tekhnika francuzskogo Kassacionnogo suda: istoriya i sovremennost' [The Argumentative Technique of the French Court of Cassation: History and Modernity]. Trudy molodyh issledovatelej po sravnitel'nomu pravu [The works of young researchers in comparative law]. No. 1–2 (16–17), pp. 3–6.

Cour de cassation. URL: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ (accessed: 19.11.2019)

Borisova, E.A. (2011). Balans interesov sub"ektov, zhelayushchih poluchit' sudebnuyu zashchitu, i sub"ektov, eyo predostavlyayushchih, poka ne dostignut [The balance of interests of subjects seeking judicial protection and those providing it has not yet been reached.]. Zakon [Law]. No. 4, p. 167.

Kybenko O. Chy potribni vidkryti sudovi zasidannia ta naradcha kimnata v sudi kasatsiinoi instantsii? [Do court hearings and a meeting room be required in the court of cassation?]. Sudebno-yurydycheskaia hazeta [Judicial newspaper]. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/151824-chi-potribni-vidkriti-sudovi-zasidannya-ta-naradcha-kimnata-v-sudi-kasatsiynoyi-instantsiyi (accessed: 20.11.2019)

Mamchenko N. Kak sobirayutsya menyat' sudoustrojstvo i sudoproizvodstvo [How are they going to change the judiciary and the legal process]. Sudebno-yuridicheskaya gazeta [Judicial newspaper]. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/154892-kak-sobirayutsya-menyat-sudoustroystvo-i-sudoproizvodstvo-dokument?fbclid=IwAR0X-1-3AvHcrIHtNmBgOh_yXk50xP84P1peSv-JJJ09u93ptIhCz8NxLVE (accessed: 20.11.2019)